fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEKonkurs dotacyjny dla MŚP z branży HoReCa, turystyka, kultura

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z programu KPO – Działanie A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji KPO dla MŚP z branży HoReCa, turystyka, kultura.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

KPO Działanie A1.2.1. Podstawowe informacje

Działanie A1.2.1. to bezzwrotna dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy, której celem jest wsparcie firm w unowocześnieniu lub dywersyfikacji prowadzonej działalności w branżach, które szczególnie ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19 w Polsce.

Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadziły i prowadzą działalność gospodarczą w jednej z branż:

 • hotelarstwo,
 • gastronomia,
 • turystyka,
 • kultura

określoną odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru, które jednocześnie odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30%, liczonych rok do roku (2020/2019 albo 2021/2020).

Co ważne, wsparcie zostanie udzielone wyłącznie Wnioskodawcy, który na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura oraz spełnia łącznie następujące warunki:

 • według stanu na 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od dnia 20 marca 2020 r. prowadził działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura*; oraz
 • w okresie od 20 marca 2020 r. do 15 maja 2022 r. prowadził działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, nieprzerwanie przez co najmniej 6 następujących po sobie miesięcy.

O wsparcie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, których działalność gospodarcza była zawieszona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 19 marca 2020 r. pod warunkiem, że są spełnione warunki opisane powyżej.

Do złożenia wniosku uprawnieni są wyłącznie przedsiębiorcy MŚP, których ujawniona w dokumentach rejestrowych działalność gospodarcza jest określona kodem PKD:

 • Dział 55 – ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 • Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);
 • Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
 • Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A Działalność agentów turystycznych, 79.11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
 • Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);
 • Dział 85 – EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);
 • Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Wymóg ten dotyczy zarówno działalności gospodarczej prowadzonej na dzień złożenia wniosku, jak i w terminach, o których mowa w kryteriach powyżej.

O przynależności do branży decyduje kod PKD działalności ujawniony w dokumentach rejestrowych przedsiębiorcy (odpowiednio w KRS lub w CEIDG lub – tylko w przypadku spółek cywilnych – w bazie internetowej REGON). Dla spełnienia powyższych warunków prowadzona działalność gospodarcza w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, określona kodem PKD ujawnionym w dokumencie rejestrowym musi być działalnością wiodącą (przeważającą).

W przypadku działalności, dla której przepisy prawa ustanawiają obowiązek rejestracji/wpisu do ewidencji właściwych dla takiej działalności organizacji, do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie tego wymogu.

Cel dofinansowania i typy projektów: Celem dotacji jest zapewnienia wsparcia finansowego na realizację działań mających na celu ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa polegające na inwestycjach dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

Wsparcie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis.

Forma wsparcia: refundacja części poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia

Minimalna kwota dotacji: 50 tys. zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych 600 tys. zł

Maksymalna intensywność dofinansowania: 90% kosztów kwalifikowalnych

Intensywność wsparcia na poszczególne komponenty realizowane w ramach przedsięwzięcia MŚP musi być jednakowa.

Maksymalna kwota wsparcia w ramach komponentu doradczego i szkoleniowego nie może przekroczyć łącznie 30% kwoty wnioskowanego wsparcia dla przedsięwzięcia MŚP, a minimalna kwota wsparcia w ramach komponentu inwestycyjnego wynosi 70% kwoty wnioskowanego wsparcia dla przedsięwzięcia MŚP.

Budżet programu: Łączna suma wsparcia finansowego w ramach projektu wynosi 500 mln Euro tj. ponad 1,26 mld zł (czyli ponad jeden miliard dwieście sześćdziesiąt milionów złotych).

Na co:

 • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowalne, budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów, a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej; również działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, oraz
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych, lub
 • usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie: Nabór wniosków potrwa od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r. Wniosek należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej w systemie LSI u właściwego operatora.

Dla każdego z pięciu regionów został wybrany w konkursie jeden Operator działający w skali danego regionu obejmującego kilka województw, zgodnie z podziałem:

 • Region 1 – województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie,
 • Region 2 – województwa mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie,
 • Region 3 – województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
 • Region 4 – województwa łódzkie, opolskie, śląskie,
 • Region 5 – województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie.

W związku ze spodziewanym ogromnym zainteresowaniem tym programem i faktem, iż nie dla wszystkich chętnych wystarczy środków eksperci marki Doradcy365 sugerują jak najszybsze wpisanie się na listę potencjalnie zainteresowanych tym programem.

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat Działania A1.2.1.

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu "Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności"?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni. Oczywiście im czasu mamy więcej tym doskonalszy projekt może powstać, dlatego zachęcamy do jak najszybszego składania zamówień.

Ile czasu trwać będzie ocena wniosków w ramach konkursu "Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności"?

Łączna ocena wniosków uwzględniając jej poszczególne etapy formalny i merytoryczny oraz sprawdzenie dokumentów do posiania umowy o dofinansowanie w przypadku wybrania projektu do realizacji – potrwa około 5 miesięcy.

Jakie są szanse otrzymania dotacji z KPO Działania A1.2.11?

Ocena wniosków dokonywana będzie w oparciu o szczegółowe kryteria.

Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • spełnią wszystkie kryteria horyzontalne, które dotyczą Inwestycji w zakresie wskazanym przez PARP;
 • spełnią wszystkie kryteria szczegółowe;
 • uzyskają najwyższą liczbę punktów w kryteriach premiujących.

Przyznanie dotacji zależy więc w dużym stopniu od ilości uzyskiwanych punktów i ostatecznego miejsca na liście rankingowej. Nawiązując współpracę z nami możesz liczyć, na wykonanie szybkiej analizy przez naszych specjalistów i oszacowanie szans na uzyskanie dofinansowania.

Doradztwo od ponad 20 lat w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie „KPO - Działanie A1.2.1. dla MŚP z branży HoReCa, turystyka, kultura”.

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z Działania A1.2.1. "Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności"
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone