fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEKonkurs dotacyjny
Wdrażanie innowacji

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 „Wdrażanie innowacji”.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji dla firm, które są zainteresowane wdrażaniem innowacji produktowej i innowacji w procesie biznesowym poprzez wykorzystanie wyników prac B+R.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

Konkurs
„Wdrażanie innowacji"

„Wdrażanie innowacji” to dotacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.12 Priorytetu I. „Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości” programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Dla kogo: dofinansowanie będzie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego.

Cel dofinansowania i typy projektów: celem działania jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

Premiowane będą projekty:

 • wpisujące się w obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji (nauki o życiu; energia zrównoważona; technologie informacyjne i komunikacyjne; chemia; produkcja metali i wyrobów metalowych; elektrotechnika i przemysł maszynowy; przemysły kreatywne i czasu wolnego),
 • z obszarów zmarginalizowanych oraz zagrożonych trwałą marginalizacją (62 gminy wskazane w SRWM 2030),
 • przyczyniające się do tworzenia miejsc pracy,
 • o gotowości administracyjnej do realizacji projektu (m. in.. wydane zgody i decyzje).

Maksymalna kwota dofinansowania: 5 mln zł (słownie: pięć milionów złotych).

Maksymalny poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowalnych (w ramach pomocy de minimis) oraz do 60% kosztów kwalifikowalnych (w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej).

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji warunkowej, w podziale na:

 • część bezzwrotną dotacji wynoszącą od 60 do 70%,
 • część zwrotną dotacji wynoszącą od 30 do 40%, podlegającą zwrotowi w części lub całości, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 500 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Budżet naboru: 44 754 000 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

Na co: realizacja przedsięwzięć, których celem jest wdrożenie wyników prac B+R* do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego (innowacji w procesie biznesowym).

*Przez prace B+R rozumie się badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu przepisów o pomocy państwa.

Wdrażane wyniki prac B+R mogą być wynikiem prac własnych przedsiębiorstwa przeprowadzonych przy wsparciu środków europejskich lub mogą zostać zrealizowane lub nabyte przez przedsiębiorstwo przy wsparciu z innych źródeł zewnętrznych lub ze środków własnych przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można przeznaczyć m. in. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji.

Elementem uzupełniającym projekt może być:

 • budowanie kompetencji i umiejętności pracowników w zakresie dotyczącym projektu, szczególnie w obszarze nowych technologii, zarządzania innowacjami (cross-financing),
 • specjalistyczne doradztwo, w tym pomoc przy integracji nowych maszyn, urządzeń oraz oprogramowania w działalności przedsiębiorstwa.

Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Dodatkowe kryteria:

 • innowacyjność musi występować co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa;
 • jeśli prace B+R przeprowadzone zostały samodzielnie przez Wnioskodawcę, wraz w wnioskiem o dofinansowanie, złożyć należy opis posiadanych wyników prac B+R;
 • wnioskodawca na moment składania wniosku o dofinansowanie musi mieć uregulowane kwestie z zakresu ochrony praw własności intelektualnej, tj. dysponować wynikami prac B+R do celów komercyjnych, w szczególności:
  • mieć przeniesione na siebie autorskie prawa majątkowe do wyników,
  • udzieloną licencję na korzystanie z wyników,
  • przeniesiony patent, lub
  • złożony wniosek o ochronę patentową, prawo ochronne na wzór użytkowy lub złożony wniosek o prawo ochronne na wzór użytkowy;
 • wnioskodawca musi dysponować dokumentami potwierdzającymi posiadanie wyżej wskazanych praw;
 • wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej na terenie województwa małopolskiego;
 • okres realizacji projektu nie może przekraczać 18 miesięcy.

Termin i sposób składania wniosków: od 21 lutego do 6 maja 2024 r. Wnioski będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu IGA.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tym konkursem eksperci marki Doradcy365 zachęcają do jak najszybszego podjęcia działań związanych z pozyskaniem dotacji.
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat konkursu „Wdrażanie innowacji”.

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu „Wdrażanie innowacji"?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania i wypełnienia ankiety prekwalifikacyjnej – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni.

Prowadzę przedsiębiorstwo na pograniczu woj. małopolskiego i śląskiego - czy mogę uzyskać dotację z tego programu?

To zależy od tego, gdzie zarejestrowane jest przedsiębiorstwo. Dofinansowanie w konkursie mogą otrzymać MŚP wyłącznie z woj. małopolskiego.

Czy opis posiadanych wyników prac B+R jest obowiązkowym załącznikiem?

Opis posiadanych wyników prac B+R jest wymagany tylko w przypadku gdy prace B+R przeprowadzone zostały samodzielnie przez Wnioskodawcę.

Co musi zawierać opis posiadanych wyników prac B+R?

Opis posiadanych przez Wnioskodawcę wyników prac B+R musi zawierać minimum:

 1. Zakres oraz opis wyników przeprowadzonych prac B+R, m. in.:
  • przyjęte w badaniach założenia,
  • metodologia badań,
  • wyniki przeprowadzonych badań,
  • wyniki testów weryfikacyjnych (jeśli zostały przeprowadzone),
  • wskazanie autora badań oraz instytucji weryfikującej (jeśli dotyczy).
 2. Sposób uwzględnienia wyników prac B+R w aktywach przedsiębiorstwa.
 3. Informacje/dokumenty* potwierdzające posiadanie praw własności intelektualnej uprawniających wnioskodawcę do wykorzystania wyników prac B+R w okresie realizacji oraz trwałości projektu.

Uwaga! Kopie dokumentów należy przesłać jako dodatkowe załączniki do wniosku o dofinansowanie.

Czy prace własne przedsiębiorstwa muszą być przeprowadzone z wykorzystaniem środków własnych przedsiębiorstwa?

Niekoniecznie. Prace własne przedsiębiorstwa mogą być przeprowadzone przy wsparciu środków europejskich, w tym pochodzących z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 lub zrealizowane przy wsparciu innych źródeł zewnętrznych lub z wykorzystaniem środków własnych przedsiębiorstwa.

Gdzie mogę złożyć wniosek o dotację?

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w systemie IGA Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Czy będą jakieś premiowane projekty?

Premiowane będą projekty:

 • wpisujące się w obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji (nauki o życiu; energia zrównoważona; technologie informacyjne i komunikacyjne; chemia; produkcja metali i wyrobów metalowych; elektrotechnika i przemysł maszynowy; przemysły kreatywne i czasu wolnego),
 • z obszarów zmarginalizowanych oraz zagrożonych trwałą marginalizacją (62 gminy wskazane w SRWM 2030),
 • przyczyniające się do tworzenia miejsc pracy,
 • o gotowości administracyjnej do realizacji projektu (m. in.. wydane zgody i decyzje).

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie "Wdrażanie innowacji w małopolskich MŚP".

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z konkursu "Wdrażanie innowacji".
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.