fbpx
 

Dotacje na inwestycje rolników dotyczące ochrony środowiska i klimatu

26 marca 2024by Joanna Pohl
Pod koniec roku planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie z interwencji „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu” realizowanej w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wsparcie będzie przeznaczone na inwestycje mające na celu m.in. ograniczenie zużycia środków ochrony roślin lub nawozów, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych, amoniaku i odorów, zwiększenie sekwestracji oraz bioróżnorodności gleby przez właściwe użytkowanie gruntami, a także adaptację do zmian klimatu, w tym poprawę gospodarowania wodą w gospodarstwie.
Cel programu

Celem interwencji jest ochrona zasobów naturalnych oraz klimatu poprzez wsparcie inwestycyjne. Ułatwi to gospodarstwom rolnym spełnianie warunków technicznych pozwalających na ograniczenie presji rolnictwa na środowisko naturalne.

Kluczowe wymagania:

 • inwestycja musi być uzasadniona wielkością produkcji prowadzonej w gospodarstwie, adekwatna do panujących w nim warunków gospodarowania oraz racjonalna pod względem kosztów;
 • inwestycje w zakresie gospodarowania wodą muszą być zgodne z przepisami ustawy Prawo wodne;
 • inwestycje nie mogą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000;
 • wsparcie na operacje wspólne może zostać przyznane wyłącznie na nowe maszyny lub urządzenia.

Ponadto warunkiem otrzymania dofinansowania jest ukończenie przez rolnika szkolenia z zakresu „Zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi takimi jak woda, gleba, powietrze, klimat w kontekście wdrażania interwencji PS WPR na lata 2023–2027 „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”.

Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach interwencji mogą otrzymać rolnicy lub grupy rolników (co najmniej 3), prowadzący działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, pod warunkiem, że działalność ta nie jest prowadzona wyłącznie w celach naukowo-badawczych.

Wsparcie może zostać przyznane rolnikowi, który jest posiadaczem gospodarstwa o powierzchni UR nie większej niż 300 ha, a w przypadku gdy o pomoc ubiega się grupa rolników, pomoc przyznaje się, jeżeli każdy z rolników jest posiadaczem gospodarstwa spełniającego wyżej określone warunki.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

W ramach interwencji wspierane będą inwestycje materialne lub niematerialne mające na celu:

 • ograniczenie zużycia środków ochrony roślin lub nawozów, w tym poprzez:
  • zakup nowych maszyn lub urządzeń m.in. do:
   • precyzyjnego i redukującego zużycie stosowania środków ochrony roślin (np. opryskiwacze sensorowe, czy recyrkulacyjne),
   • niskoemisyjnej aplikacji nawozów (np. doglebowa aplikacja, aplikacja nawozów z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych),
   • mechanicznej lub biologicznej walki z chwastami lub szkodnikami (np. pielniki, urządzenia do mechanicznego niszczenia szkodników),
  • przygotowanie miejsc do mycia opryskiwaczy lub utylizowania resztek cieczy użytkowej;
 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych i odorów, w tym poprzez:
  • wyposażenie gospodarstw w płyty, zbiorniki lub urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych lub kiszonek,
  • zakup lub montaż systemów oczyszczania powietrza z budynków inwentarskich,
  • niskoemisyjne utrzymanie zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem bydła i świń (np. systemy zarzadząnia stadem, roboty do czyszczenia podółg);
 • poprawę gospodarowania wodą, w tym:
  • budowę, zakup lub instalację elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do pozyskiwania, magazynowania w zamkniętych zbiornikach oraz zagospodarowania wody deszczowej,
  • budowę lub zakup instalacji do powtórnego obiegu wody lub oszczędnego gospodarowania wodą;
 • zwiększenie sekwestracji oraz bioróżnorodności gleby przez właściwe użytkowanie gruntami, w tym:
  • zakup nowych maszyn lub urządzeń do uprawy gleby pasowej lub bezorkowej – bezpłużnej (np. agregat do uprawy pasowej, gruber, kultywator dłutowy),
  • zakup nowych maszyn lub urządzeń do ochrony gleby (np. ściółkowania, siewniki do poplonów),
  • zakup nowych maszyn lub urządzeń przeznaczonych do utrzymania zadrzewień śródpolnych, systemów rolno-leśnych oraz trwałych użytków zielonych, w tym służących do uprawy, pielęgnacji lub zbioru biomasy z trwałych użytków zielonych;
 • adaptację do zmian klimatu oraz ograniczenie oddziaływania niekorzystnych warunków pogodowych, w tym poprzez:
  • budowę lub zakup elementów infrastruktury technicznej pod kątem adaptacji do niekorzystnych warunków pogodowych, w tym:
   • wodopoje dla zwierząt, z wyłączeniem bydła i świń,
   • instalacje poprawiające wentylację lub obniżające temperaturę w budynkach inwentarskich z wyłączeniem budynków dla bydła i świń,
   • siatki przeciwgradowe,
   • systemy wspomagania decyzji.
Ile można uzyskać wsparcia?

Pomoc ma formę:

 • refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji (np. maszyn, urządzeń),
 • standardowych kosztów jednostkowych (np. w przypadku budowli do przechowywania nawozów naturalnych).

Intensywność pomocy wyniesie:

 • do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji (grupa rolników),
 • do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji lub do 65% ustalonych kosztów jednostkowych (rolnik).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi 20 tys. zł, a limit pomocy na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo w okresie realizacji PS WPR wynosi 200 tys. zł.

Nabór wniosków

Organizatorem konkursu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a pierwszy nabór wniosków planowany jest na czwarty kwartał 2024 r.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/dotacje-dla-rolnikow/inwestycje-przyczyniajace-sie-do-ochrony-srodowiska-i-klimatu/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.