fbpx
 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - Doradcy365

Dotacja? Kredyt? Dowiedz się więcej, czytając artykuł poniżej
Program „Czyste Powietrze” – co to takiego?

Program Czyste Powietrze ma na celu przede wszystkim poprawę jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Służyć ma do tego właśnie wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, która znacznie przyczyni się do poprawy jakości powietrza i zmniejszenia zanieczyszczeń.

Do kogo skierowany jest program?

Program tak naprawdę kierowany jest do wszystkich właścicieli czy też współwłaścicieli budynków jednorodzinnych bądź też lokali, które zostały w budynkach jednorodzinnych wydzielone i posiadają własną księgę wieczystą.

Budżet programu

Na program przeznaczone zostały środki w wysokości aż 103 miliardy złotych.

Dotacja może wynieść od 30 000 zł do nawet 69 000 zł.

Formy dofinansowania

Wyróżnia się trzy formy dofinansowania:

 1. dotacja;
 2. dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
 3. Progi dotacji;
 4. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (narazie jeszcze nie uruchomione)
Terminy składania wniosków

Nabór wniosków jest ciągły aż do roku 2027. Oznacza to, że wniosek możesz złożyć w każdej chwili. Ze względu jednak na termin rozpatrywania i pulę pieniędzy, zachęcamy do zrobienia tego jak najszybciej.

3 poziomy dofinansowania

Dofinansowanie można otrzymać na 3 różnych poziomach. Wyróżnia się: beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, podwyższonego poziomu dofinansowania i najwyższego poziomu dofinansowania.

Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania

Za Beneficjentów w tym programie uważa się osoby fizyczne na warunkach wskazanych w sekcji „do kogo skierowany jest program?”, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Jeżeli ktoś uzyskuje dochód z różnych źródeł, dochody sumuje się, ale suma ich nie może przekroczyć 100 000 zł.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć:

 1. demontaż  nieefektywnego źródła ciepła i zakup oraz montaż nowej pompy ciepła. Dodatkowo uwzględnia się również:
 2. demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji ogrzewania;
 3. zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 4. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 5. zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okiem, drzwi zewnętrznych, drzwi;
 6. dokumentacja dot. Zakresu powyżej np. Audyt energetyczny

Kwoty dotacji:

 • 25 000 zł – bez mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 30 000 zł – z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, a także:
 • zakup i montaż innego źródła niż wymienione w opcji 1;
 • zakup i montaż kotłowni gazowej;
 • demontaż i zakup nowej instalacji centralnego ogrzewania;
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia przegra budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram;
 • dokumentacja taka jak. Audyt energetyczny czy dokumentacja projektowa.

Kwoty dotacji:

 • 20 000 zł – bez mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 25 000 zł- z mikroinstalacją fotowoltaiczną

3) przedsięwzięcie, które nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe a obejmuje:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, bram..;
 • wykonanie dokumentacji np. audyt energetyczny.

Kwota dotacji

 • 10 000 zł.

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania

Za Beneficjentów w tym programie uważa się osoby fizyczne na warunkach wskazanych w sekcji „do kogo skierowany jest program?”, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa nie przekracza kwoty:

 • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku natomiast prowadzenia działalności, roczny dochód nie może przekroczyć 30 krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć:

1) Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów grzewczych;
 • demontaż i zakup nowej instalacji centralnego ogrzewania;
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, bram;
 • dokumentacja np. audyt energetyczny.

Kwoty dotacji:

 • 32 000 zł – bez mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • 37 000 zł-  z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

2) przedsięwzięcie, które nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe a obejmuje:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, bram..;
 • wykonanie dokumentacji np. audyt energetyczny.

Kwota dotacji

 • 15 000 zł.

Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania

Za Beneficjentów w tym programie uważa się osoby fizyczne na warunkach wskazanych w sekcji „do kogo skierowany jest program?”, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa nie przekracza kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
 • lub ma ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył 20 krotności minimalnego wynagrodzenia.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć:

1) demontaż  nieefektywnego źródła ciepła i zakup oraz montaż nowej pompy ciepła. Dodatkowo uwzględnia się również:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji ogrzewania;
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okiem, drzwi zewnętrznych, drzwi;
 • dokumentacja dot. Zakresu powyżej np. audyt energetyczny

Kwoty dotacji:

 • 60 000 zł – bez mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 69 000 zł – z mikroinstalacją fotowoltaiczną

2) przedsięwzięcie, które nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe a obejmuje:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, bram..;
 • wykonanie dokumentacji np. audyt energetyczny.

Kwota dotacji

 • 30 000 zł.

Maksymalne dotacje

W poniższej tabeli przedstawiona została maksymalna kwota dotacji kosztów kwalifikowanych, jaką można otrzymać w zależności od podjęcia czynności czyli np. W zależności czy zdecydujesz się na  kupno kocioła gazowego czy tez ogrzewania elektrycznego.

NAZWA KOSZTU PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

– ŁĄCZNIE MOŻNA UZYSKAĆ

30 TYŚ. ZŁ

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

– ŁĄCZNIE MOŻNA UZYSKAĆ

37 TYŚ. ZŁ

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

– ŁĄCZNIE MOŻNA UZYSKAĆ

69 TYŚ. ZŁ

Maksymalna kwota dotacji (zł)
Kotłownia gazowa 6 750 11 250 13 500
Kocioł na pellet drzewny 6 000 12 000 18 000
Kocioł na pellet drzewny  o podwyższonym standardzie 9 000 12 000 18 000
Ogrzewanie elektryczne 3 000 6 000 9 000
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 10 000 15 000 18 000
Pompa ciepła powietrza/woda 9 000 18 000 27 000
Pompa ciepła powietrze/woda po podwyższonej klasie efektywności energetycznej 13 500 18 000 27 000
Pompa ciepła typu powietrze 3 000 6 000 9 000
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 20 250 27 000 40 500
Kocioł gazowy kondensacyjny 4 500 9 000 13 500
Kocioł olejowy kondensacyjny 4 500 9 000 13 500
Kocioł zgazowujący drewno 6 000 12 000 18 000
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 4 500 9 000 13 500
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 5 000 10 000 15 000
Mikroinstalcja fotowoltaiczną 5 000 5 000 9 000

Kredyt Czyste Powietrze

Nabór wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego ruszył już w lipcu 2021 roku. Nabór jest ciągły i otwarty, także śmiało można składać wnioski.

Warunki, jakie trzeba spełnić:

 1. By złożyć taki wniosek, należy mieć już rozpoczęte przedsięwzięcie o których mowa powyżej, do 6 miesięcy przed samym złożeniem wniosku w przypadku wniosków składanych w wfośigw. W przypadku banków: od daty złożenia wniosku;
 2. Okres realizacji w przypadku wfośigw wynosi 30 miesięcy od daty złożenia wniosku. W przypadku banków: 18 miesięcy.
 3. Rozliczenie wniosku: w przypadku wfośigw maksymalnie w trzech częściach, bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia;
 4. Korekta wniosku: w przypadku wfośigw jest to możliwe, w przypadku banku nie ma możliwości ponownego złożenia wniosku.

Aby otrzymać dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bank musi wypłacić beneficjentowi kredyt z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”. 95% musi być pokryciem kosztów kwalifikowanych. Kredyt musi zostać wykorzystany przez Beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

Banki a wojewódzkie fundusze:

Na lata 2021-2022 banki mają limit środków wynoszący 1,5 mld zł. W ramach tych środków przekazywać będą wfośigw wnioski o dotacje z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem.

Gwarancja Czyste Powietrze

Możliwe jest objęcie kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, którymi dysponuje BGK. Dzięki temu, banki są w stanie zaproponować kredyt na o wiele korzystniejszych warunkach.  M.in.:

 1. Wniosek o gwarancję w treści wniosku o kredyt i odpowiednie zapisy w umówię kredytowej,
 2. Gwarancja udzielana na kredyt zaciągnięty przez kredytobiorcę, który w ocenie banku udzielającego kredyt ma zdolność kredytową,
 3. Gwarancja zabezpiecza 80% aktualnego kapitału kredytu,
 4. Brak prowizji za udzielenie gwarancji od kredytobiorcy.

Program Czyste Powietrza a Termomodernizacyjna ulga podatkowa

Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową. W takim przypadku korzyści uzyskane przez Beneficjenta z tytułu obu mechanizmów finansowych wzajemnie się uzupełniają.

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

–  podatnikom, których dochody są opodatkowane zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób
fizycznych według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku (art. 26h tej ustawy);

-opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 11 tej ustawy).

W przypadku uzyskiwania korzyści łącznie z dotacji w Programie Czyste Powietrze i ulgi termomodernizacyjnej:

–  odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie ze środków publicznych, a jedynie ta ich część która nie została dofinansowana;

–  w przypadku gdy, po wcześniejszym dokonaniu odliczeń wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej, beneficjent otrzymał zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji, jest zobowiązany zgodnie z przepisami podatkowymi doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

O czym należy pamiętać?

Program Czyste Powietrze Ulga termomodernizacyjna
Dotację można uzyskać na wiele lokali mieszkalnych, dla których prowadzona jest osobna księga. Należy tylko trzymać się limitów Tylko jedno odliczenie do 53 tyś na podatnika, niezależnie od liczby posiadanych nieruchomosci
Obowiązuje limit dotacji niezależnie od liczby współwłaścicieli Z odliczenia może skorzystać odrębnie każdy ze współwłaścicieli
Dopuszczalne faktury VAT i rachunki imienne Jedynie Faktury VAT
Wydatki mogą być ponoszone:

w ramach Części 1) i Części 2) Programu:

–  do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o
dofinansowanie w formie dotacji,

–  do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na
częściową spłatę kapitału kredytu

w ramach Części 3) Programu:

– do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w
formie dotacji”

Beneficjent może rozliczyć wydatki poniesione w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś. Zapraszamy do kontaktu.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.