fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEKPO Inwestycja A 2.2.1.
dla przedsiębiorstw

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z programu KPO – Inwestycja A 2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji KPO dla dużych przedsiębiorstw.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

KPO Działanie A 2.2.1.
Podstawowe informacje

Inwestycja A 2.2.1. to bezzwrotna dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), którego celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki oraz zwiększenie odporności na sytuacje kryzysowe.

Dla kogo: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – wnioski przyjmuje PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), a także duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych – wnioski przyjmuje NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

Działanie jest kierowane do konsorcjów, w skład których wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski, przy czym:

 • liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo,
 • w skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów (będące przedsiębiorstwami lub jednostkami naukowymi).

Cel dofinansowania i typy projektów: wsparcie przedsięwzięć polegających na wdrażaniu rozwiązań w zakresie technologii odzysku materiałowego i zagospodarowania odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne, przyczyniających się do poprawy oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko.

Na co:

Inwestycje MŚP związane z wdrażaniem technologii środowiskowych w tym związanych z GOZ, których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej i zmiana filozofii firm w kierunku zero waste.

Inwestycje dużych przedsiębiorstw i konsorcjów związane z wdrażaniem technologii i innowacji środowiskowych, w tym GOZ, w szczególności na:

 • badania przemysłowe;
 • eksperymentalne prace rozwojowe;
 • pomocy na projekty badawczo-rozwojowe;
 • prace przedwdrożeniowe;
 • prace wdrożeniowe, w tym budowa demonstratora.

Wysokość i forma wsparcia: wsparcie w ramach inwestycji będzie udzielane w formie dotacji.

Dofinansowanie przyznawane będzie w ramach pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Maksymalna wartość dofinansowania jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o dotację:

 • dla MŚP maksymalny poziom wsparcia wynosi 3,5 mln zł (słownie: trzy i pół miliona złotych),
 • dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów nie określono maksymalnego poziomu wsparcia.

Budżet programu: ok. 360 mln zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt milionów złotych) – dla projektów MŚP; ok. 350 mln zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych) – dla projektów dużych przedsiębiorstw i konsorcjów.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie: I kwartał 2024 r. – dla projektów MŚP oraz II kwartał 2024 r. dla projektów dużych przedsiębiorstw i konsorcjów 

Sposób składania wniosków: wnioski przyjmowane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego PARP lub NCBiR.

Zakres tematyczny obejmuje:

 • technologie odzysku materiałowego,
 • zagospodarowanie odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne,

czyli rozwiązania przyczyniające się do poprawy oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko.

Ważne szczegóły

Inwestycja A 2.1.1
Jak wygląda ocena projektów NCBiR?

Aby projekt uzyskał dofinansowanie, musi przejść etapy oceny, która zasadniczo obejmuje:

 • ocenę formalną wniosku o dofinansowanie (weryfikacja warunków formalnych),
 • ocenę merytoryczną,

przy czym w niektórych programach występuje jeden etap oceny, tzn. ocena formalno-merytoryczna poprzedzona wstępną weryfikacją poprawności wniosku.

Ocena formalna

Ocena formalna przeprowadzana jest w oparciu o katalog kryteriów formalnych ocenianych w systemie zero-jedynkowym, czyli „spełnia – nie spełnia”.

W części programów po etapie weryfikacji warunków formalnych wniosku wnioskodawca – w przypadku stwierdzenia braków formalnych lub oczywistych omyłek – jest wzywany do poprawy lub uzupełnienia wniosku. Poprawek lub uzupełnień należy dokonać we wskazanym przez NCBR nieprzekraczalnym terminie, który zazwyczaj nie jest krótszy niż 7 dni kalendarzowych. Dopuszczalne jest jednokrotne dokonanie ww. uzupełnień, przy czym uzupełnienie lub skorygowanie wniosku nie może prowadzić do modyfikacji części merytorycznej. Po dokonaniu uzupełnień przeprowadzana jest ponowna ocena formalna – wyłącznie w zakresie poprawek dokonanych przez wnioskodawcę.

W efekcie oceny formalnej wniosek o dofinansowanie może zostać:

 • skierowany do oceny merytorycznej – w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów formalnych,
 • skierowany do uzupełnienia lub poprawy – gdy stwierdzi się w nim braki w zakresie warunków formalnych lub oczywistą omyłkę,
 • odrzucony – gdy są w nim błędy dotyczące spełnienia warunków formalnych, niekwalifikujące się do poprawy.

Informacja o wyniku oceny formalnej przekazywana jest wnioskodawcy w terminie określonym w Regulaminie konkursu.

Ocena merytoryczna

Każdy projekt, który pozytywnie przejdzie ocenę formalną, jest oceniany merytorycznie. Ocena przeprowadzana jest zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu.

Projekty są oceniane przez specjalistów z dziedziny, której dotyczy projekt. Eksperci są w większości wybierani z Bazy Ekspertów NCBR, a w przypadku programów na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa dodatkowo wskazywani przez właściwe resorty. Wśród nich są m.in. uznani naukowcy, specjaliści z obszaru gospodarki i finansów, pracownicy instytucji doradczych czy funduszy venture capital. Część ekspertów NCBR stanowią także specjaliści zagraniczni, którzy służą swoją wiedzą i międzynarodowym doświadczeniem.

Tryb oceny projektów jest różny dla poszczególnych rodzajów programów. Jednak z reguły składa się z etapu recenzji pisemnych i/lub etapu oceny panelowej (podczas którego grupa ekspertów w trakcie posiedzenia wspólnie ocenia projekt). W zależności od programu uczestnicy panelu ekspertów mogą spotykać się z wnioskodawcą, który ma wówczas możliwość zaprezentowania swojego projektu, a także udzielenia odpowiedzi na pytania czy wątpliwości ekspertów. Inne instrumenty zawierają też etap negocjacji, który to etap finalnie ustala ostateczną punktację projektu.

W wyniku przeprowadzonej oceny projekt może zostać oceniony pozytywnie lub negatywnie, a NCBR każdorazowo przekazuje wnioskodawcy informację o przyznaniu lub nieprzyznaniu dofinansowania. Jeśli ocena jest negatywna, to oprócz jej uzasadnienia wnioskodawca otrzymuje także pouczenie o możliwości wniesienia protestu lub odwołania. Wnioskodawca uczestniczący w danym konkursie ma prawo dostępu do dokumentów związanych z oceną złożonego przez siebie wniosku, przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny.

Kryteria oceny

Ocena merytoryczna odbywa się na podstawie ściśle określonych kryteriów, które znajdują się w przewodniku opisującym kryteriach wyboru projektu. Wszelkie informacje w tym zakresie zawarte są w dokumentacji danego konkursu. Ważne jest, aby przygotowując wniosek o dofinansowanie, uwzględnić elementy oceny, które są charakterystyczne dla określonego konkursu.

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat Inwestycji A 2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu "Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ"?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni. Oczywiście im czasu mamy więcej tym doskonalszy projekt może powstać, dlatego zachęcamy do jak najszybszego składania zamówień.

Ile czasu trwać będzie ocena wniosków w ramach konkursu "Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ"?

Łączna ocena wniosków uwzględniając jej poszczególne etapy formalny i merytoryczny oraz sprawdzenie dokumentów do posiania umowy o dofinansowanie w przypadku wybrania projektu do realizacji – potrwa około 5 miesięcy.

Jakie są szanse otrzymania dotacji z konkursu "Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ"?

Aby projekt uzyskał dofinansowanie, musi przejść etapy oceny, która zasadniczo obejmuje:

 • ocenę formalną wniosku o dofinansowanie (weryfikacja warunków formalnych),
 • ocenę merytoryczną,

przy czym w niektórych programach występuje jeden etap oceny, tzn. ocena formalno-merytoryczna poprzedzona wstępną weryfikacją poprawności wniosku.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie „KPO - Działanie A 2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ".

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z Działania A 2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ.
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.