fbpx
 

Wsparcie innowacyjnych inwestycji na Pomorzu Zachodnim

8 listopada 2023by Joanna Pohl
Do 20 listopada trwa nabór dla zachodniopomorskich przedsiębiorstw na dofinansowanie projektów polegających na wdrożeniu innowacji produktowej lub innowacji procesowej w firmie. Dotacja może wynieść nawet 4 mln złotych! Konkurs pn. „Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw” organizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
Cel programu

Celem programu jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

Szczegółowym celem naboru jest wzrost inwestycji MŚP podejmujących ryzyko inwestycji na obszarze SSW, na którym z uwagi na liczne deficyty (dostępność do usług publicznych, demografia, infrastruktura techniczna, problemy miejscowości popegeerowskich, potencjał gospodarczy, ubóstwo) istnieją trudniejsze warunki do rozwoju działalności gospodarczej.

Wsparciem objęte będą projekty, które przyczynią się do realizacji Celu Polityki: bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które zrealizują projekt na terenie Specjalnej Strefy Włączenia, natomiast siedziba przedsiębiorstwa może znajdować się poza obszarem SSW.

źródło: https://wzs.wzp.pl/sites/default/files/delimitacja_ssw_2023.pdf

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie z programu będzie można przeznaczyć na innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Koszty kwalifikowalne obejmują m. in.:

 • nabycie nieruchomości,
 • zakup środków transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych),
 • zakup robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego,
 • zakup usług szkoleniowych, które dotyczą zielonych i/lub cyfrowych kompetencji ściśle powiązanych z produktami lub procesami wdrażanymi w przedsiębiorstwie.
Wysokość wsparcia

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4 mln zł (słownie: cztery miliony złotych) i może stanowić do 60% lub 50% kosztów kwalifikowalnych:

 • dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw – 60%,
 • dla średnich przedsiębiorstw – 50%.
Harmonogram naboru i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w systemie Wnioskowanie o Dotacje (WOD2021).

Termin składania wniosków upływa 20 listopada 2023 r.

Kryteria wyboru projektów do dofinansowania

Lokalizacja projektu musi znajdować się na obszarze SSW. Przedmiot projektu musi dotyczyć działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze SSW.

Realizacja projektu musi prowadzić do stworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie (1 etat). Liczba stworzonych miejsc pracy mierzona jest w EPC (ekwiwalencie pełnego czasu pracy) i dotyczyć będzie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie obejmuje zatrudnienia w oparciu o umowy cywilnoprawne).

Dofinansowane projekty muszą być inwestycją początkową, o której mowa w art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, a realizacja projektu musi prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub innowacji procesowej (innowacji w procesie biznesowym) co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Innowacja produktowa to nowy lub ulepszony wyrób lub usługa, które różnią się znacząco od dotychczasowych wyrobów lub usług przedsiębiorstwa i które zostały wprowadzone na rynek. Innowacje produktowe muszą zapewniać znaczące ulepszenie jednej lub kilku właściwości lub specyfikacji działania.

Innowacja procesowa (innowacja w procesie biznesowym) to nowy lub ulepszony proces biznesowy dla jednej lub wielu funkcji biznesowych, który różni się znacząco od dotychczasowych procesów biznesowych przedsiębiorstwa i który został wprowadzony do użytku przez przedsiębiorstwo.

Dla potrzeb konkursu innowacje w procesach biznesowych obejmują wyłącznie:

 • wytwarzanie wyrobów i świadczenie usług,
 • dystrybucja i logistyka,
 • systemy informacyjne i komunikacyjne,
 • rozwój produktów i procesów biznesowych.

Szczególnie premiowane będą przedsięwzięcia:

 • realizowane w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego (opisanych w dokumencie Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego) lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości,
 • przyczyniające się do utworzenia znaczącej liczby miejsc pracy.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/wsparcie-innowacyjnych-inwestycji-przedsiebiorstw/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone