fbpx
 

SPRAWY ZWIĄZANE Z WŁASNĄ FIRMĄZakadanie firm

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa prawnego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zakładania spółek dla cudzoziemców wraz z kompleksową obsługą kadrowo-księgową.

Nasze usługi obejmują:

 • Zakładanie spółek kapitałowych i osobowych;
 • Zakładanie spółek cywilnych;
 • Sporządzanie umów dla firm;
 • Wypełnianie formularzy rejestrowych do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • Wypełnianie formularzy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Zgłaszanie zmiany danych spółek i działalności gospodarczych do KRS i CEiDG;
 • Kompleksowa obsługa księgowo-kadrowa dla Twojej firmy.
Czy jako cudzoziemiec mogę prowadzić własną firmę?

Jak najbardziej. Każdy cudzoziemiec, bez względu na posiadane obywatelstwo oraz dokumenty uprawniające go do pobytu w Polsce, ma prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w formie:

 • spółki komandytowej;
 • spółki komandytowo-akcyjnej;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółki akcyjnej.

Cudzoziemiec, który chce prowadzić jedną z czterech form działalności wymienionych powyżej nie musi posiadać prawa do pobytu w Polsce. Jego obecność w Polsce, co do zasady, nie jest wymagana (jeśli przepisy na to pozwalają może on np. zarejestrować firmę przez Internet lub przez pełnomocnika). Jeżeli jednak cudzoziemiec planuje przebywać w Polsce w celu prowadzenia działalności gospodarczej może on na tej podstawie zalegalizować swój pobyt – uzyskać wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 35 z późn. zm.) art. 98-113b

Prowadzenie działalności gospodarczej

Cudzoziemcy posiadający określoną podstawę pobytu w Polsce mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Oznacza to, iż mogą oni podejmować i prowadzić każdą dopuszczoną polskim prawem formę działalności gospodarczej. Do grupy tych cudzoziemców należą migranci, którzy przebywają w Polsce na podstawie:

 • zezwolenia na pobyt stały;
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego członkowi rodziny cudzoziemca w celu połączenia z rodziną;
 • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu kształcenia się na studiach;
 • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie innych okoliczności (tj. zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, wydanego przez inne niż Polska państwo członkowskie UE);
 • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie innych okoliczności (tj. bycia członkiem rodziny cudzoziemca opisanego w punkcie powyżej);
 • zezwolenia na pobyt czasowy, pod warunkiem, że pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim mieszkającym w Polsce;
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania działalności gospodarczej (wydanego ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Małżonkowie obywateli polskich mają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, wynikające z faktu zawarcia związku małżeńskiego, o ile ich podstawą pobytu jest zezwolenie na pobyt czasowy. Nie ma przy tym znaczenia na jakiej podstawie zostało ono wydane. Inaczej przepisy regulują dostęp małżonków obywateli RP do rynku pracy. W tym wypadku znaczenie ma to, czy zezwolenie na pobyt czasowy zostało wydane na podstawie zawartego związku małżeńskiego.

Działalność gospodarczą na tych samych zasadach co obywatele RP mogą również prowadzić cudzoziemcy, którzy posiadają ważną Kartę Polaka oraz Ci, którzy korzystają w Polsce z ochrony czasowej.

Podstawa prawna:

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004r., art. 13

Pokrewne usługi

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone