fbpx
 

Rozwój regionalnego potencjału B+R podlaskich przedsiębiorstw

8 grudnia 2023by Joanna Pohl
30 listopada Zarząd Województwa Podlaskiego uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Rozwój regionalnego potencjału B+R”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Wsparcie udzielone zostanie MŚP, dużym przedsiębiorcom oraz konsorcjom naukowo-przemysłowym na przedsięwzięcia dotyczące realizacji prac B+R (także z wdrożeniem) oraz stworzenia lub rozwoju infrastruktury B+R.
Cel programu

Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 to program operacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju województwa podlaskiego w ciągu najbliższych siedmiu lat. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Funduszu Spójności.

Program obejmuje 12 priorytetów, które koncentrują się na następujących obszarach:

 • I. Badania i innowacje – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, badań i rozwoju, e-usług publicznych, cyberbezpieczeństwa, promocji podlaskiej gospodarki, proinnowacyjnych usług doradczych dla firm oraz wsparcie dla nowopowstałych firm.
 • II. Region przyjazny środowisku – wspieranie efektywności energetycznej, rozwój OZE, działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu, transformację regionalnej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), dalsze wsparcie gospodarki wodno-ściekowej czy działania z zakresu błękitno – zielonej infrastruktury.
 • III. Lepiej skomunikowany region – działania zwiększające mobilność regionalną, w szczególności poprzez budowę i przebudowę dróg wojewódzkich poza TEN-T, rozwój infrastruktury ciągów pieszo-rowerowych, a także rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego
 • IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości – inwestycje w infrastrukturę przedszkolną i edukacyjną, infrastrukturę społeczną, zdrowotną czy ochronę dziedzictwa kulturowego, a także wsparcie infrastruktury służącej rozwojowi turystyki w oparciu o m.in. walory przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe i lokalne produkty turystyczne.
 • V. Zrównoważony rozwój terytorialny – wsparcie w obszarach: ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych, dziedzictwa kulturowego i ekoturystyki poza obszarami Natura 2000.
 • VI Zrównoważona mobilność miejska – zakup i modernizacja niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego, wyposażenie dróg/ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego (np.: zatoki, podjazdy, zjazdy, pętle) czy wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych.
 • VII. Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych – włączenie społeczne poprzez aktywizację osób bezrobotnych, osób młodych; szkolenia, działania z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiającej powrót do pracy
 • VIII. Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego – wsparcie edukacji przedszkolnej, kształcenie zawodowe, aktywizację osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wsparcie osób niepełnosprawnych, tworzenie domów opieki, realizacja programów zdrowotnych.
 • IX. Fundusze na rzecz rozwoju lokalnego – wsparcie dedykowane lokalnym społecznościom w formie instrumentu RLKS, w szczególności poprzez wspieranie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, małych szkół kształcenia ogólnego, integracji społeczności lokalnej oraz zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych.
 • X. Wspieranie energii odnawialnej na potrzeby lokalnych społeczności – obejmuje produkcję energii i/lub ciepła ze źródeł odnawialnych z przeznaczeniem na potrzeby własne lokalnych społeczności. Realizowane będą projekty polegające na montażu odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne mieszkańców, tzw. projekty grantowe społeczności lokalnych.
 • XI. Pomoc techniczna EFRR.
 • XII. Pomoc techniczna EFS+.

Celem priorytetu I „Badania i innowacje” jest bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej. Celem szczegółowym Działania jest jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

Działanie 1.1 obejmuje projekty B+R przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych.

Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie będą mogły otrzymać:

 • przedsiębiorstwa – bez względu na status: mikro-, małe, średnie, duże; oraz
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw;
 • konsorcja przemysłowo-naukowe, w szczególności z udziałem: organizacji badawczych;

prowadzące działalność na terenie województwa podlaskiego oraz realizujące projekt w granicach administracyjnych województwa podlaskiego.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

W ramach działania można otrzymać dofinansowanie na:

 • realizację prac badawczo-rozwojowych, opcjonalnie wraz z wdrożeniem;
 • stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego.

Ze wsparcia wykluczone będą jednak badania podstawowe.

Preferowane będą projekty, w których:

 • przedmiot projektu dotyczy regionalnych inteligentnych specjalizacji (przemysł rolno-spożywczy; przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy; sektor medyczny, nauki o życiu; ekoinnowacje i nauki o środowisku);
 • podejmowana będzie współpraca z organizacją badawczą;
 • w ramach projektu nastąpi wdrożenie wyników prac B+R;
 • w ramach projektów nastąpi ochrona własności intelektualnej opracowanego rozwiązania;
 • projekt dotyczyć będzie ekoinnowacji lub innowacji cyfrowych.
Ile można uzyskać wsparcia?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnej dotacji (dla prac B+R i zakupu infrastruktury B+R) oraz w formie dotacji warunkowej (dla wdrożenia prac B+R).

Maksymalny poziom dofinansowania może wynosić:

 • do 80% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych,
 • do 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku prac rozwojowych, oraz
 • do 70% kosztów kwalifikowalnych dotyczących wdrożenia prac B+R.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 8 mln zł (słownie: osiem milionów złotych), przy czym minimalna wartość to 150 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Budżet programu to 15 mln zł (słownie: piętnaście milionów złotych).

Nabór wniosków

Organizatorem naborów w konkursie „Rozwój regionalnego potencjału B+R” jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Innowacji i Przedsiębiorczości. Wnioski o przyznanie pomocy składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą pomocą aplikacji WOD2021 w centralnym systemie teleinformatycznym.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie do 10 stycznia 2024 r.

Zaplanowano także kolejne nabory w terminach:

 • od 15 stycznia do 29 lutego 2024 r., oraz
 • od marca do kwietnia 2024 r.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/rozwoj-regionalnego-potencjalu-br-na-podlasiu/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone