fbpx
 

Gospodarka o obiegu zamkniętym na Podlasiu

5 marca 2024by Joanna Pohl
Trwa konkurs dotacyjny dla małopolskich przedsiębiorców pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym”. W ramach Działania 2.10 programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 dofinansowanie otrzymają kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (instalacje do recyklingu odpadów).
Cel programu

Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 to program operacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego. W programie przewiduje się dofinansowanie zróżnicowanych projektów obejmujących rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, ochronę środowiska i zapobieganie zmianom klimatu, a także projekty społeczne.

Program realizuje 12 priorytetów:

 • Priorytet 1: Badania i innowacje
 • Priorytet 2: Region przyjazny środowisku,
 • Priorytet 3: Lepiej skomunikowany region,
 • Priorytet 4: Przestrzeń społeczna wysokiej jakości,
 • Priorytet 5: Zrównoważony rozwój terytorialny,
 • Priorytet 6: Zrównoważona mobilność miejska,
 • Priorytet 7: Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych,
 • Priorytet 8: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego,
 • Priorytet 9: Fundusze na rzecz Rozwoju Lokalnego,
 • Priorytet 10: Wspieranie energii odnawialnej na potrzeby lokalnych społeczności,
 • Priorytet 11: Pomoc techniczna (EFRR),
 • Priorytet 12: Pomoc techniczna (EFS+).

Dofinansowanie można otrzymać na realizację różnorodnych przedsięwzięć, m. in. na:

 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i regionu, w tym m. in. zakup nowoczesnych linii technologicznych pozwalających na wprowadzenie nowych produktów, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem, wprowadzenie automatyzacji itp.;
 • projekty we współpracy nauki z biznesem, np. badania naukowo-przemysłowe, opracowywanie innowacyjnych rozwiązań i wdrażanie ich w przedsiębiorstwach w celu ich komercjalizacji;
 • projekty związane z ochroną środowiska przyczyniające się do ograniczenie skutków zmiany klimatu czy zwiększenie efektywności energetycznej i produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
 • kursy i szkolenia umożliwiające podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy;
 • tworzenie i rozwój podmiotów zapewniających opiekę nad dziećmi,
 • i wiele innych.

Celem Działania 2.10 jest wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach działania będą dotyczyć instalacji do recyklingu odpadów (inwestycje o wartości kosztów kwalifikowalnych nie większych niż 8 mln zł).

Co ważne, wnioskodawca zobowiązany jest do jednoznacznego zdefiniowania przedmiotu projektu, a tym samym ograniczenia zakresu rzeczowego projektu wyłącznie do wymaganego warunkami naboru.

Kluczowe wymagania:

 • wsparciem zostaną objęte projekty realizowane w granicach administracyjnych województwa podlaskiego;
 • podstawą do zaplanowanych działań będzie ujęcie inwestycji w Planie inwestycyjnym (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) stanowiącym załącznik do Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego;
 • wspieranie będą projekty niemające charakteru badawczo – rozwojowego;
 • wsparcie nie będzie udzielane na inwestycje służące zwiększeniu przepustowości obiektów przetwarzania odpadów resztkowych;
 • w ramach naboru nie przewiduje się dofinansowania projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, z zastrzeżeniem projektu, który na dzień składania wniosku o dofinansowanie projektu posiada pełną dokumentację techniczną opracowaną w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach działania 2.10 może być udzielone:

 • jednostkom organizacyjnym działającym w imieniu jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostkom samorządu terytorialnego;
 • podmiotom świadczącym usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego; oraz
 • przedsiębiorstwom z województwa podlaskiego.
Na co można przeznaczyć wsparcie?

W ramach działania wsparcie obejmuje projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami – instalacje do recyklingu odpadów.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:

 • budowę lub rozbudowę instalacji recyklingu/odzysku odpadów;
 • infrastrukturę do recyklingu odpadów biodegradowalnych, tj. kompostownie lub instalacje fermentacji metanowej oraz ich selektywny odbiór, transport, organizację punktów zbiórki;
 • zakup specjalistycznych pojazdów (śmieciarek) do odbioru odpadów komunalnych*;
 • działania informacyjno-edukacyjne związane z gospodarką w obiegu zamkniętym – wyłącznie jako element uzupełniający (Prowadzone działania informacyjno-edukacyjne mają służyć podniesieniu poziomu wiedzy społeczności regionu z zakresu GOZ, sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów, zasad ich segregacji, systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów, promocję domowego kompostowania oraz w zakresie zrównoważonej konsumpcji. Działania edukacyjne mogą stanowić element projektów realizowanych przez jednostki sektora publicznego zarówno na poziomie lokalnym i ponadlokalnym);
 • rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego, w tym efektywności energetycznej i użycia energii ze źródeł odnawialnych (maksymalnie 10% kosztów kwalifikowalnych po odliczeniu wszystkich kosztów kwalifikowalnych regulowanych limitami), wykorzystanie materiałów pochodzących z odzysku materiałów i recyklingu oraz działania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w szczególności poprzez zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury – wyłącznie jako element projektu.
Ile można uzyskać wsparcia?

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji.

Maksymalny poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowalnych (z zastrzeżeniem zasad dotyczących pomocy publicznej).

Nie określono minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie, maksymalna wynosi natomiast 8 mln zł (słownie: osiem milionów złotych).

Budżet naboru to 25 mln zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).

Nabór wniosków

Organizatorem naborów w konkursie „Gospodarka o obiegu zamkniętym” jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wnioski o przyznanie pomocy składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji WOD2021 w centralnym systemie teleinformatycznym w terminie od 23 lutego do 3 kwietnia 2024 r.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/podlaska-gospodarka-o-obiegu-zamknietym/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.