fbpx
 

Po pierwsze Rodzina!

11 grudnia 2023by Joanna Pohl
Do 29 grudnia można składać wnioski w V otwartym konkursie ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2024. W ramach konkursu dofinasowane zostaną najlepsze projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe służące zmianie społecznej, polegającej na usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania.
Cel konkursu

Cele konkursu „Po pierwsze Rodzina!” to przede wszystkim:

 1. upowszechnienie informacji, kompetencji i wytworzonych w jego ramach narzędzi, ukierunkowanych na dobro wszystkich rodzin, niezależnie od ich statusu społecznego i materialnego, a także kształtujących i promujących pozytywny wizerunek małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa, ojcostwa i rodzicielstwa oraz wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny; oraz
 2. wzmocnienie rodziny w środowisku lokalnym, poprzez wspieranie programów i aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa, ojcostwa i rodzicielstwa.
Dla kogo wsparcie?

Oferty w konkursie „Po pierwsze Rodzina!” mogą składać:

 • organizacje pozarządowe, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • spółdzielnie socjalne.
Na co można przeznaczyć wsparcie?

Uprawnione podmioty mogą składać oferty na dofinansowanie zadań w ramach dwóch priorytetów:

 1. Priorytet 1 „Kampanie”:
  • preferowane będą projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe skierowane do wybranych podmiotów instytucjonalnych, środowisk lokalnych (funkcjonujących w otoczeniu rodzin) oraz szeroko pojętej opinii publicznej;
  • dofinansowane będą inicjatywy, które:
   • za dobro społeczne uznają trwałe małżeństwo kobiety i mężczyzny, i są nakierowane na jego rozwój,
   • mają na celu wspieranie małżeństwa jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci i przygotowanie par do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym,
   • są nakierowane na wspomaganie młodych ludzi w zakładaniu rodziny oraz nieodkładaniu decyzji o macierzyństwie i ojcostwie, przygotowując ich zarazem do nowych ról życiowych i społecznych,
   • koncentrują się na tworzeniu otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom z dwójką i większą liczbą dzieci.
 2. Priorytet 2 „Kluby”:
  • preferowane będą projekty, mające na celu utworzenie sieci placówek na terenie całej Polski, w których rodzice mogą wzmacniać kompetencje rodzicielskie, a lokalne społeczności uczestniczyć
   w inicjatywach integrujących mieszkańców na rzecz rodziny;
  • dofinansowane będą inicjatywy, które:
   • mają na celu utworzenie sieci placówek, wspierających rodziny w podnoszeniu kompetencji rodzicielskich poprzez działania edukacyjne i animacyjne,
   • prowadzą do stworzenia i wdrożenia oddolnych programów na rzecz rodziny, w celu wsparcia rodziców w codziennych wysiłkach oraz oferujących pomoc na poszczególnych etapach życia rodzinnego,
   • integrujących społeczność lokalną we wspólnych działaniach na rzecz rodziny,
   • są ukierunkowane na współpracę z lokalnym samorządem terytorialnym i innymi podmiotami lokalnymi, w celu wspierania działań na rzecz rodziny.

W ramach Priorytetu 1 wnioskodawcy muszą wykazać doświadczenie w realizacji minimum jednego projektu informacyjno-edukacyjnego na rzecz rodziny.

W ramach Priorytetu 2 wnioskodawcy muszą wykazać działalność na rzecz rodziny w okresie nie krótszym niż 3 lata od złożenia oferty oraz wykazać doświadczenie w realizacji nie mniej niż 3 projektów informacyjno-edukacyjnych na rzecz rodziny.

Okres realizacji projektów zaplanowano od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Ile można uzyskać wsparcia?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach Priorytetu 1 można uzyskać od 30 tys. zł do nawet 500 tys. zł, a w ramach Priorytetu 2 od 120 tys. zł do nawet 2,4 mln zł, przy czym kwota dotacji dla tego priorytetu uzależniona jest od zaplanowanej przez Oferenta liczby placówek, a minimalna liczba placówek w ramach złożonej oferty wynosi 3.

Budżet konkursu wynosi 16 830 000 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset trzydzieści tysięcy złotych).

Środki na dotacje w Priorytecie 1 to 9 900 000 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset tysięcy złotych), natomiast środki przeznaczone na dotacje w Priorytecie 2 to 6 930 000 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych).

Wkład własny nie jest wymagany.

Nabór wniosków

Organizatorem naboru w konkursie „Po pierwsze Rodzina!” jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a termin składania wniosków upływa 29 grudnia 2023 r. o godz. 23.59.

Oferty należy składać przez formularze konkursu „Po pierwsze Rodzina!” zamieszczone w systemie Witkac odrębnie dla każdego z Priorytetów. Oferty złożone w inny sposób lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.