fbpx
 

Pozwolenia zintegrowane- wszystko, co musisz wiedzieć

10 sierpnia 2021by Martyna Skulska

Co to jest pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenia zintegrowane to swoista forma licencji na prowadzenie działalności przemysłowej. Są wymagane w związku z eksploatacją instalacji przemysłowych, których rodzaje zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1169).

Kto może złożyć wniosek o pozwolenie zintegrowane?

 • podmiot, który ma tytuł prawny do instalacji (jest to tzw. prowadzący instalację)
 • podmiot chcący zrealizować nową instalację
 • podmioty prowadzące części instalacji. W takim przypadku występują one ze wspólnym wnioskiem o udzielenie pozwolenia. Muszą wskazać jeden z podmiotów jako głównego prowadzącego lub określić szczegółowo zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za eksploatację instalacji

Wszystkie instalacje położone na terenie jednego zakładu obejmuje się jednym pozwoleniem zintegrowanym. Jednak, na twój wniosek, dla każdej instalacji możesz otrzymać odrębne pozwolenia zintegrowane.

Ponadto, możesz ubiegać się, aby pozwolenie zintegrowane objęło również instalacje niewymagające takiego pozwolenia. Jednak, muszą one być położone na terenie tego samego zakładu, co instalacja wymagająca pozwolenia zintegrowanego.

Czy pozwolenie zintegrowane jest wystarczającym dokumentem?

W przypadku posiadania pozwolenia zintegrowanego nie jest już konieczne posiadanie:

 • pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi
 • pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód

BAT a pozwolenie zintegrowane

BAT to standard, który określa wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w Unii Europejskiej. Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania ochrony środowiska, które wynikają z najlepszych dostępnych technik. Instalacje nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych. Są to najwyższe wielkości emisji występujące przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych technik (lub kombinacji najlepszych dostępnych technik), uzyskiwane w normalnych warunkach eksploatacji. W wyjątkowych przypadkach urząd może w pozwoleniu zintegrowanym zezwolić na odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych. Będzie to możliwe, jeśli stwierdzi, że ich osiągnięcie doprowadzi do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla środowiska.

Warunkiem jest, że nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, czyli dopuszczalne wielkości emisji.

Dokonując takiej oceny urząd bierze pod uwagę:

 • położenie geograficzne,
 • lokalne warunki środowiskowe,
 • charakterystykę techniczną instalacji
 • lub inne czynniki mające wpływ na funkcjonowanie instalacji i środowiska jako całości.

Kto wydaje pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane wydawane jest na wniosek podmiotu prowadzącego instalację, a pozwolenie to wydaje organ ochrony środowiska, odpowiedni ze względu na zlokalizowanie instalacji. Organem takim może być:

 • Prezydent miasta lub starosta;
 • Marszałek województwa;
 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
 • Organ ochrony środowiska uprawniony do wydawania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami wydobywczymi.

Kiedy należy ubiegać się o wydanie pozwolenia zintegrowanego?

Pozwolenie zintegrowane jest wymagane, jeśli chcesz prowadzić instalację, która może zanieczyścić środowisko. Przykładowo może być to instalacja:

 • do wytwarzania energii i paliw
 • produkcji i obróbki metali
 • w przemyśle mineralnym – czyli związana z przetwarzaniem surowców skalnych
 • w przemyśle chemicznym – używana np. do produkcji nawozów, środków ochrony roślin, tworzyw sztucznych, barwników
 • w gospodarce odpadami – np. służąca do odzysku, unieszkodliwiania, składowania czy magazynowania odpadów
 • do produkcji papieru, płyt wiórowych, pilśniowych, czy OSB
 • w ubojniach zwierząt, mleczarniach, rzeźniach
 • do chowu lub hodowli drobiu lub świń

Kiedy pozwolenie zintegrowane nie jest wymagane?

Pozwolenia zintegrowanego nie potrzebujesz, jeżeli instalacje lub ich części sąd stosowane wyłącznie do badań, rozwoju lub testowania nowych produktów czy procesów technologicznych.

W jakim czasie pozwolenie zintegrowane powinno być uzyskane?

Pozwolenie zintegrowane należy uzyskać przed rozpoczęciem korzystania z instalacji.

Jakie dokumenty należy złożyć?

1.Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego

2.Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej

3.Dowód zapłacenia opłaty skarbowej

4.Program zapobiegania awariom

5.Raport o bezpieczeństwie

6.Raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko

7.Analiza wskazująca, że nie jest wymagany raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko

8.Mapa ewidencyjna

9.Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym

10.Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym

11.Operat przeciwpożarowy

12.Postanowienie o uzgodnieniu operatu przeciwpożarowego

13.Zaświadczenie o niekaralności

14.Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych

15.Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Jakie instalacje nie wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

Instalacjami zwolnionymi z uzyskania takiego pozwolenia są instalacje lub część takich instalacji, które wykorzystywane są jedynie w celu badania, rozwoju lub przeprowadzenia testów nowych produktów lub procesów technologicznych.

Ile wynosi opłata za pozwolenie zintegrowane?

Za pozwolenie zintegrowane należy uiścić opłatę skarbową oraz rejestracyjną.

Opłata skarbowa wynosi:

 • 2011 zł – za pozwolenie związane z działalnością gospodarczą
 • 506 zł – gdy pozwolenie dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców albo przez podmioty wykonujące działalność wytwórczą w rolnictwie
 • 506 zł – w pozostałych przypadkach – gdy np. pozwolenie nie dotyczy działalności gospodarczej

Natomiast jeśli chodzi o opłatę rejestracyjną, to oblicza się ją według specjalnego wzoru.

O = B x WR / WP

gdzie:

O oznacza wysokość opłaty rejestracyjnej

B oznacza wysokość bazowej stawki opłaty rejestracyjnej dla danego rodzaju instalacji

WR oznacza maksymalną teoretyczną (możliwą do osiągnięcia) wielkość parametru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w danej instalacji

WP oznacza progową wielkość parametru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w instalacji danego rodzaju

Opłata rejestracyjna nie może być wyższa niż 12 000 zł.

Nawet, jeśli obliczona wysokość opłaty rejestracyjnej będzie wyższa od tej kwoty, zapłacisz 12 000 zł.

Jaki jest czas oczekiwania na wydanie pozwolenia zintegrowanego?

Urząd powinien wydać pozwolenie zintegrowane w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W praktyce termin ten może być dłuższy, gdyż nie wlicza się do niego terminów przewidzianych w przepisach na uzyskanie uzgodnień, opinii, czy też okresów zawieszenia postępowania. Ponadto wydanie decyzji może się opóźnić z innych przyczyn, np. zaniedbań wnioskodawcy, czy też innych przyczyn niezależnych od urzędu.

Jak długo jest ważne pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenia zintegrowane wydawane są bezterminowo. Oznacza to, że pozwolenie nie traci ważności. Natomiast na wniosek wnioskodawcy może zostać ustalony termin ważności.

NATOMIAST! Pozwolenie zintegrowane dla prowadzącego zakład recyklingu statków wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat. Ale można je przedłużać do 5 lat.

Kiedy pozwolenie zintegrowane wygasa?

Pozwolenie zintegrowane wygaśnie, jeżeli:

 • upłynie czas, na jaki zostało wydane
 • przestaniesz być podmiotem prowadzącym instalację lub z innych powodów pozwolenie stało się bezprzedmiotowe
 • wygasisz je na swój wniosek (jako prowadzący instalację)
 • nie rozpoczniesz działalności objętej pozwoleniem w ciągu 2 lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne
 • nie będziesz prowadził działalności objętej pozwoleniem przez 2 lata
 • miną 2 lata od jej wydania, a ty nie wykonasz ustaleń wynikających z postępowania kompensacyjnego
 • wstrzymasz użytkowanie składowiska na czas dłuższy niż rok
 • wstrzymasz termiczne przekształcanie odpadów na czas dłuższy niż rok

Cofnięcie pozwolenia zintegrowanego

Pozwolenie zintegrowane zostanie cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli instalacja nie będzie prawidłowo eksploatowana. Instalacja bowiem nie może stwarzać zagrożenia:

 • Znacznego pogorszenia stanu środowiska;
 • Zdrowia lub życia ludzi.

Po otrzymaniu decyzji cofającej lub ograniczającej pozwolenie zintegrowane należy natychmiast wykonać jej ustalenia, gdyż ma ona rygor natychmiastowej wykonalności.

Ponadto, urząd może pozwolenie cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeśli:

 • będziesz eksploatować instalację z naruszeniem warunków pozwolenia (czy tez innych przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska lub ustawy o odpadach)
 • zmienią się przepisy dotyczące ochrony środowiska – co uniemożliwi ci emisję lub korzystanie ze środowiska na warunkach określonych w pozwoleniu
 • instalacja jest objęta postępowaniem kompensacyjnym
 • zostanie przekroczony krajowy pułap emisji.

Urząd może też cofnąć Ci lub ograniczyć pozwolenie zintegrowane za odszkodowaniem. Musi to być uzasadnione względami ochrony środowiska lub zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi. Wysokość odszkodowania ustali w drodze decyzji urząd, który cofnie lub ograniczy pozwolenie. Decyzji takiej nie można zaskarżyć.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu.

—————————————————————————————————

Dodatkowo zapraszam do przeczytania krótkiego wywiadu na temat usługi dot. Pozwoleń zintegrowanych, wykonywanych w Naszej firmie, przeprowadzonego ze Specjalistą ds. Ochrony Środowiska, Panem Mateuszem Puścianem.

 1. Co obejmuje współpraca z Doradcami365 w zakresie pozwoleń zintegrowanych?

W ramach usługi opracowania pozwolenia zintegrowanego zapewniamy:

 • wsparcie lub przygotowanie wniosku bądź fragmentu wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego zgodnie z wymaganiami prawa,
 • analizę danych i zaproponowanie optymalnej ścieżki postępowania zmierzającego do uzyskania bądź aktualizacji pozwolenia zintegrowanego,
 • analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu,
 • analizę gospodarki wodno-ściekowej,
 • analizę gospodarki odpadami,
 • analizę wymagalności sporządzenia raportu początkowego lub raport początkowy,
 • analizę rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie, decydujących o jego zaliczeniu do kategorii zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • wsparcie w uzupełnianiu wniosku o udzielenie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego bądź prowadzenie procesu administracyjnego,
 • uczestnictwo w bieżących uzgodnieniach z technologami, specjalistami ochrony środowiska, BHP i p.poż.,
 • udzielanie odpowiedzi na uwagi społeczeństwa, organizacji ekologicznych oraz pozostałych stron postępowania,
 • monitoring procedury administracyjnej,
 • uczestnictwo w oględzinach prowadzonych przez organ wydający decyzję udzielającą pozwolenia zintegrowanego lub jego zmiany,
 • weryfikację uzyskanej decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego bądź jego aktualizacji.
 1. Czy warto współpracować z doradcami w tym zakresie?

Tak. Klienci dzięki współpracy z Nami mają pewność, że powierzone Nam zadania zostaną wykonane rzetelnie i z dbałością o każdy szczegół. W tak doskonałym działaniu niewątpliwie pomaga Naszej firmie doświadczenie i wiedza ekspercka jej specjalistów.

 1. Ile kosztuje w naszej firmie taka usługa?

W zależności od rodzaju sprawy nasze kompleksowe usługi w tym zakresie zaczynają się od 9.900 zł netto, ale mogą wynieść też kilkaset tysięcy, dlatego przed złożeniem zamówienia konieczne jest uzgodnienie z Biurem Obsługi Klienta oraz ekspertami ds. ochrony środowiska szeregu czynników mających wpływ na ostateczną wycenę takich jak: rodzaje i liczba instalacji, liczba lokalizacji, branża i rodzaj podmiotu wnioskującego, rodzaje posiadanych przez Zamawiającego dokumentacji i zezwoleń na posiadane instalacje.

Dziękuję za rozmowę.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.