fbpx
 

Rozwój małopolskich MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0.

23 listopada 2023by Joanna Pohl
Już pod koniec grudnia małopolscy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o przyznanie dofinansowania w zakresie Działania 1.11 „Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0”. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski. Wsparciem objęte będą projekty służące transformacji cyfrowej/Przemysł 4.0, w zakresie wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych, a także działania podnoszące poziom cyberbezpieczeństwa.
Cel programu

Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 to program operacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa małopolskiego.

Program podzielony jest na sześć priorytetów:

 • Priorytet 1: Zrównoważony rozwój gospodarczy,
 • Priorytet 2: Inteligentna gospodarka,
 • Priorytet 3: Integracja społeczna i spójność terytorialna,
 • Priorytet 4: Ochrona środowiska i efektywność energetyczna,
 • Priorytet 5: Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną,
 • Priorytet 6: Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę transportową

i obejmuje szeroki zakres działań, m.in.:

 • Inwestycje w infrastrukturę drogową, kolejową, wodno-kanalizacyjną i energetyczną,
 • Wsparcie dla przedsiębiorców, w tym dla MŚP,
 • Rozwój szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego,
 • Wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Ochronę środowiska i działania na rzecz klimatu.

Celem Działania 1.11 jest wsparcie projektów służących transformacji cyfrowej/Przemysł 4.0, w zakresie wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych, a także działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa.

Działania realizowane w ramach projektu muszą wynikać z planu transformacji cyfrowej/w kierunku Przemysłu 4.0. Opracowanie planu transformacji cyfrowej musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

W wyniku wdrożonej technologii cyfrowej/Przemysłu 4.0 wprowadzona zostanie zmiana w zakresie procesów biznesowych przedsiębiorstwa oraz dodatkowo może wystąpić zmiana w zakresie produktów przedsiębiorstwa.

Premiowane będą projekty wpisujące się w obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz projekty z obszarów zmarginalizowanych oraz zagrożonych trwałą marginalizacją (62 gminy wskazane w SRWM 2030).

Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach działania 1.11 jest skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. małopolskiego.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

W ramach działania można otrzymać dofinansowanie na wydatki przeznaczone na wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych/Przemysłu 4.0., w szczególności obarczonych wysokim poziomem ryzyka i trudnością w ustanowieniu zabezpieczenia pod ewentualny kredyt bankowy.

Ze wsparcia wykluczone będą jednak rozwiązania o mniej specjalistycznym charakterze.

Koszty kwalifikowane obejmują:

 • zakup usług doradczych na potrzeby opracowania i wdrożenia planu transformacji cyfrowej/ w kierunku Przemysłu 4.0.,
 • zakup nowych środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego, wspierających rozwój działalności gospodarczej w kierunku cyfryzacji i Przemysłu 4.0,
 • zakup oprogramowania, wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej w celu wprowadzenia rozwiązania cyfrowego/technologicznego do działalności przedsiębiorstwa,
 • roboty budowlane, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń.

Dodatkowo, w ramach komponentu uzupełniającego projekt będzie można sfinansować wydatki na usługi szkoleniowe dotyczące podnoszenia kompetencji i umiejętności przedsiębiorstw niezbędnych w procesach transformacji.

Ile można uzyskać wsparcia?

Maksymalne dofinansowanie wynosi 3 mln zł (słownie: trzy miliony złotych), i stanowi do 80% kosztów kwalifikowalnych, a minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Budżet programu wynosi 66 663 000 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych).

Nabór wniosków

Organizatorem naborów w konkursie „Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0.” jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP). Wnioski o przyznanie pomocy składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu IGA, a termin składania wniosków to 29 grudnia 2023 r. do 4 kwietnia 2024 r.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/rozwoj-msp-w-obszarze-cyfryzacji-i-przemyslu-4-0-w-malopolsce/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone