fbpx
 

Polska Strefa Inwestycji czym jest, ile wsparcia można uzyskać i jak z niego skorzystać?

5 stycznia 2022by Martyna Skulska

Skorzystaj z oferty już dziś

Dzięki Polskiej Strefie Inwestycji możesz uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji.Działa ona na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy. Na czym polega? Kogo dotyczy wsparcie? Jakie warunki trzeba spełnić? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/01/sadad.png
Polska Strefa Inwestycji- co to takiego?

Ten instrument wsparcia został wprowadzony w 2018 roku celem wsparcia inwestorów i tym samym nowych inwestycji. Umożliwia on m.in. zwolnienie przedsiębiorstw z podatku dochodowego na okres 10,12 lub 15 lat, w wysokości do 70% wartości planowanej inwestycji.

Polska Strefa Inwestycji a Specjalne Strefy Ekonomiczne

Dotychczas zwolnienie podatkowe można było uzyskać prowadząc działalność gospodarcza na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Polska Strefa Inwestycji wprowadza możliwość uzyskania zwolnienie podatkowego na terenie całej Polski.

Na ile wydawana jest decyzja o wsparciu?

Decyzja o wsparciu wydawana jest na okres 10, 12 lub 15 lat.

Ile wsparcia można uzyskać?

Kwota wsparcia uzależniona jest od kilku czynników:

1) w jakim sektorze chcesz stworzyć inwestycję (przemysł, nowoczesne usługi, inne)

2) jaka będzie wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie czy duże przedsiębiorstwo)

3) W obszarze jakiego województwa ma powstać inwestycja

4) W jakim konkretnie powiecie planowana jest inwestycja

5) Jaki jest planowany koszt inwestycji

Dopiero po odpowiedzeniu na te 5 pytania można dowiedzieć się, ile wsparcia można uzyskać.  Napisz do Nas uwzględniając 5 powyższych kwestii, a my powiemy ile pieniędzy możesz otrzymać na swoją inwestycję.

Wsparcie może wynieść od 50% do 70% nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów zatrudnienia w zależności od lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa.

Jakie są limity zwolnienia od podatku?

Województwo/region Mikro lub mała firma Średnia firma Duża firma
lubelskie, podkarpacie, warmińsko-mazurskie, podlaskie 70% 60% 50%
kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, podregiony: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski, warszawski wschodni 55% 45% 35%
dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie 45% 35% 25%
podregion warszawski zachodni 40% 30% 20%
Miasto Warszawa 30% 20% 10%

*przy czym limit zwolnienia podatków liczony jest od kosztów inwestycji lub 2 letnich kosztów nowo zatrudnionych pracowników.

Ile czasu jest na wykorzystanie ulgi?

Z pomniejszonego podatku można skorzystać przez 10,12 lub 15 lat bądź do momentu wykorzystania limitu zwolnienia, a liczba lat jest zależna od lokalizacji tj.

dla województwa: lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego 15 lat. Okres 15 lat dot. Również terenów inwestycyjnych leżących w granicach specjalnych stref ekonomicznych.

dla województwa: łódzkiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz podregionów: ciechanowsko-płocki, ostrołęcki-sielecki, radomski, warszawski wschodni 12 lat

dla województwa: śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz podregionu warszawskiego zachodniego i miasta Warszawy 10 lat

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/01/accountant-office-min-scaled.jpg
Jakie warunki należy spełnić?
 1. Inwestycja musi być nową, jeszcze nie rozpoczętą tzn.
 • Utworzenie nowego zakładu
 • Zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu
 • Wprowadzenie produktów dotąd niewytwarzanych przez zakład
 • Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu

*Definicja inwestycji wynika pośrednio z art. 2 ust.1. pkt 1 Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

 1. Zakres działalności

Działalność związana z przemysłem i nowoczesnymi usługami to dwie, które mają szansę na wsparcie.

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji do nowoczesnych usług dla biznesu zalicza się usługi:

 • związane z wydawaniem oprogramowania i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych (PKWiU: 58.29 z wyłączeniem 58.29.5 i 62 z wyłączeniem 62.01.2),
 • przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting), oraz pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych (PKWiU: 63.11.1),
 • w zakresie audytu finansowego (PKWiU: 69.20.1),
 • rachunkowo-księgowe (PKWiU: 69.20.2),
 • doradztwa związane z zarządzaniem i usługi firm centralnych (head offices) (PKWiU: 70),
 • architektoniczne i inżynierskie oraz w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU: 71),
 • badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU: 72),
 • specjalistycznego projektowania przemysłowego i wnętrz (PKWiU: 74.1),
 • doradztwa w sprawach środowiska naturalnego (PKWiU: 74.90.13),
 • centrów telefonicznych (call center) (PKWiU: 82.2),
 • naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKWiU: 95.1)
 1. Wymagane koszty kwalifikowane

 

Kryteria ilościowe będą się różnić w każdym powiecie, w zależności od poziomu bezrobocia. Tam gdzie najwyższy poziom bezrobocia spodziewać się można najniższych wymaganych kosztów.

Wielkość firmy Nowoczesne usługi Przemysł
Mikro 200 tys.zł -2 mln zł 200 tys.zł -2 mln zł
Mała 500 tys.zł – 5 mln zł 500 tys.zł – 5 mln zł
Średnia 500 tys.zł – 5 mln zł  2 mln zł  20 mln zł
Duża 500 tys.zł – 5 mln zł 10 mln zł – 100 mln zł

*Nic nie stoi na przeszkodzie, by uzyskać wsparcie przy większych kosztach inwestycji.

 1. Kryteria jakościowe

By skorzystać ze zwolnienia podatkowego, dana inwestycja musi spełnić kryteria jakościowe dotyczące zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Maksymalna liczba punktów, którą inwestycja może otrzymać wynosi 10 pkt. Natomiast by uzyskać wsparcie wystarczy otrzymać od 4 do 6 pkt w zależności od lokalizacji tj.

4 pkt dla województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurski;

5 pkt dla województw: kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz podregiony: ciechanowsko- płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski, warszawski wschodni;

6 pkt dla województw: dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie, Warszawa i podregion warszawski zachodni.

Kryteria punktowe dla poszczególnych województw:

 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNY

 

Przemysł Nowoczesne usługi
1 pkt Działalność o niskim negatywnym wpływie na środowisko Działalność o niskim negatywnym wpływie na środowisko
1 pkt Zlokalizowanie inwestycji w 1 z 122 średnich i powiecie o najwyższym stopniu bezrobocia Zlokalizowanie inwestycji w 1 z 122 średnich i powiecie o najwyższym stopniu bezrobocia
1 pkt Wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi Wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
1 pkt Zapewnianie pracownikom programów ubezpieczeń, opieki medycznej, dopłat do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej Zapewnianie pracownikom programów ubezpieczeń, opieki medycznej, dopłat do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej
1 pkt Tworzenie wyspecjalizowanych i stabilnych miejsc pracy Tworzenie wysokopłatnych i stabilnych miejsc pracy

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY

Przemysł Nowoczesne usługi
1 pkt Inwestycja z branży strategicznej:

– żywność wysokiej jakości- środki transportu

– profesjonalne urządzenia elektryczne i elektroniczne

– lotniczo-kosmiczna- produkty higieniczne, leki i wyroby medyczne

– maszynowy

– odzysk materiałowy surowców i nowoczesnych tworzyw

– ekobudownictwo

– usługi specjalistyczne

– specjalistyczne usługi teleinformatyczne

Inwestycja musi wpisywać się też w inteligentną specjalizację danego województwa.

Inwestycja z branży strategicznej:

– żywność wysokiej jakości- środki transportu

– profesjonalne urządzenia elektryczne i elektroniczne

– lotniczo-kosmiczna- produkty higieniczne, leki i wyroby medyczne

– maszynowy

– odzysk materiałowy surowców i nowoczesnych tworzyw

– ekobudownictwo

– usługi specjalistyczne

– specjalistyczne usługi teleinformatyczne

Inwestycja musi wpisywać się też w inteligentną specjalizację danego województwa.

1 pkt Wysokie przychody z eksportu Wysokie przychody z eksportu
1 pkt Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
1 pkt Status mikro, małej lub średniej firmy Status mikro, małej lub średniej firmy
1 pkt Członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym Utworzenie centrum usług dla biznesu o zasięgu międzynarodowym


Wartość inwestycji- jak obliczyć?

Wartość inwestycji = suma kosztów kwalifikowanych

(przy możliwości odliczenia podatku wliczamy ceny netto)

Koszty kwalifikowane = koszty inwestycji + koszty miejsc pracy

W koszty inwestycji wchodzą:

 • zakup gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;
 • nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem, że będą zaliczone do składników majątkowych,
 • rozbudowę lub modernizację środków trwałych,
 • wartości niematerialne i prawne (patenty, licencje, know-how i wiedza techniczna),
 • najem lub dzierżawę gruntów, budynków i budowli, jeśli okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat (duże przedsiębiorstwo) lub 3 lata (MŚP) od planowanego terminu zakończenia inwestycji,
 • leasing finansowy aktywów innych niż grunty, budynki i budowle pod warunkiem zobowiązania się do ich nabycia z dniem upływu najmu lub dzierżawy.

Przez koszty miejsc pracy rozumie się dwuletnie koszty związane z utworzenia miejsc pracy oraz koszty pracownika brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne.

Koszty środków trwałych

Zakwalifikowanie jakiś kosztów do środków trwałych wiąże się z wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych oraz zobowiązaniem do utrzymania tych środków przez okres 5 lat (dla dużych przedpiębiorst) lub 3 lat (dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Czas liczony jest od wprowadzenia środków do ewidencji.

Wyjątek stanowi wymiana instalacji i sprzętu, konieczna ze względu na szybki rozwój technologiczny.

Nowe i używane środki trwałe

Duży przedsiębiorca może kupować tylko i wyłącznie nowe środki trwałe, pozostali przedsiębiorcy mogą także zakupić środki trwałe używane.

Koszty wartości niematerialnych i prawnych

Do zakwalifikowania kosztów wartości niematerialnych i prawnych niezbędne jest nabycie ich na warunkach rynkowych od osoby trzeciej niepowiązanej z nabywcą. Ponadto muszą one być wykorzystane w zakładzie, na rzecz którego przyznana została pomoc publiczna. Wartości te należy ująć w aktywach zakładu i utrzymywać przez określony czas (3 lub 5 lat). Amortyzacja musi nastąpić w oparciu o przepisy o podatku dochodowym.

Uwaga! Duży przedsiębiorca może kwalifikować tylko 50% wydatków poniesionych na wartości niematerialne i prawne.

Dwuletnie koszty pracy zatrudnienia nowych pracowników

Zatrudnienie nowych pracowników rozumiany jest jako wzrost liczby pracowników w danym zakładzie, w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania decyzji o wsparciu.

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Usługa jest bezpłatna. Ponosisz więc jedynie opłaty z korzystania z naszej usługi, a my zapewniamy profesjonalne podejście i kompleksowe doradztwo. Przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty i złożymy jest do odpowiednich organów.

Ile czeka się na decyzje?

Nie dłużej niż 30 dni. W przypadku wydłużenia terminu, dostaniesz o tym informację.

Obowiązki inwestora
 1. UTRZYMANIE INWESTYCJI

Uzyskanie wsparcia obwarowane jest kilkoma warunkami. Po otrzymaniu decyzji:

 • nie można przenieść inwestycji;
 • należy zachować własność kupionych składników majątku środków trwały i wartości niematerialnych i prawnych;
 • każde nowo utworzone miejsce pracy trzeba zachować, jeżeli przedsiębiorca wlicza 2 letnie koszty pracy do kosztów kwalifikowanych;
 • trzeba kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej.

Utrzymanie inwestycji to okres 3 lat (dla mikro, małych i średnich firm) a 5 lat dla dużych firm.

 1. UMOWA Z OBSZAREM ZARZĄDZAJĄCYM

W terminie 14 dni od otrzymania decyzji należy podpisać umowę z zarządzającym obszarem. W umówię musi znaleźć się zapis określający wynagrodzenia Zarządzającego za gotowość do świadczenia usług.

 1. TABLICA INFORMUJĄCA O OTRZYMANYM WSPARCIU

Jako inwestor, masz obowiązek oznaczenia miejsca nowej inwestycji tzw. Tablicą informacyjną.

Projekt tablicy otrzymasz od Zarządzającego Obszarem razem z decyzją o przyznaniu wsparcia.

Tablica informacyjna zawiera następujące elementy:

 • nazwa firmy,
 • logo PSI i Zarządzającego,
 • informacja o korzystaniu ze wsparcia.
Gdzie zawiesić tablice?

Tablica informacyjna powinna się znaleźć w widocznym miejscu.

Przez jaki okres czasu musisz mieć tablicę?

W zależności od obowiązywania decyzji może by to kolejno 10, 12 lub 15 lat.

*Pamiętaj, że od Zarządzającego Obszarem otrzymasz jedynie projekt tablicy. Wykonaniem musisz zająć się osobiście, od Ciebie zależy z jakiego materiału zostanie wykonana. Jednak z uwagi na okres, jaki ma być wywieszona doradzamy by był to materiał bardzo trwały.

Czy faktycznie inwestorzy otrzymali wsparcie? Czy Polska Strefa Inwestycji ma sens?

Zgodnie ze statystykami w latach 2018-2021 wydano ponad 1 tysiąc decyzji. Wartość przyznanego wsparcia znacznie przekroczyła 50 mld zł. Dzięki temu w przeciągu 3 lat w Polsce powstało ponad 20 tysięcy nowych miejsc pracy.

Polska Strefa Inwestycji to szansa na stworzenie inwestycji, korzystając przy tym z rządowego wsparcia.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone