fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEKonkurs dotacyjny dla podkarpackich przedsiębiorców
Wsparcie MŚP – dotacja

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 „Gospodarka w transformacji”.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji dla firm, które chcą realizować inwestycje na terenie województwa podkarpackiego.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

Konkurs
"Wsparcie MŚP – dotacja"

„Wsparcie MŚP – dotacja” to bezzwrotna dotacja realizowana w ramach Działania 1.3 Priorytetu I. „Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka” programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Dla kogo: dofinansowanie będzie udzielane mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom, prowadzącym działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły na terenie województwa podkarpackiego na co najmniej:

 • 24 miesiące przed dniem ogłoszenia naboru – w przypadku projektów „Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP” – projekty muszą wpisywać się w przynajmniej jeden z obszarów wsparcia regionalnej inteligentnej specjalizacji województwa podkarpackiego ujęty w RSI Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030;
 • 12 miesięcy przed dniem ogłoszenia naboru – w przypadku projektów „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji” – tylko projekty realizowane na przygranicznym obszarze funkcjonalnym na zewnętrznej granicy UE;
 • 24 miesiące przed dniem ogłoszenia naboru – w przypadku projektów „Internacjonalizacja MŚP” – kompleksowe działania mające na celu wsparcie MŚP w wejściu na co najmniej jeden nowy rynek zagraniczny, przy czym przedmiotem projektu nie może być działalność handlowa (handel wyrobami lub usługami obcymi).

Cel dofinansowania i typy projektów: celem działania jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

W ramach działania realizowane będą:

 • Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP.

Wsparcie będzie przeznaczone na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, realizowane na terenie województwa podkarpackiego, będące wynikiem wdrożenia prac B+R mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/ usług oraz wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych.

Premiowane będzie zastosowanie rozwiązań z zakresu GOZ czy Przemysłu 4.0.

Projekty muszą być wynikiem przeprowadzonych wcześniej i właściwie udokumentowanych prac badawczo – rozwojowych.

Istnieje możliwość wsparcia usług doradczych jako elementu kompleksowego projektu.

 • Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji.

Wsparcie MŚP w zakresie projektów inwestycyjnych w tym m. in. inwestycje produkcyjne, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozbudowie zakładów, dywersyfikacji produktów/usług, zmianie sposobu produkcji/świadczenia usług, które prowadzą do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjności MŚP tak na rynku regionalnym jak i krajowym czy międzynarodowym.

 • Internacjonalizacja MŚP.

Wspierane będą projekty obejmujące kompleksowe działania mające na celu wsparcie przedsiębiorcy w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Projekty związane będą z dostosowaniem m.in. procesów/produktów/usług/systemu dystrybucji do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności.

Możliwy będzie udział w różnego rodzaju wydarzeniach (targach, imprezach wystawienniczych) jako dodatkowy element projektu ściśle związany z realizacją strategii internacjonalizacji, a także możliwość wsparcia doradztwa jako elementu projektu.

Projekty muszą być wynikiem opracowanej wcześniej nowej strategii związanej z internacjonalizacją działalności MŚP.

Maksymalny poziom dofinansowania:

Dla projektów „Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP” oraz „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji” maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi, zgodnie z mapą pomocy regionalnej:

 • do 70% w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • do 60% w przypadku średnich przedsiębiorstw.

W przypadku projektów „Internacjonalizacja MŚP” maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

 • do 50% w ramach pomocy de minimis,
 • do 50% w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej (RPI):
  • do 50% pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP,
  • do 50% pomocy na udział MŚP w targach.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • 800 tys. zł („Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP”);
 • 100 tys. zł („Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji”);
 • 100 tys. zł („Internacjonalizacja MŚP”).

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie:

 • 3 mln zł („Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP”);
 • 3 mln zł („Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji”);
 • 500 tys. zł („Internacjonalizacja MŚP”).

Budżet konkursu:

 • 46 867 826 zł („Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP”);
 • 51 177 329 zł („Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji”);
 • 8 671 000 zł („Internacjonalizacja MŚP”).

Na co:

Wydatki kwalifikowalne dla typu „Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP” to m. in.:

 • nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości o ile środek trwały nie jest:
  • gruntem (nr 0 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • budynkiem i lokalem, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczym prawem do lokalu niemieszkalnego (nr 1 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • środkiem transportu (nr 7 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • maszyną do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (nr 58 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • maszyną, urządzeniem i narzędziem rolniczym i gospodarki leśnej (nr 59 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • wyposażeniem, aparatem i sprzętem medycznym (nr 802 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • wyposażeniem technicznym dla prac biurowych (nr 803 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • narzędziem, przyrządem, ruchomością i wyposażeniem pozostałym (nr 809 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji,
  praw autorskich, pod warunkiem, że będą:

  • wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę;
  • podlegać amortyzacji;
  • nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych;
  • stanowiły majątek beneficjenta;
  • zostanie zachowany okres trwałości;
 • nabycie usług doradczych bezpośrednio związanych z projektem* – niemających charakteru ciągłego ani okresowego, niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze, reklamowe lub marketingowe.

* Łączna kwota wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na nabycie usług doradczych nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Wydatki kwalifikowalne dla typu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji” to m. in.:

 • roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane;
 • nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości, o ile środek trwały nie jest:
  • gruntem (nr 0 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • budynkiem i lokalem, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczym prawem do lokalu niemieszkalnego (nr 1 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • środkiem transportu z grupy 74 z wyjątkiem symbolu 743 Klasyfikacji Środków Trwałych;
  • maszyną, urządzeniem i narzędziem rolniczym i gospodarki leśnej (nr 59 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • maszyną do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (nr 58 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • wyposażeniem, aparatem i sprzętem medycznym (nr 802 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • wyposażeniem technicznym dla prac biurowych (nr 803 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich, pod warunkiem, że będą:
  • wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę;
  • podlegać amortyzacji;
  • nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych;
  • stanowiły majątek beneficjenta;
  • zostanie zachowany okres trwałości.

Katalog wydaktów kwalifikowalnych dla typu „Internacjonalizacja MŚP” zostanie udostępniony po opublikowaniu ogłoszenia o naborze wniosków.

Termin naboru i sposób składania wniosków:

Planowane terminy naborów:

 • Projekty „Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP” – od 1 marca 2024 r. do 15 kwietnia 2024 r.
 • Projekty „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji” – od 1 września 2024 r. do 30 września 2024 r.
 • Projekty „Internacjonalizacja MŚP” – od 31 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 r.

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021. Jednostką przyjmującą wnioski jest Departament Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tym konkursem eksperci marki Doradcy365 zachęcają do jak najszybszego podjęcia działań związanych z pozyskaniem dotacji.
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat konkursu "Wsparcie MŚP – dotacja”.

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu „Wsparcie MŚP – dotacja”?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania i wypełnienia ankiety prekwalifikacyjnej – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni.

Jakie gminy obejmuje przygraniczny obszar funkcjonalny na zwnętrznej granicy UE?

Przygraniczny obszar funkcjonalny na zewnętrznej granicy UE z Ukrainą obejmuje 43 gminy:

Baligród, Bircza, Chłopice, Cieszanów, Cisna, Czarna, Dubiecko, Dydnia, Fredropol, Horyniec-Zdrój, m. Jarosław, Jarosław, Krasiczyn, Krzywcza, Laszki, Lesko, Lubaczów, m. Lubaczów, Lutowiska, Medyka, Narol, Oleszyce, Olszanica, Orły, Pawłosiów, Pruchnik, Przemyśl, m. Przemyśl, Radymno, m. Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Sanok, m. Sanok, Solina, Stary Dzików, Stubno, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne, Wiązownica, Wielkie Oczy, Zagórz, Żurawica.

źródło: https://rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2022/FEP/v_4.0/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_FEP_2021-2027_Obszary_Strategicznej_Interwencji.pdf

Czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania przez konsorcjum naukowo-przemysłowe?

Niestety nie, działanie jest skierowane wyłącznie do mirko-, małych i średnich przedsiębiorstw z wojewówdztwa podkarpackiego.

Jakie elementy musi zawierać strategia związana z internacjonalizacją działalności MŚP?

Projekty w ramach typu „Inetrnacjonalizacja MŚP” muszą być wynikiem opracowanej wcześniej nowej strategii związanej z internacjonalizacją działalności MŚP obejmującej następujące elementy:

 • analizę możliwości eksportowych przedsiębiorcy poprzez zbadanie produktu/produktów przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych z wykorzystaniem metody kluczowych czynników sukcesu oraz z uwzględnieniem barier wejścia na te rynki zagraniczne z podsumowaniem w formie analizy SWOT,
 • wskazanie rynku/rynków docelowych wraz z uzasadnieniem (kluczem) wyboru, projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych odbiorców / kontrahentów na rynkach,
 • analizę posiadanego modelu biznesowego oraz ewentualnych zmian tego modelu w zakresie internacjonalizacji na wybranych rynkach zagranicznych z wykorzystaniem modelu CANVAS,
 • opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny poprzez szczegółowe określenie działań mających na celu przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego na poszczególnych rynkach,
 • zalecane działania w zakresie zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie związane z wdrożeniem do działalności eksportowej,
 • strategię marketingową zakładającą wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych, wystaw, oszacowanie budżetu działań promocyjnych w jaki sposób będą budowane relacje z przyszłymi klientami; jakie interakcje z klientem będą dokonywane w procesie sprzedaży i obsługi, jakie będą formy komunikacji i promocji,
 • przeprowadzenie analizy finansowej obejmującej źródła przychodów i kosztów, sposobu płatności i modelu rozliczeń; szacunkowej ceny produktów; poziomu marży; oszacowania przychodów w pierwszym kwartale lub roku – a ile w kolejnych, podstawowych grup kosztów oraz ich zmian, spodziewanych zysków, dodatkowych źródeł finansowania internacjonalizacji, w szczególności programów publicznych,
 • rekomendacje w zakresie nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do przygotowania oferty produktowo – usługowej do potrzeb internacjonalizacji.

W przypadku, gdy Wnioskodawca zakłada wejście na więcej niż jeden nowy rynek zagraniczny, należy opisać każdy z powyższych elementów strategii internacjonalizacji odrębnie dla każdego z tych rynków.

Jakie są regionalne inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego?
 • Lotnictwo i kosmonautyka,
 • Motoryzacja,
 • Informacja i telekomunikacja,
 • Jakość życia.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie "Wsparcie podkarpackich MŚP".

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z konkursu "Wsparcie MŚP – dotacja".
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone