fbpx
 

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, czyli jak uzyskać do 250 tyś. złotych? – Wywiad z ekspertem – Rafałem Czerkawskim

 1. Kiedy rozpoczyna się nabór na ten program?

Nabór już się rozpoczął. Wnioski można składać od 28.02.2022 do 31.05.2022.

 1. Kto może skorzystać z premii?

Rolnik, który:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • ma ukończone 18 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy,
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

 1. Dotacje w jakiej wysokości można otrzymać?

Kwota premii jest zależna od ilości tworzonych miejsc pracy. Jako utworzenie miejsca pracy wliczane jest także samozatrudnienie. Jeśli operacja będzie zakładała utworzenie:

 • jednego miejsca pracy – premia wyniesie 150 tys. zł.
 • dwóch miejsc pracy – premia wyniesie 200 tys. zł
 • trzech miejsc pracy – premia wyniesie 250 tys. zł
 1. A czy są jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o zatrudnienie osób? Czy jest katalog osób, których zatrudnić nie można?

Tak, wykluczonymi z zatrudnienia w ramach dotacji są:

 • osoby zatrudnione w celu przygotowania zawodowego;
 • osoby wykonujące pracę na podstawie innej niż umowa o pracę i spółdzielcza umowa o pracę (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło lub kontraktu menadżerskiego);
 • osoby współpracujące (małżonek, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzice, macocha i ojczym oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z osobą prowadzącą działalność gospodarczą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują z nią przy prowadzeniu tej działalności);
 • osoby skazane (w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania).
 1. Czy z pozyskanych pieniędzy można opłacić np. ZUS bądź ubezpieczenie?

Tak. Pozyskaną premie można przeznaczyć na opłatę ZUS-u, czy ubezpieczenia. Co więcej, premia może zostać wykorzystana na pokrycie kosztów najmu, kosztów związanych z księgowością czy nawet kosztów paliwa. Pieniądze mogą także zostać przeznaczone na reklamę. Wszystkie koszty codziennej działalności mogą być sfinansowane ze środków pozyskanych w ramach premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Należy pamiętać, że 70% przyznanej premii należy wydać na środki trwałe, pozostałe 30% mogą być wydane na inne rzeczy związane z prowadzeniem działalności jak np. te wskazane powyżej.

 1. Czy firma musi wykazywać zysk?

Tak, jest to warunkiem koniecznym. Firma musi wykazywać zysk od kolejnego roku po złożeniu wniosku o pierwszą płatność premii.

 1. Czy premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej może zostać przyznana osobie niepodlegającej ubezpieczeniu w KRUS, np. osobie prowadzącej działalność gospodarczą podlegającej ubezpieczeniu społecznemu w ZUS lub dziecku rolnika ubezpieczonemu w ZUS?

Zgodnie z przepisami § 2 rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020 podmiotem ubiegającym się o pomoc na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” może być pełnoletnia osoba fizyczna, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Podstawowym kryterium dostępu do pomocy jest opłacanie składek w KRUS za okres 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Podmioty, których dotyczy ww. zapytanie nie spełniają powyższego kryterium.

 1. Czy pieniądze zostaną wypłacone w jednej transzy?

Nie, pierwsza rata w wysokości 80% wypłacana jest gdy wnioskodawca spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy. Pozostałe 20% przedsiębiorca otrzyma po realizacji  biznesplanu, nie później jednak niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

 1. Jaką działalność można założyć w ramach premii? Czy są jakieś wymogi?

Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dotacji, może zajmować się m.in.

 • sprzedażą produktów nierolniczych,
 • naprawą pojazdów samochodowych,
 • budownictwem,
 • sprzedażą detaliczną,
 • fryzjerstwem,
 • rzemiosłem,
 • rękodzielnictwem,
 • prowadzeniem obiektów noclegowych i turystycznych,
 • usługami cateringowymi,
 • opieką nad dziećmi lub osobami starszymi czy niepełnosprawnymi
 • działalnością weterynaryjną,
 • działalnością informatyczną,
 • działalnością architektoniczną,
 • usługami księgowymi,
 • usługami audytorskimi
 • usługami technicznymi.

Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem obejmuje ponad 400 pozycji, tzw. kodów PKD.

 1. Jakie należy opłacać składki ZUS i jak długo?

Należy zgłosić się do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, ubezpieczeń zdrowotnych i podlegać pełnym ubezpieczeniom ZUS przed złożeniem wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy. Działalność gospodarcza musi być prowadzona przez okres 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy więc do tego czasu należy podlegać pełnemu ubezpieczeniu w ZUS.

 1. Co zrobić krok po kroku, aby otrzymać pierwszą transzę pomocy?
 • Podjąć we własnym imieniu działalność gospodarczą (zarejestrować działalność w CEIDG)
 • Rozpocząć realizację biznesplanu (Uzyskać pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją)
 • złożyć wniosek o wypłatę pierwszej raty pomocy w terminie 9 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy.
 1. Jakie dokumenty należy złożyć?

Należy dostarczyć do Oddziału Regionalnego ARIMR lub do Biura Powiatowego ARIMR wniosek o dofinansowanie wraz z biznesplanem oraz załącznikami specyficznymi dla danego typu operacji. Wykaz wszystkich niezbędnych załączników został wskazany we wniosku o dofinansowanie. Dokumenty można dostarczyć do ARIMR w wersji papierowej z biznesplanem nagranym na nośnik elektroniczny (np. pendrive, płyta CD), lub w wersji elektronicznej przy wykorzystaniu profilu zaufanego ePuap.

 1. Jakie są warunki przyznania dotacji?

Kolejność przysługiwania pomocy zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

 • operacje realizowane przez wnioskodawców posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie (3 punkty);
 • operacje realizowane przez wnioskodawcę, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat (1 punkt);
 • innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności w przypadku operacji niezwiązanych z nieruchomością albo miejsce realizacji operacji w przypadku operacji związanych z nieruchomością (2 punkty);
 • operacje realizowane przez beneficjenta albo małżonka beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem (2 punkty);
 • operacje realizowane w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty);
 • operacje, w przypadku których biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność pozarolniczą, utworzenie:
 • więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy – przyznaje się 5 punktów,
 • co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy – przyznaje się 6 punktów,
 • co najmniej 3 miejsca pracy – przyznaje się 7 punktów.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 4 punkty.

Ponadto gospodarstwo rolne w którym pracuje wnioskodawca oraz stałe miejsce wykonywania działalności pozarolniczej, które zostanie wskazane w CEIDG będzie musiało znajdować się w miejscowości należącej do:

 • gminy wiejskiej lub
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.
 1. Czy istnieje możliwość zmiany założeń biznesplanu w trakcie jego realizacji?

Tak, Beneficjent może wystąpić do Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu w trakcie jego realizacji operacji, w tym wydłużenie okresu jego realizacji.

 1. Czy istnieje możliwość przyznania premii osobie, która wcześniej prowadziła działalność gospodarczą, ale zawiesiła lub zakończyła prowadzenie tej działalności?

Tak. Z przepisów wynika, że premia może być przyznana osobie, która swą działalność:

 • będzie podejmowała ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
 • będzie podejmowała w określonym przedmiocie działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Dziękuję za rozmowę.

Jeśli przerażają Cię wymogi formalne i nie wiesz jak pozyskać premie, skontaktuj się z Nami – pomożemy.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.