fbpx
 

Inwestycje łódzkich przedsiębiorstw w badania i innowacje

8 grudnia 2023by Joanna Pohl
Na początku stycznia rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. Dofinansowanie będą mogły otrzymać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe, a zakres wsparcia obejmie projekty badawczo-rozwojowe, w szczególności wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje.
Cel programu

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 to jeden z szesnastu programów regionalnych, którego budżet wynosi 2 mld 745 mln euro.

Program zakłada realizację projektów w następujących obszarach:

 • innowacyjne Łódzkie – bardziej konkurencyjny i inteligentny region, dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej;
 • zielone Łódzkie – bardziej przyjazny dla środowiska, niskoemisyjny i przechodzący ku gospodarce zeroemisyjnej oraz odporny region dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej;
 • mobilne Łódzkie – zrównoważony transport miejski, lepszą dostępność, szybkość i bezpieczeństwo przemieszczania się;
 • lepiej połączone Łódzkie – inwestycje ukierunkowane na poprawę dostępności transportowej województwa w obszarze infrastruktury drogowej, kolejowej, a także publicznego transportu zbiorowego o charakterze pozamiejskim;
 • rozwój lokalny w Łódzkiem – region bliższy obywatelom dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów i inicjatyw lokalnych. Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach zarówno miejskich, jak i wiejskich;
 • Łódzkie przyjazne mieszkańcom – podniesienie jakości i dostępu do kształcenia oraz dalsze doskonalenie systemu edukacji w kierunku bardziej innowacyjnego podejścia do kształcenia i lepszego dopasowania do wymagań rozwijającej się gospodarki, ale również wzmocnienia odporności szkolnictwa na sytuacje kryzysowe, takie jak np. pandemia;
 • zatrudnienie i integracja w Łódzkiem – poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy – w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży – dla osób długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej;
 • edukacja i kadry w Łódzkiem – wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 • Łódzkie w transformacji – umożliwienie ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki;
 • pomoc techniczna – wspieranie realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Celem priorytetu I „Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego” jest bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej. Celem szczegółowym Działania jest jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

Działanie 1.2 obejmuje projekty B+R przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych.

Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie będą mogły otrzymać:

 • przedsiębiorstwa – bez względu na status: mikro-, małe, średnie, duże; oraz
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw;
 • konsorcja przemysłowo-naukowe, w szczególności z udziałem: organizacji badawczych;

prowadzące działalność na terenie województwa łódzkiego oraz realizujące projekt w granicach administracyjnych województwa łódzkiego.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na wydatki związane z projektami B+R przedsiębiorstw, w szczególności na:

 • badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidacja nowych lub ulepszonych produktów oraz procesów w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów i procesów ich wytwarzania, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony;
 • zakup wyników prac B+R jest możliwy tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia prac rozwojowych, uzupełniających lub dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa;
 • budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

Preferowane będą projekty, które:

 • wpisują się w łódzkie RIS, m. in. Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody; Zaawansowane materiały budowlane; Medycyna, farmacja, kosmetyki; Energetyka, w tym odnawialne źródła energii; Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; Informatyka i telekomunikacja;
 • dotyczą innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali regionalnej;
 • osiągną etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu i/lub procesu) w wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, który pozwoli na jego urynkowienie;
 • po zakończeniu doprowadzą do wdrożenia wyników prac B+R (w projekcie lub poza projektem).
Ile można uzyskać wsparcia?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnej dotacji (dla prac B+R i zakupu infrastruktury B+R) oraz w formie dotacji warunkowej (dla wdrożenia prac B+R).

Maksymalny poziom dofinansowania może wynosić:

 • dla prac B+R:
  • do 80% kosztów badań przemysłowych
  • do 60% kosztów prac rozwojowych.
 • dla inwestycji wdrożeniowych do 70% kosztów netto inwestycji.
Nabór wniosków

Organizatorem naborów w konkursie „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje” jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 2 do 23 stycznia 2024 r.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/projekty-badawczo-rozwojowe-lodzkich-przedsiebiorstw/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.