fbpx
 

SPRAWY ZWIĄZANE Z WŁASNĄ FIRMĄZakadanie firm

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa prawnego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zakładania spółek dla cudzoziemców wraz z kompleksową obsługą kadrowo-księgową.

Nasze usługi obejmują:

 • Zakładanie spółek kapitałowych i osobowych;
 • Zakładanie spółek cywilnych;
 • Sporządzanie umów dla firm;
 • Wypełnianie formularzy rejestrowych do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • Wypełnianie formularzy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Zgłaszanie zmiany danych spółek i działalności gospodarczych do KRS i CEiDG;
 • Kompleksowa obsługa księgowo-kadrowa dla Twojej firmy.
Czy jako cudzoziemiec mogę prowadzić własną firmę?

Jak najbardziej. Każdy cudzoziemiec, bez względu na posiadane obywatelstwo oraz dokumenty uprawniające go do pobytu w Polsce, ma prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w formie:

 • spółki komandytowej;
 • spółki komandytowo-akcyjnej;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółki akcyjnej.

Cudzoziemiec, który chce prowadzić jedną z czterech form działalności wymienionych powyżej nie musi posiadać prawa do pobytu w Polsce. Jego obecność w Polsce, co do zasady, nie jest wymagana (jeśli przepisy na to pozwalają może on np. zarejestrować firmę przez Internet lub przez pełnomocnika). Jeżeli jednak cudzoziemiec planuje przebywać w Polsce w celu prowadzenia działalności gospodarczej może on na tej podstawie zalegalizować swój pobyt – uzyskać wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 35 z późn. zm.) art. 98-113b

Prowadzenie działalności gospodarczej

Cudzoziemcy posiadający określoną podstawę pobytu w Polsce mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Oznacza to, iż mogą oni podejmować i prowadzić każdą dopuszczoną polskim prawem formę działalności gospodarczej. Do grupy tych cudzoziemców należą migranci, którzy przebywają w Polsce na podstawie:

 • zezwolenia na pobyt stały;
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego członkowi rodziny cudzoziemca w celu połączenia z rodziną;
 • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu kształcenia się na studiach;
 • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie innych okoliczności (tj. zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, wydanego przez inne niż Polska państwo członkowskie UE);
 • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie innych okoliczności (tj. bycia członkiem rodziny cudzoziemca opisanego w punkcie powyżej);
 • zezwolenia na pobyt czasowy, pod warunkiem, że pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim mieszkającym w Polsce;
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania działalności gospodarczej (wydanego ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Małżonkowie obywateli polskich mają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, wynikające z faktu zawarcia związku małżeńskiego, o ile ich podstawą pobytu jest zezwolenie na pobyt czasowy. Nie ma przy tym znaczenia na jakiej podstawie zostało ono wydane. Inaczej przepisy regulują dostęp małżonków obywateli RP do rynku pracy. W tym wypadku znaczenie ma to, czy zezwolenie na pobyt czasowy zostało wydane na podstawie zawartego związku małżeńskiego.

Działalność gospodarczą na tych samych zasadach co obywatele RP mogą również prowadzić cudzoziemcy, którzy posiadają ważną Kartę Polaka oraz Ci, którzy korzystają w Polsce z ochrony czasowej.

Podstawa prawna:

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004r., art. 13

Pokrewne usługi

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.