fbpx
 

Dotacje z LGD: szansa na rozwój dla obszarów wiejskich

29 lutego 2024by Joanna Pohl
Lokalne Grupy Działania (LGD) to partnerstwa, które wspierają rozwój obszarów wiejskich. Jednym z instrumentów, którymi dysponują LGD, są dotacje. Wsparcie to może być przeznaczone m. in. na rozpoczynanie i rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej, ale także na szereg innych przedsięwzięć, w szczególności związanych z koncepcją inteligentnej wsi.
Cel programu

Jedną z kluczowych strategii Funduszy Europejskich jest wsparcie Obszarów Wiejskich, szczególnie z uwagi na ich ograniczony dostęp do kapitału. Lokalne Grupy Działania (LGD) stanowią partnerstwa terytorialne, działające w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

LGD zrzeszają różnorodne organizacje oraz mieszkańców gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. W Polsce istnieje 324 takich grup, których lokalne strategie rozwoju zostały wybrane do realizacji i finansowania z funduszy PROW, zwłaszcza w ramach działania LEADER, uznawanego za jedno z najbardziej efektywnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich w Europie.

Ich działania są skoncentrowane na budowaniu lokalnej tożsamości poprzez aktywizację społeczną oraz wykorzystanie miejscowych zasobów, przy uwzględnieniu potrzeb społeczności wiejskich i korzystając z wiedzy, innowacji oraz rozwiązań cyfrowych.

LGD realizują wybrane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) na obszarach wiejskich.

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, w szczególności:

 1. oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
 2. terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
 3. zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
 4. partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
 5. innowacyjność (w skali lokalnej),
 6. decentralizacja zarządzania i finansowania,
 7. sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

Głównym celem działania LGD jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność, czyli wdrażanie projektów, które odpowiadają na potrzeby i oczekiwania mieszkańców danego obszaru.

Cele interwencji będą osiągnięte przez realizację operacji w zakresach wsparcia LGD.

Należy mieć jednak na uwadze, że z pomocy wykluczone są operacje obejmujące budowę lub modernizację dróg, targowisk, sieci wodno-kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, a także dotyczące świadczenia usług dla rolnictwa.

Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju (LSR) mogą otrzymać:

 • osoby fizyczne, w tym wykonujące działalność gospodarczą,
 • osoby prawne, w tym organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, mikro- i małe przedsiębiorstwa lub LGD (w ramach projektów grantowych lub operacji własnych),
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Na co można przeznaczyć wsparcie?

Wsparcie LGD koncentruje się na poniższych obszarach:

1. rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki poprzez:

 • podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej* przez osoby fizyczne,
 • rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej*;

2. rozwój pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych w zakresie tworzenia lub rozwijania:

 • gospodarstw agroturystycznych,
 • zagród edukacyjnych,
 • gospodarstw opiekuńczych;

3. rozwój współpracy poprzez tworzenie lub rozwijanie krótkich łańcuchów żywnościowych;

4. poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności (z wyłączeniem inwestycji infrastrukturalnych oraz operacji w w/w zakresach);

5. przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi;

6. poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej;

7. kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki, wsparcie rozwoju wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjności, cyfryzacji lub przedsiębiorczości a także wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego (z wyłączeniem inwestycji infrastrukturalnych);

8. włączenie społeczne seniorów, ludzi młodych lub osób w niekorzystnej sytuacji;

9. ochrona dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego polskiej wsi.

Ile można uzyskać wsparcia?

W zakresie wdrażania LSR wsparcie udzielane jest w formie dotacji w postaci ryczałtu w zakresie:

 1. podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, tworzenia gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych oraz gospodarstw opiekuńczych – do wysokości 150 tys. zł,
 2. tworzenia krótkich łańcuchów żywnościowych –  do wysokości 350 tys. zł,
 3. projektów grantowych – do wysokości 500 tys. zł, z zastrzeżeniem, że wysokość pojedynczego grantu wynosi:
  • na sfinansowanie przygotowania jednej koncepcji inteligentnej wsi, indykatywna kwota jednostkowa – 4 tys. zł,
  • na przygotowanie projektu partnerskiego:
   • do 50 tys. zł w przypadku projektu partnerskiego z podmiotem z obszaru innej LSR z Polski,
   • do 150 tys. zł w przypadku międzynarodowego projektu partnerskiego  (z podmiotem z obszaru innej LSR z innego kraju),
 4. w pozostałych zakresach zadań objętych grantami – ustalana jest na bazie projektu budżetu, a maksymalna kwota jest określana w oparciu o dane historyczne.

W pozostałych przypadkach wsparcie będzie miało formę dotacji w postaci refundacji kosztów kwalifikowalnych do wysokości 500 tys. zł.

Intensywność wsparcia wynosi natomiast:

 • do 65% kosztów kwalifikowalnych (z wyłączeniem operacji realizowanych w ramach rozwoju pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych),
 • do 85% kosztów kwalifikowalnych – operacje ralizowane w ramach rozwoju pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych,
 • do 100% kosztów kwalifikowalnych – inne operacje, w tym operacje obejmujące inwestycje nieprodukcyjne w przypadku podmiotów innych niż jednostki sektora finansów publicznych,
 • do 75% kosztów kwalifikowalnych – operacje obejmujące inwestycje nieprodukcyjne w przypadku jednostek sektora finansów publicznych (pomoc finansowa z EFRROW wynosi maksymalnie 55% kosztów kwalifikowalnych, a pozostałe 20% kosztów kwalifikowalnych pochodzi ze środków budżetu państwa).
Nabory wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy na operację realizowaną przez podmiot inny niż LGD składa się bezpośrednio do LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie. Informacje o terminach naborów można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych LGD. Więcej informacji można również uzyskać w biurach LGD.

Nabory wniosków o dotacje z LGD odbywają się zazwyczaj raz w roku. Doradcy365 służą pomocą w zakresie wskazania właściwych, aktualnych harmonogramów oraz pomocy w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/dotacje-lgd/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.