fbpx
 

Dotacje do szkoleń – Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Baza Usług Rozwojowych, Program Open, Program „Pożyczki na kształcenie”

6 stycznia 2022by Martyna Skulska

Znajdź wsparcie dopasowane do Twoich potrzeb.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Jest to wydzielona część Funduszu Pracy przeznaczona na dofinansowania szkoleń pracowników i pracodawców. Tego typu przedsięwzięcie ma na celu poprawienie  jakości firm i ich pozycji na rynku.

Na kiedy planowany jest nabór?

Wstępnie nabór planowany jest na 10 stycznia 2022 roku. Spiesz się i skorzystaj z naszej pomocy już dziś, gdyż nabór w ubiegłym roku trwał zaledwie 3 minuty. Nie zwlekaj. Nie strać swojej danych na pozyskanie dofinansowanie do szkolenia.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Każdy pracodawca, który zatrudniania pracowników w oparciu o umowę o pracę może starać się o dofinansowanie z KFS.

Osoba natomiast, która prowadzi działalność gospodarczą, ale nie zatrudnia pracowników może ubiegać się o dofinansowanie do szkoleń ze środków unijnych Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

 

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/10/multiracial-modern-business-team-developing-company-s-strategy-office-min-scaled.jpg
Ile dofinansowania można otrzymać?
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego dla mikroprzedsiębiorstwa czyli zatrudniającego do 10 osó
 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, a pracodawca musi wnieść wkład własny w wysokości 20%

*Maksymalna wartość dofinansowania na jednego pracownika wynosi 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym, czyli ok 16 000 zł na osobę.

Warunki, by ubiegać się o dofinansowanie do szkolenia

Aby ubiegać się o środki KFS należy spełnić warunki o przyznaniu pomocy de minimi i jeden z priorytetów KFS na dany rok kalendarzowy.

Priorytety w 2022 roku

Na rok 2022 wyznaczono 8 priorytetów głównych tzw. „puli ministra” oraz 6 priorytetów Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS.

Priorytety tzw. „puli Ministra” czyli kwota 177 470 tys. Zł.

1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem

3) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych

4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych

5) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników

zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS

6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych

7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 44 367 tys. Zł

1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

3) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Uzyskanie dofinansowania z KFS krok po kroku
 1. Wybranie odpowiedniego naboru (pomożemy Ci w tym, przedstawimy wszystko krok po kroku);
 2. Wybór pracowników do przeszkolenia;
 3. Wybór odpowiedniego szkolenia dostosowanego do Twojej firmy;
 4. Złożenie odpowiedniego wniosku;
 5. Decyzja z PUPu o przyznaniu dofinansowania (zazwyczaj do 30 dni);
 6. Podpisanie umowy z odpowiednim urzędem po otrzymaniu dofinansowania;
 7. Podpisanie umowy z odpowiednią jednostką przeprowadzającą szkolenie;
 8. Przelanie środków przez PUP na odpowiednie, wskazane konto firmy;
 9. Realizacja szkoleń.

 

Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Czym jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

BUR jest drugim najpopularniejszym sposobem na pozyskanie dofinansowania do szkoleń zaraz po KFS;

Kto może otrzymać dofinansowanie z BUR?

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, mikro, małej oraz średnie przedsiębiorstwo z 14 województw w Polsce (wyłączając mazowieckie i pomorskie). W zależność od województwa zasady mogą się różnic.

Największe szanse na otrzymanie dofinansowania do szkolenia z BUR ma:

 • pracownik w wieku 50 lat lub więcej,
 • pracownik o niskich kwalifikacjach,
 • działalność w smart specialization.
Jak otrzymać dofinansowanie?
 1. Wybierz szkolenie dostępne w Bazie Usług Rozwojowych
 2. Załóż kontro w BUR
 3. Złóż wniosek
 4. Podpisz umowę z operatorem i złóż kompletną dokumentację
 5. Zapisz się na szkolenie
 6. Zrealizuj szkolenie i wystaw ocenę BUR (jest to obowiązkowe po odbyciu szkolenia)
 7. Opłać fakturę i otrzymaj refundację

Skorzystaj z naszej pomocy. Pomożemy w wybraniu najlepszego szkolenia dla Ciebie i wypełnieniu wniosku.

Ile dofinansowania można otrzymać?

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 100.000,00 zł na jedną firmę w ramach jednego projektu. Wysokość zależy od wielkości firmy. Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie 80%, średnie 70%, a duże 60%.

Warunki mogą się różnić w zależności od województwa.

Jakie szkolenia są dostępne?

Bezpośrednio na stronie BUR znajduje się mnóstwo szkoleń. Po zapoznaniu się z Twoją firmą, preferencjami i interesującymi Cię typami szkoleń, pomożemy znaleźć szkolenie najbardziej dopasowanie do potrzeb Twoich i Twojej firmy.

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie z KFS lub BUR, ale cała dokumentacja jest dla Ciebie zbyt skomplikowana i zawiła, napisz do Nas. Pomożemy Ci uzyskać środki na szkolenie.

Projekt Open

Czym jest projekt „Open”?

Są to nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z jej udzieleniem.

Kto może starać się o pożyczkę z projektu Open?
 • osoby pełnoletnie, które zamieszkują na terenie Polski;
 • osoby posiadające zdolność do spłaty pożyczki w postaci odpowiednich przychodów lub zabezpieczenia pożyczki;
 • osoby zatrudnione, przedsiębiorcy i niepracujące osoby.
Na co można otrzymać pożyczkę?

Uzyskaną pożyczkę można przeznaczyć na:

 • Szkolenie;
 • Studia podyplomowe;
 • Kursy

Ważna uwaga! Kształcenie nie musi być związane bezpośrednio z obecną aktywnością zawodową.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/01/accountant-office-min-scaled.jpg
Na co nie można przeznaczyć uzyskanej pożyczki?

Pożyczki nie można wykorzystać na sfinansowanie całości lub części formy kształcenia, jeżeli ta jest już finansowana z innych źródeł np. Środków funduszy strukturalnych lub FS lub innych dotacji.

Warunki wykorzystania uzyskanej pożyczki

Z pożyczki możesz sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia, które jeszcze się nie rozpoczęło i koszty kształcenia, które się rozpoczęło ale do kwoty jeszcze nieopłaconej.

Pożyczka podlega zwrotowi w okresie do 60 miesięcy od jej uzyskania.

Po zakończeniu kształcenia umarzane jest 15% pożyczki, umorzenie może wzrosnąć nawet do 25%.

Umorzenie pożyczki

Jak zostało wyżej wspomniane, umarzane jest 15% zaciągniętej pożyczki. Możliwe jest umorzenie 25% uzyskanej pożyczki w ramach projektu Open.

Uzyskanie pożyczki krok po kroku
 1. Wybierz interesującą się formę kształcenia
 2. Zapoznaj się z regulaminem udzielania pożyczek
 3. Wypełnij i złóż wniosek o pożyczkę
 4. Otrzymaj decyzje o udzieleniu lub nieudzieleniu pożyczki
 5. Podpisz umowę

Korzystając z naszej usługi, zrobimy to za Ciebie.

Kiedy nabór?

Na chwilę obecną nabór został zakończony. Napisz do Nas, wyraź chęć skorzystania z pożyczki, a poinformujemy się jak tylko nabór zostanie wznowiony.

Program „Pożyczki na kształcenie”

Co to są „Pożyczki na kształcenie”?

Pożyczki na kształcenie finansowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Jets to forma nieoprocentowanej, zwrotnej pożyczki wynosząca nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 30.000 zł.

Kiedy rusza nabór?

Otwarcie naboru zaplanowane jest na 31 stycznia 2022 roku na godz. 9:00. Napisz do Nas już dziś, a wyplenimy za Ciebie wszystkie formalności. Wypełnimy wniosek i złożymy go zaraz po otwarciu naboru.

Oprocentowanie pożyczki

Pożyczka nie jest oprocentowana. Pożyczkobiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z prowizją czy opłatami wstępnymi.

Jak wygląda spłata pożyczki?

Pożyczka spalana jest w równych, comiesięcznych ratach. Minimalna  długość spłaty wynosi 12 miesięcy a maksymalna 36 miesięcy.

Czy pożyczka może zostać umorzona?

Istnieje możliwość umorzenia od 20 do 25% kwoty zaciągniętej pożyczki.

Kto może wnioskować o pożyczkę?

Każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Na co można przeznaczyć pożyczkę?

Z pożyczki mogą być finansowane studia podyplomowa, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty, trwające dłużej niż 24 miesiące.

Nie można sfinansować z pożyczki studiów I, II i III stopnia.

Ile pożyczki można uzyskać?

Pożyczkobiorca może minimalnie uzyskać 600,00 zł a maksymalnie 30.000,00 zł.

Zabezpieczenie pożyczki

Pożyczki do kwoty 10.000 zł są udzielane, co do zasady, na podstawie umowy pożyczki, bez dodatkowych zabezpieczeń. Pożyczki powyżej kwoty 10.000 zł mogą być zabezpieczone w dodatkowej formie zaproponowanej przez Uczestnika/Pożyczkobiorcę i zaakceptowanej przez Operatora, np. poprzez weksel in blanco z deklaracją wekslową Uczestnika/Pożyczkobiorcy (bez poręczenia lub z poręczeniem), poręczenie cywilne, dobrowolne poddanie się egzekucji, blokada środków na rachunku bankowym lub hipoteka.

Karencja w spłacie pożyczki

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Operatora, w trakcie spłaty pożyczki możliwe jest skorzystanie przez Pożyczkobiorcę z karencji, czyli zawieszenia spłaty rat na okres nie dłuższy w sumie niż 6 miesięcy (nie wcześniej niż po spłacie trzech pełnych rat), przy czym jednorazowo karencja może obejmować okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Pożyczkobiorca może wystąpić o karencję tylko w przypadku braku zaległości w bieżącej spłacie pożyczki.

Zapraszamy do kontaktu. Skorzystaj z pomocy Doradców już dziś. Napisz, jaka forma wsparcia Cię interesuje a my zajmiemy się resztą. Załatwimy wszystkie formalności być mógł cieszyć się upragnionym dofinansowaniem do swojego kształcenia.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone