fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEKonkurs dotacyjny dla podlaskich przedsiębiorców i jst
Gospodarka o obiegu zamkniętym

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 „Gospodarka o obiegu zamkniętym”.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji dla firm, które chcą przeprowadzić transformację cyfrową.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

Konkurs
„Gospodarka o obiegu zamkniętym”

„Gospodarka o obiegu zamkniętym” to bezzwrotna dotacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania FEPD.02.10 Priorytetu II „ Region przyjazny środowisku” programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Dla kogo: dofinansowanie będzie udzielane:

 • jednostkom organizacyjnym działającym w imieniu jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostkom samorządu terytorialnego;
 • podmiotom świadczącym usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego; oraz
 • przedsiębiorstwom z województwa podlaskiego.

Wsparciem zostaną objęte projekty realizowane w granicach administracyjnych województwa podlaskiego.

Cel dofinansowania i typy projektów: celem działania jest wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej.

W ramach naboru realizowane będą kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami – nabór dotyczy instalacji do recyklingu odpadów (wsparcie dla inwestycji o wartości kosztów kwalifikowalnych nie większych niż 8 mln zł).

Wnioskodawca zobowiązany jest do jednoznacznego zdefiniowania przedmiotu projektu, a tym samym ograniczenia zakresu rzeczowego projektu wyłącznie do wymaganego warunkami naboru.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 8 mln zł (słownie: osiem milionów złotych).

Budżet programu: 25 mln zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).

Maksymalny poziom wsparcia:

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 85% (z zastrzeżeniem zasad dotyczących pomocy publicznej).

Warunki realizacji projektu

 • w ramach naboru nie przewiduje się dofinansowania projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, z zastrzeżeniem projektu, który na dzień składania wniosku o dofinansowanie projektu posiada pełną dokumentację techniczną opracowaną w trybie „zaprojektuj i wybuduj”;
 • podstawą do zaplanowanych działań będzie ujęcie inwestycji w Planie inwestycyjnym (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) stanowiącym załącznik do Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego;
 • wspieranie będą projekty niemające charakteru badawczo – rozwojowego;
 • wsparcie nie będzie udzielane na inwestycje służące zwiększeniu przepustowości obiektów przetwarzania odpadów resztkowych;

Na co:

W ramach naboru wsparcie obejmuje projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami – instalacje do recyklingu odpadów.

Dofinansowaniu podlega m. in.:

 • budowa lub rozbudowa instalacji recyklingu/odzysku odpadów;
 • infrastruktura do recyklingu odpadów biodegradowalnych, tj. kompostownie lub instalacje fermentacji metanowej oraz ich selektywny odbiór, transport, organizacja punktów zbiórki;
 • zakup specjalistycznych pojazdów (śmieciarek) do odbioru odpadów komunalnych*;
 • działania informacyjno-edukacyjne związane z gospodarką w obiegu zamkniętym – wyłącznie jako element uzupełniający (Prowadzone działania informacyjno-edukacyjne mają służyć podniesieniu poziomu wiedzy społeczności regionu z zakresu GOZ, sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów, zasad ich segregacji, systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów, promocję domowego kompostowania oraz w zakresie zrównoważonej konsumpcji. Działania edukacyjne mogą stanowić element projektów realizowanych przez jednostki sektora publicznego zarówno na poziomie lokalnym i ponadlokalnym);
 • koszty pośrednie, zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności (maksymalnie 5% kosztów kwalifikowalnych po odliczeniu wszystkich kosztów kwalifikowalnych regulowanych limitami);
 • wyłącznie jako element projektu dopuszcza się rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego, w tym efektywności energetycznej i użycia energii ze źródeł odnawialnych (maksymalnie 10% kosztów kwalifikowalnych po odliczeniu wszystkich kosztów kwalifikowalnych regulowanych limitami), wykorzystanie materiałów pochodzących z odzysku materiałów i recyklingu oraz działania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w szczególności poprzez zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury.

* W przypadku gdy w ramach projektu przewidziano zakup pojazdu – musi on spełniać warunki dotyczące ekologicznie czystych pojazdów zdefiniowane w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE. W przypadku zakupu specjalistycznych pojazdów (śmieciarek) do odbioru odpadów komunalnych, nie będą one przeznaczane od innych celów po zakończeniu projektu.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie: Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji WOD2021 w centralnym systemie teleinformatycznym w terminie od 23 lutego do 3 kwietnia 2024 r.

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat konkursu „Gospodarka o obiegu zamkniętym

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu „Gospodarka o obiegu zamkniętym”?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania i wypełnienia ankiety prekwalifikacyjnej – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni.

Prowadzę przedsiębiorstwo poza województwem podlaskim. Czy będę mógł otrzymać dofinansowanie?

Niestety nie, dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie podmioty z województwa podlaskiego.

Czym są wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu?

Wskaźniki produktu – są rzeczowym i bezpośrednim efektem inwestycji, mierzonym konkretnymi wielkościami, np. liczba przebudowanych zakładów. Postęp w ich realizacji wykazywany jest w składanych wnioskach o płatność, a najpóźniej we wniosku o płatność końcową. Na potrzeby rozliczenia wskaźnika należy wykazać dokumenty, które potwierdzą osiągniętą wartość wskaźnika np. protokół końcowy odbioru robót budowlanych.

Wskaźniki rezultatu – to efekty projektu, które pojawiają się w wyniku zrealizowania zakresu rzeczowego inwestycji, np. wzrost liczby osób korzystających z dofinansowanej infrastruktury. Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie określa termin osiągnięcia wskaźników rezultatu:

 • na moment zakończenia realizacji projektu lub
 • w okresie 12 miesięcy od zakończenia jego realizacji.
Czy w ramach tego naboru wsparciem objęte będą projekty o charakterze badawczo-rozwojowym?

Nie, wspieranie będą wyłącznie projekty niemające charakteru badawczo – rozwojowego.

Czy mogę złożyć wniosek w formie elektronicznej, czy muszę wypełnić jakieś formularze w wersji papierowej?

Wnioski o dofinansowanie projektów oraz załączniki składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji WOD2021 w centralnym systemie teleinformatycznym na stronie: https://wod.cst2021.gov.pl. Wersja papierowa nie jest składana.

W jaki sposób składa się załączniki do wniosku?

Wymagane załączniki także składa się za pośrednictwem aplikacji WOD2021.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie "Gospodarka o obiegu zamkniętym" w Podlaskim.

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z konkursu "Gospodarka o obiegu zamkniętym".
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.