fbpx
 

ZROBIMY TO ZA CIEBIEDotacje dla firm
z Dolnego Śląska

Konkursy dotacyjne dla regionu!

Dolnośląskie to jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Polsce. Od 1 stycznia 2023 roku obowiązują nowe zasady przyznawania dotacji dla firm z tego regionu. Zmiany dotyczą przede wszystkim maksymalnego poziomu wsparcia.

Dolnośląscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na szereg działań związanych z rozwojem biznesu.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu! Nasi eksperci przeglądają około 120 stron www. dziennie, szukając odpowiednich rozwiązań dotacyjnych. Oprócz tego, nawiązują stałe współprace z Grantodawcami, zyskując informacje o naborach „z pierwszej ręki”.

Podmioty z Dolnego Śląska w latach 2023-2027 mogą skorzystać z programów regionalnych (wojewódzkich), krajowych oraz lokalnych, o których szczegółowe informacje prezentujemy w dalszej części.

W ramach naszych usług nasz Doradca:

 • wskaże Ci instytucje, które mogą udzielić Ci finansowania i dane kontaktowe do nich;
 • oceni szanse Twojego projektu na uzyskanie dofinansowania/finansowania;
 • udzieli Ci wskazówek, na co zwrócić uwagę, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku;
 • udzieli Ci informacji o najważniejszych wymogach związanych z ubieganiem się o to finansowanie.

Udzielimy także odpowiedzi na Twoje pytania oraz przedstawimy Ci ofertę naszej pomocy na dalszym etapie (np. w zakresie pomocy w wypełnieniu wniosku).

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie przegapisz szansy na zdobycie dodatkowych środków na otwarcie Twojej firmy!

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Na co dokładnie udzielane są dotacje na Dolnym Śląsku?

Dotacje na Dolnym Śląsku udzielane są na szereg działań związanych z rozwojem biznesu. W ramach działań programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na projekty dotyczące:

 • innowacji, w tym prac badawczo-rozwojowych, wdrożeń B+R, inwestycji w obszarach specjalizacji województwa, dofinansowania usług B+R świadczonych przez jednostki naukowe, przyczyniających się do rozwoju innowacyjności w regionie;
 • rozwoju produktów i usług, w tym wprowadzenia nowych produktów i usług na rynek, modernizacji istniejących produktów i usług, rozwoju e-commerce, rozwoju sprzedaży eksportowej;
 • wzmocnienia konkurencyjności, w tym zwiększenia efektywności produkcji, poprawy zarządzania, rozwoju kadr, wejścia na nowe rynki;
 • zrównoważonego rozwoju, w tym rozwoju zielonych technologii, ochrony środowiska, poprawy efektywności energetycznej, rozwoju turystyki.

Dodatkowo, przedsiębiorcy mogą skorzystać z innych form wsparcia, takich jak:

 • szkolenia i doradztwo, w tym w zakresie prowadzenia biznesu, zarządzania, marketingu, finansów, prawa;
 • granty, oferowane przez organizacje pozarządowe, fundacje, instytucje naukowe;
 • programy akceleracyjne, wspierające rozwój startupów.

Lista możliwego przeznaczenia środków z dotacji jest bardzo długa i różni się w zależności od wybranego programu, najczęściej można ją znaleźć w regulaminie danego konkursu.

Dofinansowanie można najczęściej przeznaczyć m.in. na:

 • zakup, budowę lub przebudowę nieruchomości (np. hal produkcyjnych, magazynowych, biurowych, usługowych – hoteli, restauracji, sklepów etc.);
 • remont nieruchomości;
 • zakup wyposażenia (np. szaf, biurek, regałów);
 • zakup sprzętu IT (np. komputerów stacjonarnych, laptopów, serwerów, drukarek, projektorów multimedialnych, cyfrowych aparatów fotograficznych, smartfonów);
 • zakup maszyn, urządzeń (np. linii produkcyjnych, maszyn CNC, linii pakujących, koparek, ładowarek, dronów etc);
 • wydatki na cyfryzację, automatyzację i robotyzację;
 • ekoinwestycje w tym OZE (np. pompy ciepła, fotowoltaika (PV), magazyny energii, energetyka wiatrowa, energetyka wodna, termomodernizacja);
 • zakup oprogramowania;
 • stworzenie stron www i sklepów internetowych, platform sprzedażowych, e-commerce;
 • zakup książek i pomocy dydaktycznej przydatnych w danej branży;
 • prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów, usług lub technologii, twórcze odkrywanie, tworzenie prototypów, testy;
 • zakup aparatury i sprzętu medycznego;
 • zakup pojazdów (np. osobowych, dostawczych, ciężarowych, kamperów, food trucków, autobusów, etc);
 • opłacenie kosztów szkoleń (np. z marketingu, zarządzania, negocjacji, sprzedaży, kursów (np. zawodowych, prawa jazdy kat. B,C,D,E), studiów podyplomowych (na uczelniach prywatnych i publicznych);
 • opłacenie strategii marketingowej, opłacenie kampanii reklamowych, udziału w targach i wystawach;
 • wsparcie na rozwój eksportu i umiędzynarodowienie biznesu;
 • opłacenie kosztów wynagrodzeń personelu;
 • opłacenie kosztów księgowych, prawnych, doradczych, marketingowych;
 • opłacenie ochrony własności intelektualnej (patenty licencje, zastrzeżenia znaków towarowych);
 • wsparcie na ochronę zabytków;
 • opłacenie franczyzy;
 • zakup sprzętu i ubrań poprawiających BHP;
 • i wiele innych.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

Z jakich programów dotacyjnych mogą skorzystać przedsiębiorcy
z Dolnego Śląska?

Dolnośląscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z szerokiego wachlarza programów dotacyjnych, zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych. Do najważniejszych z nich należą m. in.:

 • Program regionalny Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDŚ),
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG),
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS),
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC),
 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS),
 • Program Rolny – Lokalne Grupy Działania (LGD).

Główne obszary wsparcia przedsiębiorców podlegające dofinansowaniu to m.in.:

 • rozwój przedsiębiorstwa – wsparcie na inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa, takie jak zakup maszyn i urządzeń, modernizacja zakładu produkcyjnego, czy rozwój sprzedaży;
 • innowacje – wsparcie na badania i rozwój, wdrożenie nowych technologii, czy rozwój produktów i usług;
 • ochrona środowiska – wsparcie na inwestycje w ochronę środowiska i ekologiczne rozwiązania, takie jak montaż instalacji odzysku energii, czy zakup pojazdów elektrycznych;
 • wsparcie eksportu – wsparcie na przygotowanie eksportowej strategii firmy, udział w targach zagranicznych, czy promocję produktów i usług firmy na rynkach zagranicznych;
 • rozwój kadr – wsparcie na szkolenia pracowników firmy, w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych, czy podnoszenia kwalifikacji.

Regionalna mapa pomocy

W poprzedniej perspektywie finansowej maksymalne wsparcie dla województwa dolnośląskiego wynosiło 25% – w obecnej spadło nawet o 5 lub 10 punktów procentowych (pp.).

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/04/dolnoslaskie.jpg
Maksymalna intensywność wsparcia dla firm z województwa dolnośląskiego wynosi:
 • Miasto Wrocław 15/20-40%*
 • Subregion Wałbrzyski 25-45%**
 • pozostała część województwa dolnośląskiego 25-45%.**

* Do 31 grudnia 2024 podstawowe wsparcie dla obszarów miasta Wrocławia to 20%, a przez następne trzy lata będzie to 15%.

** Maksymalna intensywność wsparcia dla dużych firm wynosi 25%. Ulega ona podwyższeniu o 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw (zatrudniających między 50 a 250 osób i o rocznym obrocie nie przekraczającym 50 mln euro). Natomiast limit pomocy dla mikro- lub małych firm (zatrudniających mniej niż 50 pracowników a obrót roczny nie jest większy niż 10 mln euro) zostaje zwiększony o 20 punktów procentowych.

WYBRANE PROGRAMY REGIONALNE, Z KTÓRYCH DOLNOŚLĄSKIE FIRMY MOGĄ SKORZYSTAĆ

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Program Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Regionów to jeden z siedmiu programów operacyjnych, które będą realizowane w Polsce w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Dolny Śląsk jest jednym z województw, które otrzymało najwięcej środków. Budżet wynosi prawie 11 mld złotych.

W ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska realizowane będą projekty realizujące cele wspólnej polityki:

 • Bardziej inteligentna Europa,
 • Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa,
 • Lepiej połączona Europa,
 • Europa o silniejszym wymiarze społecznym,
 • Europa bliżej obywateli.

Program regionalny jest finansowany z trzech funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Cele i wyzwania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) związane są bezpośrednio z procesem transformacji gospodarczej, społecznej i  przestrzenno-środowiskowej, a docelowo z ograniczaniem emisji i osiągnięciem neutralności klimatycznej. Środki te skierowane będą do Subregionu Wałbrzyskiego.

Szczegółowe cele programu

 • Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii,
 • Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych,
 • Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne,
 • Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 w sprawie energii odnawialnej, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju,
 • Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej,
 • Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia,
 • Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej,
 • Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej,
 • Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej,
 • Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych,
 • Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich,
 • Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy – w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży – dla osób długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej,
 • Modernizacja instytucji i służb rynków pracy celem oceny i przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia terminowej i odpowiednio dopasowanej pomocy i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów i mobilności na rynku pracy,
 • Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia,
 • Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji,
 • Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów,
 • Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej,
 • Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci,
 • Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej,
 • Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

Priorytety programu

Program obejmuje 12 osi priorytetowych:

 • Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska,
 • Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku,
 • Fundusze Europejskie na rzecz mobilności miejskiej Dolnego Śląska,
 • Fundusze Europejskie na rzecz mobilności Dolnego Śląska,
 • Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku,
 • Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska,
 • Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku,
 • Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku,
 • Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku,
 • Pomoc techniczna EFRR,
 • Pomoc techniczna EFS+,
 • Pomoc techniczna FST.

Obszary wsparcia

 • Przedsiębiorczość: ten obszar wspiera rozwój przedsiębiorczości, innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw. Środki będą przeznaczone m.in. na:
  • wsparcie rozwoju MŚP,
  • rozwój innowacji,
  • promocję gospodarczą,
  • rozwój turystyki;
 • Środowisko: ten obszar wspiera ochronę środowiska i klimatu. Środki będą przeznaczone m.in. na:
  • ochronę powietrza,
  • ochronę wód,
  • ochronę przyrody,
  • gospodarkę odpadami;
 • Edukacja, szkolenie i zatrudnienie: ten obszar wspiera rozwój edukacji, szkolenia i zatrudnienia. Środki będą przeznaczone m.in. na:
  • modernizację szkół i placówek oświatowych,
  • wsparcie rozwoju zawodowego,
  • aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • Infrastruktura transportowa: ten obszar wspiera rozwój infrastruktury transportowej. Środki będą przeznaczone m.in. na:
  • modernizację dróg i autostrad,
  • rozwój kolei, transportu publicznego, transportu wodnego;
 • Infrastruktura społeczna: ten obszar wspiera rozwój infrastruktury społecznej. Środki będą przeznaczone m.in. na:
  • rozwój infrastruktury zdrowotnej,
  • rozwój infrastruktury kultury,
  • rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
  • rozwój infrastruktury socjalnej;
 • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji: ten obszar wspiera sprawiedliwą transformację gospodarczą w regionach dotkniętych transformacją energetyczną. Środki będą przeznaczone m.in. na:
  • wsparcie przedsiębiorstw w procesie transformacji,
  • wsparcie pracowników w procesie zmiany kwalifikacji,
  • wsparcie rozwoju infrastruktury w regionach dotkniętych transformacją.

Dolny Śląsk otrzyma dodatkowe środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który wspiera regiony dotknięte transformacją gospodarczą. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie Subregionu Wałbrzyskiego, który jest silnie związany z górnictwem.

Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku obejmą wsparciem następujące obszary:

 • powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, oraz
 • miasto Wałbrzych.

źródło: https://umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Gospodarka/FST/TPST_Walbrzych.pdf

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FEDS.01 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska

 • Działanie FEDS.01.01 Rozwój jednostek naukowych,
 • Działanie FEDS.01.02 Innowacyjne przedsiębiorstwa,
 • Działanie FEDS.01.03 Cyfryzacja usług publicznych,
 • Działanie FEDS.01.04 Wsparcie rozwoju MŚP,
 • Działanie FEDS.01.05 Instrumenty finansowe dla MŚP.

Priorytet FEDS.02 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku

 • Działanie FEDS.02.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,
 • Działanie FEDS.02.02 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych,
 • Działanie FEDS.02.03 Instrumenty finansowe na efektywność energetyczną,
 • Działanie FEDS.02.04 Innowacje w OZE,
 • Działanie FEDS.02.05 Instrumenty finansowe na OZE,
 • Działanie FEDS.02.06 Gospodarka ściekowa,
 • Działanie FEDS.02.07 Ochrona przyrody i klimatu.

Priorytet FEDS.03 Fundusze Europejskie na rzecz mobilności miejskiej Dolnego Śląska

 • Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski.

Priorytet FEDS.04 Fundusze Europejskie na rzecz mobilności Dolnego Śląska

 • Działanie FEDS.04.01 Infrastruktura drogowa i kolejowa.

Priorytet FEDS.05 Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku

 • Działanie FEDS.05.01 Infrastruktura ochrony zdrowia,
 • Działanie FEDS.05.02 Kultura i turystyka.

Priorytet FEDS.06 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska

 • Działanie FEDS.06.01 Rozwój lokalny – strategie ZIT i IIT.

Priorytet FEDS.07 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku

 • Działanie FEDS.07.01 Aktywizacja osób na rynku pracy,
 • Działanie FEDS.07.02 Rozwój instytucji rynku pracy,
 • Działanie FEDS.07.03 Równe szanse,
 • Działanie FEDS.07.04 Adaptacja do zmian na rynku pracy,
 • Działanie FEDS.07.05 Aktywna integracja,
 • Działanie FEDS.07.06 Integracja migrantów,
 • Działanie FEDS.07.07 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych,
 • Działanie FEDS.07.08 Wspieranie włączenia społecznego.

Priorytet FEDS.08 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku

 • Działanie FEDS.08.01 Dostęp do edukacji,
 • Działanie FEDS.08.02 Uczenie się przez całe życie.

Priorytet FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku

 • Działanie FEDS.09.01 Transformacja społeczna,
 • Działanie FEDS.09.02 Transformacja infrastruktury społecznej i edukacyjnej,
 • Działanie FEDS.09.03 Transformacja w edukacji,
 • Działanie FEDS.09.04 Transformacja gospodarcza,
 • Działanie FEDS.09.05 Transformacja środowiskowa.

Priorytet FEDS.10 Pomoc Techniczna EFRR

 • Działanie FEDS.10.01 Pomoc Techniczna EFRR.

Priorytet FEDS.11 Pomoc Techniczna EFS+

 • Działanie FEDS.11.01 Pomoc Techniczna EFS+.

Priorytet FEDS.12 Pomoc Techniczna FST

 • Działanie FEDS.12.01 Pomoc Techniczna FST.

Dla kogo wsparcie?

Program jest skierowany do:

 • mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj. dolnośląskiego;
 • ośrodków innowacji (parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne);
 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • partnerów społecznych,
 • uczelni.

Nadchodzące konkursy

W 2024 r. dolnośląscy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Działanie FEDS.01.02 Innowacyjne przedsiębiorstwa;
 • Działanie FEDS.07.03 Równe szanse;
 • Działanie FEDS.09.04 Transformacja gospodarcza.

Innowacyjne przedsiębiorstwa

Celem konkursu „Innowacyjne przedsiębiorstwa” jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

Projekty wspierane w ramach wszystkich typów projektów będą realizowane w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS).

W ramach działania dofinansowaniu będą podlegać m.in. następujące projekty:

 • Typ 1.2.A Projekty B+R przedsiębiorstw – projekty dotyczące prowadzenia przez MŚP badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • Typ 1.2.B. Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – projekty dotyczące tworzenia/rozbudowy infrastruktury służącej do prowadzenia działalności B+R w przedsiębiorstwie. Wsparcie obejmie zakup aparatury i sprzętu niezbędnego do prowadzenia prac badawczych;
 • Typ 1.2.C. Transfer technologii do MŚP – projekty dotyczące zakupu i dostosowania wyników badań naukowych, technologii oraz praw do własności intelektualnej na potrzeby MŚP. Projekty mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe);
 • Typ 1.2.D. Bony na innowacje dla MŚP – wsparcie dla MSP na dofinansowanie zakupu usług B+R+I, przyczyniających się do rozwoju innowacyjnych, nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, usług, technologii produkcji.
Business man holding light bulb

O dofinansowanie w ramach Typu 1.2.A i 1.2.B projektów mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz duże przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa typu mid-caps), pod warunkiem współpracy z MŚP.

Zakres takiej współpracy musi dotyczyć co najmniej działań badawczych i innowacyjnych wspieranych w ramach projektu.

Wsparcie mogą otrzymać projekty dotyczące prowadzenia przez MŚP badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, przy czym projekt nie może dotyczyć tylko badań przemysłowych. Wykluczone jest także dofinansowanie badań podstawowych.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). Efektem projektu powinien być etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego wprowadzenie na rynek.

Uzupełniająco, będzie można otrzymać dotację także na:

 • tworzenie/rozbudowę infrastruktury B+R przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że:
  • infrastruktura będzie związana bezpośrednio z pracami badawczymi realizowanymi w ramach tego samego projektu zgłaszanego do dofinansowania;
  • wnioskodawca wykaże powiązanie funkcjonalności infrastruktury z celem prac badawczych zaplanowanych do wsparcia;
 • prace przedwdrożeniowe, np.:
  • opracowanie dokumentacji wdrożeniowej,
  • usługi rzecznika patentowego,
  • testy,
  • certyfikację,
  • badania rynku jako kontynuacja komponentu badawczego;
 • działania w zakresie cyfryzacji,
 • podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym realizacji prac B+R oraz w zakresie ochrony własności intelektualnej związanej z projektem.

Wsparcie w ramach typu 1.2.B projektów jest uwarunkowane przedstawieniem agendy badawczej, uzasadniającej inwestycję w infrastrukturę B+R.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100 tys. zł, a maksymalna 10 mln zł (pomoc na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności).

Wydatki na infrastrukturę B+R mogą stanowić do 49% kosztów kwalifikowalnych projektu (regionalna pomoc inwestycyjna), natomiast wydatki na prace przedwdrożeniowe, działania w zakresie cyfryzacji oraz w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr nie mogą łącznie przekroczyć limitu 15% wydatków kwalifikowalnych projektu (pomoc de minimis).

Najbliższy nabór dla projektów „Bony na innowacje MŚP” zaplanowano od 21 maja do 11 czerwca 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/10/niedyskryminacja-i-rownosc-szans.jpg

Równe szanse

Celem konkursu „Równe szanse” jest wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Dofinansowanie mogą otrzymać m. in. mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W ramach działania realizowane są projekty na rzecz promowania równości szans i aktywnego udziału w życiu społecznym.

Działanie obejmuje m. in. wsparcie pracodawców w zakresie wdrażania rozwiązań systemowych wspierających równe traktowanie i niedyskryminację pracowników oraz przeciwdziałania mobbingowi.

Maksymalne wsparcie wynosić będzie do 70% kosztów kwalifikowalnych.

Najbliższy nabór dla projektów poniżej 200 tys. EURO zaplanowano na listopad-grudzień 2024 r.

Dostęp do edukacji

Celem konkursu „Dostęp do edukacji” jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie mogą otrzymać m. in. mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), a także duże przedsiębiorstwa.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 • 8.1.A Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej.
 • 8.1.B Rozwój kształcenia ogólnego.
 • 8.1.C Rozwój kształcenia zawodowego.
 • 8.1.D Działania wspierające zdrowie psychiczne dzieci i uczniów.
 • 8.1.E Działania z zakresu edukacji ekologicznej.
 • 8.1.F Działania na rzecz budowania i wzmacniania wśród dzieci i uczniów umiejętności STEM/STEAM.
 • 8.1.G Rozwój sieci „szkół ćwiczeń”.
 • 8.1.H Programy stypendialne (sposób niekonkurencyjny).

W ramach projektów typu 8.1.E wsparcie obejmie:

 • popularyzację edukacji ekologicznej, przyrodniczej, między innymi poprzez organizację zajęć dla dzieci/uczniów, kadry pedagogicznej i zarządzającej;
 • zajęcia dla dzieci/uczniów, kadry zarządzającej i nauczycieli zapoznające z zasadami i celami zrównoważonego rozwoju;
 • kształtowanie postaw prośrodowiskowych i proekologicznych poprzez realizację, w szczególności w środowisku lokalnym, działań na rzecz ochrony środowiska;
 • upowszechnienie i realizacja metod pracy z dziećmi/uczniami w postaci eksperymentu przyrodniczego i projektu ekologicznego.

Ten typ projektu może być realizowany samodzielnie lub łącznie z typami projektu 8.1.A, 8.1.B i 8.1.C.

Najbliższy nabór w tym typie projektów zaplanowano od 7 maja do 4 czerwca 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/group-businesspeople-fist-bumping-desk-min-scaled.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/04/edukacja-doroslych3.jpg

Uczenie się przez całe życie

Celem konkursu „Uczenie się przez całe życie” jest wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej.

Dofinansowanie mogą otrzymać m. in. mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), a także duże przedsiębiorstwa.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 • 8.2.A Kształcenie osób dorosłych z wykorzystaniem BUR.
 • 8.2.B Upowszechnienie modelu Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji.
 • 8.2.C Wsparcie dla osób dorosłych realizowane poza systemem BUR i PSF umożliwiające wdrożenie upskilling pathways.

W ramach projektów typu 8.2.B dopuszcza się tworzenie i finansowanie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji, a wsparcie w tym zakresie będzie realizowane z wykorzystaniem wypracowanego w PO WER modelu i obejmuje:

 • kompleksową ocenę potrzeb osób dorosłych w zakresie umiejętności na danym obszarze, jako podstawę do opracowywania treści ofert edukacyjnych;
 • wsparcie każdej inicjatywy przez animatora.

Najbliższy nabór w tym typie projektów zaplanowano od 12 września do 23 października 2024 r.

Transformacja gospodarcza

Działanie „Transformacja gospodarcza” ma na celu umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z Subregionu Wałbrzyskiego.

Działanie obejmuje:

9.4 A Inwestycje MŚP

Wsparcie inwestycyjne dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności, poprzez m.in. zakup maszyn i sprzętu lub zakup własności intelektualnej – wsparcie ściśle powiązanej z celami procesu transformacji subregionu.

Wsparcie jest skierowane do MŚP z subregionu wałbrzyskiego, przy czym warunkiem koniecznym jest prowadzenie działalności gospodarczej na co najmniej 6 miesięcy przed datą ogłoszenia naboru oraz wolny limit pomocy de minimis. Również realizacja projektu musi nastąpić na terenie subregionu wałbrzyskiego.

Preferowane będą projekty:

 • skutkujące powstaniem miejsc pracy (EPC),
 • uwzględniające w budżecie wydatki związane z ochroną środowiska (np. OZE, modernizacja maszyn, zasobooszczędne urządzenia, GOZ),
 • skutkujące wprowadzeniem nowego produktu/usługi,
 • skutkujące wprowadzeniem zasadniczej zmiany procesu produkcji,
 • skutkujące wprowadzeniem innowacji w skali kraju,
 • zgodne z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami (Chemia i medycyna; Auto-Moto-Aero-Space; Surowce naturalne i wtórne; Maszyny i urządzenia; Zielony ład; Przemysł 4.0; Życie wspomagane technologią),
 • realizowane na terenie wpływu Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego w granicach administracyjnych subregionu wałbrzyskiego,
 • gdzie Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na obszarze subregionu wałbrzyskiego powyżej 12 miesięcy.

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji w ramach pomocy de minimis.

Intensywność wsparcia wyniesie prawdopodobnie do 70% kosztów netto inwestycji.

Dla naboru z kwotami ryczałtowymi minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 100 tys. zł, a maksymalna wartość całkowita projektu to 200 tys. euro.

Dla naboru bez kwot ryczałtowych minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 200 tys. euro, a maksymalna wartość całkowita projektu to 40 mln zł.

9.4 B „Zielone” inwestycje MŚP. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Wsparcie jest skierowane do MŚP z subregionu wałbrzyskiego, a realizacja projektu musi nastąpić również na terenie subregionu wałbrzyskiego.

1. Wsparcie obejmie modernizację energetyczną MŚP – projekty w zakresie zwiększania efektywności energetycznej w MŚP, np.:

 • instalacje OZE wraz z magazynem energii (za wyjątkiem MŚP, dla których produkcja energii elektrycznej stanowi główny PKD),
 • termomodernizacja budynków,
 • wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,
 • poprawa efektywności energetycznej instalacji przemysłowych (np. linii produkcyjnych) lub wykorzystujących ciepło odpadowe.

Przeprowadzone działania muszą przyczyniać się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej lub cieplnej w przedsiębiorstwie, powodować obniżenie emisyjności przemysłu, a także wprowadzać dywersyfikację źródeł wytwarzania energii.

We wszystkich projektach dotyczących efektywności energetycznej minimalny próg oszczędności energii pierwotnej lub energii ze źródeł odnawialnych wynosi nie mniej niż 30%. Próg ten będzie musiał być potwierdzony wymaganym audytem energetycznym.

Zakres działań, w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych lub instalacji i procesów technologicznych, powinien także wynikać z audytów energetycznych.

W ramach poddziałania nie dopuszcza się:

 • zakupu kotłów i ogrzewaczy na biomasę, jeśli umożliwiają instalację rusztu awaryjnego oraz nie posiadają automatycznego podajnika paliwa,
 • stosowania urządzeń nie odpowiadających aktualnie obowiązującym normom,
 • stosowania urządzeń zasilanych węglem, olejem, gazem (bez względu na normy jakie spełniają), w tym wymiany starszych urządzeń na nowe.

2. Wsparcie dla MŚP w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i innych inwestycji ograniczających wpływ przedsiębiorstwa na środowisko np.:

 • projekty mające na celu zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń;
 • ponowne wykorzystanie, naprawa i recykling;
 • projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzanie/ wykorzystanie odpadów organicznych np. biomasa i bioprodukty;
 • ekoinnowacje, cyfryzacja i zarządzanie efektywnością. środowiskową w kierunku gospodarki zasobooszczędnej (np. programy czystszej produkcji, EU-Ecolabel, zielona przedsiębiorczość, rozwój technologii racjonalnego gospodarowania energią, wodą).

Uzupełniającym elementem każdego z ww. typów projektów, może być komponent doradczy dla firm w zakresie audytów energetycznych oraz technologicznych w kierunku rozwoju GOZ i transformacji cyfrowej (jako część projektów inwestycyjnych).

Projekty w ramach tego poddziałania będą musiały wykazać pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie oszczędności np. energii, obniżonej emisji gazów cieplarnianych, pyłu PM 10 oraz PM 2,5, benzo(a)piren, ilością wytwarzanych odpadów do atmosfery.

Co ważne, instalacje i działania objęte ETS w ramach inwestycji MŚP przyczyniających się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i dekarbonizacji nie będą kwalifikowalne z uwagi na fakt, iż MŚP mogą otrzymać bezpłatne przydziały w ramach rynku ETS.

Preferowane będą projekty:

 • realizowane w całości na terenie wpływu Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego w granicach administracyjnych subregionu wałbrzyskiego,
 • w których nastąpi oszczędność energii pierwotnej i redukcja emisji CO2 o co najmniej 40% (lub więcej),
 • skutkujące obniżeniem emisji pyłu PM 10 oraz PM 2,5, benzo(a)piren,
 • skutkujące powstaniem miejsc pracy,
 • łączące w projekcie efekty zwiększania efektywności energetycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • uwzględniające w zamówieniach klauzul społecznych,
 • w których przeprowadzony został już audyt technologiczny,
 • uwzględniające min. 4 z 6 zasad środowiskowych 6R,
 • w których wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na obszarze subregionu wałbrzyskiego co najmniej 24 miesiące przed datą ogłoszenia naboru.

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie do 45% kosztów netto inwestycji.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wyniesie 1 mln zł, a maksymalna 15 mln zł.

9.4 C Tworzenie nowych przedsiębiorstw (w tym start-upów), poprzez wsparcie dotacyjno – doradcze w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw i rozpoczęcie działalności gospodarczej

Beneficjentem końcowym wsparcia będą startupy.

Poddziałanie obejmie wsparcie dotacyjnodoradcze (indywidualne wsparcie rozwoju nowych pomysłów biznesowych na stworzenie start-up/nowego przedsiębiorstwa) – ze szczególnym uwzględnieniem obszaru OZE i niskoenergetycznego budownictwa.

Kwota dotacji bezpośredniej na jedno tworzone MŚP (w tym samozatrudnienie)/start-up to maksymalnie 120 tys. zł (kwota nie obejmuje usług doradczych).

Warunkiem otrzymania dotacji będzie utrzymanie MŚP przez co najmniej rok od uzyskania dotacji.

9.4 D Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji zwiększających potencjał RSI

1. Finansowanie prac B+R (badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub tylko eksperymentalnych prac rozwojowych) realizowanych przez przedsiębiorstwa i partnerstwa przedsiębiorstw oraz partnerstwa naukowo-przemysłowe (w których przedsiębiorstwo jest liderem).

Wsparcie nie będzie obejmować badań podstawowych.

W przypadku dużych przedsiębiorstw możliwe jest wsparcie prac B+R, pod warunkiem współpracy z podmiotami sektora MŚP.

Inwestycje w tworzenie/rozbudowę infrastruktury B+R przedsiębiorstw (powstanie centrów i działów B+R przedsiębiorstw) będzie możliwe jako element projektu B+R stanowiący do 49% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Inwestycje w infrastrukturę badawczą będą obejmowały:

 • zakup aparatury,
 • zakup sprzętu, lub
 • zakup technologii służących pracom badawczym mającym na celu tworzenie innowacyjnych produktów i usług.

2. Wsparcie inwestycyjne dla MŚP w zakresie wdrożenia wyników prac B+R (własnych lub zakupionych przez przedsiębiorstwo, wraz z pracami przedwdrożeniowymi, np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku), prowadzące do zwiększenia intensywności wykorzystania technologii i wiedzy, koncentrujące się na gospodarce niskoemisyjnej, odporności i przystosowaniu się do zmian klimatu.

3. Podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania infrastruktury B+R lub realizacji procesu innowacyjnego oraz działań z zakresu ochrony własności intelektualnej będzie możliwe jedynie jako komponent uzupełniający projektów dotyczących prac B+R/infrastruktury B+R) – do 10 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wszystkie typy projektów muszą być realizowane w obszarach RIS, przy czym priorytetowo traktowane będą projekty realizujące cele zielonej i cyfrowej transformacji.

9.4 E Bon na innowacje dla MŚP

Wsparcie skierowane będzie na:

 • rozwój potencjału badań i innowacji poprzez realizację bonów na innowacje dla MŚP w formule zakupu usług B+R świadczonych przez podmioty działające w obszarze usług B+R, w szczególności jednostki naukowe;
 • wsparcie MŚP w zakresie transformacji cyfrowej (DIH) i zielonej (GIS) – poprzez realizacje bonów na jej wdrożenie (poprzedzone usługę doradczą).

Wsparcie będzie koncentrować się na gospodarce niskoemisyjnej, odporności i przystosowaniu się do zmian klimatu.

Projekty muszą przyczyniać się do zwiększania potencjału dolnośląskich inteligentnych specjalizacji.

W ramach tego poddziałania możliwy będzie komponent związany z podnoszeniem kwalifikacji kadr MŚP w zakresie dotyczącym procesu innowacyjnego objętego projektem (limit do 10% wydatków kwalifikowalnych).

Maksymalna wartość wsparcia (grantu) na jedno MŚP wynosi 200 tys. euro.

Najbliższe nabory zaplanowano:

 • w ramach projektów „Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji zwiększających potencjał RSI” na grudzień 2024 – styczeń 2025 r.
 • w ramach projektów „Bon na innowacje dla MŚP” od 22 kwietnia do 11 czerwca 2024 r.

Transformacja środowiskowa

Celem konkursu „Transformacja środowiskowa” jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

Dofinansowanie mogą otrzymać m. in. mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), a także klastry energii zrzeszające MŚP (jeśli mają osobowość prawną) z subregionu wałbrzyskiego.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/hands-trees-growing-seedlings-bokeh-green-background-female-hand-holding-tree-nature-field-grass-forest-conservation-concept-min-scaled-e1603047606763.jpg

W ramach działania realizowane są następujące typy projektów:

 • 9.5.A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych.
 • 9.5.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej.
 • 9.5.C Wsparcie OZE, w tym tworzenie magazynów energii.
 • 9.5.D Demonstracyjne budynki użyteczności publicznej.
 • 9.5.E. Rekultywacja, renaturalizacja, remediacja, dekontaminacja i zagospodarowanie terenów, budynków pogórniczych, pokopalnianych oraz poprzemysłowych poprzez przywracanie bioróżnorodności oraz nadanie im nowych funkcji gospodarczych i społecznych.
 • 9.5.F Inwestycje we wzmacnianie GOZ.

W ramach projektów typu 9.5.C realizowane będzie wsparcie inwestycji w:

 • alternatywne źródła energii wytwarzające energię elektryczną i/lub cieplną z OZE, także w zakresie prosumenckim,
 • tworzenie magazynów energii także jako samodzielnych inwestycji (tylko na potrzeby OZE),
 • przebudowie sieci umożliwiającej odbiór energii z OZE.

Ponadto jako element/y projektu ww. przedsięwzięcia będą mogły obejmować (łącznie do 49% kosztów kwal.) stacje ładowania pojazdów elektrycznych wykorzystujące energię z danego źródła/magazynu energii i/lub sieci wewnętrzne obsługujące stację OZE w projekcie.

Wspierany będzie w zakresie infrastruktury:

 • rozwój spółdzielni energetycznych,
 • klastry energii odnawialnej,
 • oraz inne mechanizmy wytwarzania i bilansowania energii z OZE (społ. energ. działających w zakresie OZE).

W przypadkach montażu pomp ciepła, w uzasadnionych przez Wnioskodawcę przypadkach, możliwe jest pozostawienie istniejącego kotła gazowego (lub olejowego) jako źródła szczytowego/dodatkowego.

W ramach projektów typu 9.5.F wspierane będą inwestycje we wzmacnianie GOZ, w tym:

 • wzmacnianie poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczania ich ilości,
 • efektywne gospodarowanie zasobami,
 • ponowne wykorzystanie, naprawę oraz recykling

(bez rekultywacji składowisk, chyba, że na terenach pogórniczych).

Realizowane będą projekty dotyczące infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w regionie – zaplanowanej zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, projekty dotyczące wydłużenia cyklu życia produktu.

Najbliższe nabory w ramach projektów „Wsparcie OZE, w tym tworzenie magazynów energii” zaplanowano od 2 lipca do 10 września 2024 r.

WYBRANE PROGRAMY KRAJOWE, Z KTÓRYCH DOLNOŚLĄSKIE FIRMY RÓWNIEŻ MOGĄ SKORZYSTAĆ

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Program Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to program operacyjny finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program ten ma na celu wsparcie rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w Polsce. Duży nacisk kładzie przy tym na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Program stanowi atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorców oraz odpowiada na największe wyzwania cywilizacyjne.

Działania w ramach FENG pomagają przedsiębiorcom sfinansować cały proces B+R+I, wspierają przedsiębiorstwa na każdym etapie rozwoju, umożliwiają rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, a także umożliwiają finansowanie projektów wysokiego ryzyka oraz wspierają „zieloną” i cyfrową transformację przedsiębiorstw.

Program posiada także ofertę wsparcia wspólnych projektów badawczych dla przedsiębiorców i organizacji badawczych, aby umożliwić im rozwój innowacyjnych pomysłów.

Budżet programu FENG to ok 7,9 mld euro w podziale na:

 • Wsparcie dla przedsiębiorców (4 358 mln euro),
 • Środowisko sprzyjające innowacjom (3 455,5 mln euro),
 • Pomoc techniczna (159,5 mln euro).
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/01/hand-putting-coin-stacking-with-virtual-trend-graph-table-business-investment-growth-profit-increase-concept-min-scaled.jpg

Szczegółowe cele programu

 • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii;
 • wzrost konkurencyjności MŚP;
 • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
 • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.

Priorytety programu

W ramach FENG wyróżniono 4 priorytety:

 • priorytet I – wsparcie dla przedsiębiorców – dofinansowania w obszarach B+R, wdrożenia nowych rozwiązań, infrastruktura B+R, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, cyfryzacji, zielonej gospodarki;
 • priorytet II – środowisko przyjazne innowacjom – wsparcie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, m.in. rozbudowa publicznej infrastruktury badawczej, transfer i komercjalizacja technologii powstających na uczelniach i w instytutach, wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze, szerokie wsparcie start-upów oraz rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną – Innovation Coach;
 • priorytet III – zazielenienie przedsiębiorstw – wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, m.in. neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju;
 • priorytet IV – pomoc techniczna – zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu, kontynuacja STEP, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego w realizacji Programu.

Obszary wsparcia

Działania w ramach FENG, czyli Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, koncentrują się wokół następujących obszarów:

 • Innowacje

Wsparcie w zakresie innowacji obejmuje m.in.:

  • prace badawczo-rozwojowe (B+R), w tym badania podstawowe, badania aplikacyjne i prace rozwojowe;
  • wdrożenia wyników prac B+R, w tym rozwój nowych produktów i usług, modernizacja istniejących produktów i usług, rozwój nowych procesów produkcyjnych i technologicznych;
  • rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, w tym budowa i modernizacja laboratoriów, centrów badawczo-rozwojowych i inkubatorów przedsiębiorczości;
  • rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu.
 • Rozwój produktów i usług

Wsparcie w zakresie rozwoju produktów i usług obejmuje m.in.:

 • wprowadzenie nowych produktów i usług na rynek;
 • modernizację istniejących produktów i usług;
 • rozwój e-commerce;
 • rozwój sprzedaży eksportowej.
 • Wzmocnienie konkurencyjności

Wsparcie w zakresie wzmocnienia konkurencyjności obejmuje m.in.:

 • zwiększenie efektywności produkcji;
 • poprawę zarządzania;
 • rozwój kadr;
 • wejście na nowe rynki.
 • Zrównoważony rozwój

Wsparcie w zakresie zrównoważonego rozwoju obejmuje m.in.:

 • rozwój zielonych technologii;
 • ochronę środowiska;
 • poprawę efektywności energetycznej;
 • rozwój turystyki.

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FENG.01 Wsparcie dla przedsiębiorców

 • Działanie FENG.01.01 Ścieżka SMART.

Priorytet FENG.02 Środowisko sprzyjające innowacjom

 • Działanie FENG.02.01 Międzynarodowe Agendy Badawcze,
 • Działanie FENG.02.02 First Team,
 • Działanie FENG.02.03 Team Net,
 • Działanie FENG.02.04 Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki,
 • Działanie FENG.02.05 Science4Business – Nauka dla biznesu,
 • Działanie FENG.02.06 PRIME,
 • Działanie FENG.02.07 Proof of Concept,
 • Działanie FENG.02.08 BRIdge Up,
 • Działanie FENG.02.09 Seal of Excellence,
 • Działanie FENG.02.10 IPCEI,
 • Działanie FENG.02.11 Wspólne Przedsięwzięcia Badawcze,
 • Działanie FENG.02.12 Granty na Eurogranty,
 • Działanie FENG.02.13 Innowacyjne zamówienia publiczne,
 • Działanie FENG.02.14 Inno_LAB,
 • Działanie FENG.02.15 Smart discovery,
 • Działanie FENG.02.16 Inno_Regio_Lab,
 • Działanie FENG.02.17 Rozwój oferty klastrów dla firm,
 • Działanie FENG.02.18 Rozwój oferty OI dla firm,
 • Działanie FENG.02.19 Innovation Coach,
 • Działanie FENG.02.20 INNOSTART,
 • Działanie FENG.02.21 Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP,
 • Działanie FENG.02.22 Współfinansowanie działań EDIH,
 • Działanie FENG.02.23 Współfinansowanie działań TEF AI,
 • Działanie FENG.02.24 Polskie Mosty Technologiczne,
 • Działanie FENG.02.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP,
 • Działanie FENG.02.26 Umiędzynarodowienie MŚP – Brand HUB,
 • Działanie FENG.02.27 Laboratorium Innowatora,
 • Działanie FENG.02.28 Startup Booster Poland,
 • Działanie FENG.02.29 Startups are us,
 • Działanie FENG.02.30 Instrumenty kapitałowe,
 • Działanie FENG.02.31 Fundusz Gwarancyjny,
 • Działanie FENG.02.32 Kredyt Technologiczny.

Priorytet FENG.03 Zazielenienie przedsiębiorstw

 • Działanie FENG.03.01 Kredyt Ekologiczny,
 • Działanie FENG.03.02 Zielony Fundusz Gwarancyjny,
 • Działanie FENG.03.03 IPCEI wodorowy.

Priorytet FENG.04 Pomoc techniczna

 • Działanie FENG.04.01 Pomoc techniczna.

Dla kogo wsparcie?

Program jest skierowany do:

 • Podmiotów, które zamierzają rozpocząć działalność innowacyjną;
 • Podmiotów, które zwiększają swój potencjał konkurencyjności i innowacyjności;
 • Liderów innowacji.

Obejmuje to:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • sektor nauki;
 • konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
 • a także instytucje otoczenia biznesu (ośrodki przedsiębiorczości, innowacji, instytucje finansowe).

Nadchodzące konkursy

W 2024 r. dolnośląscy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Ścieżka SMART,
 • Granty na eurogranty,
 • Promocja marki innowacyjnych MŚP,
 • Kredyt ekologiczny,
 • Innnovation Coach i INNOSTART.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/03/app-woman-white-solution-closeup-two-min-scaled.jpg

Ścieżka SMART

„Ścieżka SMART” to dotacja w ramach Działania 1.1 Priorytetu I. „Wsparcie dla przedsiębiorstw” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Dofinansowanie jest skierowane do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsorcjów tych podmiotów, oraz
 • dużych przedsiębiorstw, konsorcjów dużych przedsiębiorstw, a także konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz MŚP) z organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi.

Ścieżka SMART oferuje wsparcie finansowe, które może pokryć do 80% kosztów kwalifikowanych, m.in.:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych;
 • zakup infrastruktury B+R;
 • inwestycje w budynki, maszyny, urządzenia, pojazdy;
 • cyfryzację i robotyzację;
 • inwestycje w OZE i inne pro-środowiskowe;
 • wydatki na internacjonalizację i promocję na rynkach międzynarodowych;
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji właścicieli i pracowników.

Ścieżka SMART jest oparta na realizacji projektów modułowych, gdzie przedsiębiorca wybiera moduł obowiązkowy – tj. prace B+R lub wdrożenie ich wyników oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych.

Duże firmy muszą realizować moduł B+R, a mali i średni przedsiębiorcy muszą wybrać jeden z następujących modułów fakultatywnych.

 • Prace B+R (np. testowanie nowych materiałów, tworzenie prototypów).
 • Wdrożenie innowacji (np. inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń czy budowa hali produkcyjnej).
 • Infrastruktura B+R (np. zakup wyposażenia laboratorium).
 • Cyfryzacja (np. zakup oprogramowania do sterowania produkcją).
 • Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli działania, które ograniczą zużycie surowców i energii.
 • Kompetencje (szkolenia dla pracowników).
 • Internacjonalizacja (np. wyjazd na targi i przygotowanie materiałów promocyjnych na rynek zagraniczny).

Nabory w konkursie Ścieżka SMART są cykliczne, obecnie do 15 listopada 2023 r. trwa przyjmowanie wniosków w drugiej rundzie. Wnioski MŚP przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a duże przedsiębiorstwa mogą zgłaszać projekty do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Granty na eurogranty

Celem konkursu „Granty na eurogranty” jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności:

 • Kreatywna Europa,
 • LIFE,
 • oraz innych programów Unii Europejskiej, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

 • projektodawcy (w przypadku samodzielnego aplikowania), lub
 • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

W ramach działania realizowane są projekty, które wspierają wzrostu innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich MŚP oraz organizacji badawczych poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez KE.

Wsparciem objęte są działania polegające na przygotowaniu projektu realizowanego w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie. Są to działania podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów projektu, przygotowaniem, ewentualna korektą i prezentacją tego projektu w ramach oceny w jednym z Programów UE.

Najbliższy nabór zaplanowany jest na luty 2024 r.

Promocja marki innowacyjnych MŚP

„Promocja marki innowacyjnych MŚP” to dofinansowanie działań ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, realizowane w ramach Działania 02.25 Priorytetu FENG.02 „Środowisko sprzyjające innowacjom” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski w jednym z poniższych sektorów gospodarki:

 • sektor medyczny i farmaceutyczny,
 • sektor budowy i wykańczania budowli,
 • sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki,
 • sektor zielonych technologii (w tym OZE, GOZ),
 • sektor IT/ICT,
 • sektor przemysłu kreatywnego,
 • sektor kosmetyczny,
 • sektor maszyn i urządzeń,
 • sektor meblarski,
 • sektor motoryzacyjny,
 • sektor pojazdów szynowych,
 • sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi,
 • sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania,
 • sektor lotniczo-kosmiczny,
 • sektor spożywczy.

Środki z dotacji można przeznaczyć na działania promocyjne marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki, obejmujące m.in:

 • udział wnioskodawcy w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy;
 • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji;
 • kampanie promocyjne.
 • Projekt uzyska wsparcie, jeśli:
 • dotyczy jednego z sektorów gospodarki wskazanych powyżej,
 • wpisuje się w tematykę/branżę/sektor wydarzeń targowych kluczowych dla rozwoju sektora gospodarki wskazanego we wniosku o dofinansowanie, oraz
 • obejmuje udział w charakterze wystawcy w co najmniej jednych (1) targach właściwych dla sektora gospodarki, w który wpisuje się projekt, na których zostanie zrealizowane stoisko narodowe.

Organizatorem naboru jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a wnioski można składać do 30 listopada 2023 r.

Kredyt ekologiczny

Działanie 3.1. Kredyt ekologiczny w ramach 3. Priorytetu „Środowisko sprzyjające innowacjom” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027 ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w zakresie finansowania inwestycji proekologicznych.

Głównym założeniem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

Z Kredytu ekologicznego mogą skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) oraz małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Poziom dofinansowania może wynosić od 25% do 80% kosztów w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a najbliższy nabór zaplanowano na kwiecień 2024 r.

Innovation Coach oraz INNOSTART

Innovation Coach to projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć oraz nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I. Oferuje on oferuje bezpłatne doradztwo i wsparcie polskim przedsiębiorcom, którzy są zainteresowani rozwojem i wdrażaniem innowacyjnych pomysłów.

Innovation Coach jest skierowany dla przedsiębiorców spełniających poniższe wymagania:

 • firma musi być zarejestrowana w Polsce,
 • firma nie ma doświadczenia w prowadzeniu prac B+R i pozyskiwaniu środków publicznych w zakresie B+R+I,
 • firma planuje wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej przy wsparciu środków publicznych.

INNOSTART to z kolei instrument obejmujący wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność innowacyjną, które nie posiadają doświadczenia w realizacji projektów B+R finansowanych z środków UE.

MŚP będący absolwentami Innovation Coach mogą skorzystać z:

 • doradztwa specjalistycznego w zakresie rozwoju koncepcji i przygotowania pierwszego projektu B+R;
 • wsparcia finansowego na realizację pierwszego projektu B+R na START.

Poprzez projekt INNOSTART nastąpi przygotowanie MŚP do działań w ramach projektów B+R na większą skalę, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie np. w ramach 1. Priorytetu FENG.

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu grantowego.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/01/filament-bulb-lying-on-euro-coins.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/04/happy-volunteers-putting-their-hands-together-min-scaled.jpg
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Program Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) to program operacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju społecznego w krajach członkowski UE. Budżet tego programu wynosi 21,7 mld zł.

Wsparcie w ramach programu FERS będzie realizowane na rzecz m.in.:

 • poprawy sytuacji osób na rynku pracy,
 • zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • zapewnienia opieki nad dziećmi,
 • podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji,
 • integracji społecznej,
 • rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej,
 • ochrony zdrowia.

Szczegółowe cele programu

 • poprawa sytuacji osób na rynku pracy,
 • zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • zapewnienie opieki nad dziećmi,
 • podnoszenie jakości edukacji i rozwoju kompetencji,
 • integracja społeczna,
 • rozwój usług społecznych i ekonomii społecznej
 • ochrona zdrowia.

Priorytety programu

W ramach FERS wyróżniono 6 priorytetów:

 • priorytet I – Umiejętności,
 • priorytet II – Opieka nad dziećmi i godzenie życia zawodowego i prywatnego,
 • priorytet III – Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami,
 • priorytet IV – Spójność i zdrowie,
 • priorytet V – Innowacje społeczne,
 • priorytet VI – Pomoc techniczna.

Obszary wsparcia

Działania w ramach FERS, czyli Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, koncentrują się wokół następujących obszarów:

 • Rynek pracy

Wsparcie osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób z trudnościami w integracji społecznej, osób z problemami zdrowotnymi, osób młodych i osób starszych.

 • Opieka nad dziećmi

Wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży, w tym zapewnienie dostępu do opieki przedszkolnej, żłobkowej i pozaszkolnej.

 • Edukacja i rozwój kompetencji

Podnoszenie jakości edukacji i kształcenia zawodowego, w tym rozwój kompetencji cyfrowych, kompetencji kluczowych i kompetencji społecznych.

 • Integracja społeczna

Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami zdrowotnymi, osób z trudnościami w integracji społecznej.

 • Usługi społeczne i ekonomia społeczna

Wsparcie rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej, w tym w zakresie opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i chorymi.

 • Ochrona zdrowia

Wsparcie rozwoju opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia.

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FERS.01 Umiejętności

 • Działanie FERS.01.01 Współpraca ponadnarodowa,
 • Działanie FERS.01.02 Rozwój publicznych służb zatrudnienia,
 • Działanie FERS.01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki,
 • Działanie FERS.01.04 Rozwój systemu edukacji,
 • Działanie FERS.01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym,
 • Działanie FERS.01.06 Edukacja włączająca,
 • Działanie FERS.01.07 Mobilność ponadnarodowa,
 • Działanie FERS.01.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłych,
 • Działanie FERS.01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych,
 • Działanie FERS.01.10 Monitorowanie i identyfikacja potrzeb kompetencyjnych na rynku pracy,
 • Działanie FERS.01.11 Europejskie pożyczki na kształcenie,
 • Działanie FERS.01.12 Kształcenie podyplomowe lekarzy, pielęgniarek i położnych,
 • Działanie FERS.01.13 Umiejętności w sektorze zdrowia.

Priorytet FERS.02 Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym

 • Działanie FERS.02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+,
 • Działanie FERS.02.02 Wsparcie systemu opieki nad dziećmi do lat 3,
 • Działanie FERS.02.03 Wsparcie równości kobiet i mężczyzn.

Priorytet FERS.03 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami

 • Działanie FERS.03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego,
 • Działanie FERS.03.02 Dostępność cyfrowa,
 • Działanie FERS.03.03 Systemowa poprawa dostępności,
 • Działanie FERS.03.04 Nowe rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • Działanie FERS.03.05 Lepsza komunikacja dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Działanie FERS.03.06 Europejskie pożyczki dla przedsiębiorców na dostępność,
 • Działanie FERS.03.07 Dostępność podmiotów leczniczych.

Priorytet FERS.04 Spójność społeczna i zdrowie

 • Działanie FERS.04.01 Europejskie pożyczki na samozatrudnienie,
 • Działanie FERS.04.02 Dialog społeczny w zakresie godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz równych szans na rynku pracy,
 • Działanie FERS.04.03 Dialog społeczny w zakresie adaptacyjności,
 • Działanie FERS.04.04 Edukacja o dialogu społecznym,
 • Działanie FERS.04.05 Dialog społeczny na rzecz uczenia się dorosłych,
 • Działanie FERS.04.06 Rozwój dialogu obywatelskiego,
 • Działanie FERS.04.07 Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego,
 • Działanie FERS.04.08 Aktywizacja osób odbywających karę pozbawienia wolności,
 • Działanie FERS.04.09 Europejskie pożyczki dla ekonomii społecznej,
 • Działanie FERS.04.10 Wspieranie procesów zarządzania migracjami zarobkowym,
 • Działanie FERS.04.11 Rozwój systemu obsługi cudzoziemców przez publiczne służby zatrudnienia,
 • Działanie FERS.04.12 Wsparcie NGO w zakresie usług publicznych i współpracy,
 • Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego,
 • Działanie FERS.04.14 Deinstytucjonalizacja długoterminowej opieki medycznej,
 • Działanie FERS.04.15 Skuteczny i odporny system ochrony zdrowia,
 • Działanie FERS.04.16 Wsparcie systemu pieczy zastępczej.

Priorytet FERS.05 Innowacje społeczne

 • Działanie FERS.05.01 Innowacje społeczne.

Priorytet FERS.06 Pomoc techniczna

 • Działanie FERS.06.01 Pomoc techniczna.

Dla kogo wsparcie?

Beneficjentami programu będą w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego (jst),
 • osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny,
 • rodzice dzieci do lat 3,
 • organizacje pozarządowe (NGO),
 • przedsiębiorcy i pracodawcy,
 • partnerzy społeczni,
 • organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
 • podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne,
 • nauczyciele i organy prowadzące szkoły,
 • uczelnie,
 • jednostki naukowe,
 • lekarze, pielęgniarki i inne kadry systemu ochrony zdrowia,
 • podmioty systemu ochrony zdrowia.

Nadchodzące konkursy

W 2024 r. dolnośląscy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Działanie 1.03 Kadry nowoczesnej gospodarki, w ramach którego realizowane będą m.in.:
  • działania szkoleniowe i doradcze dla pracowników przedsiębiorstw i innych pracodawców, realizowane w obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym:
   • dostosowaniu przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach (Firmy w trudnościach), oraz
   • działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (uniwersalne projektowanie, dyrektywa EAA);
 • Działanie 1.04 Rozwój systemu edukacji, w ramach którego realizowane będą m.in. następujące typy projektów:
  • kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświaty,
  • rozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracy,
  • cyfryzacja w edukacji.

Działanie 1.03
Kadry nowoczesnej gospodarki

„Kadry nowoczesnej gospodarki” to dotacja w ramach Działania 1.03 Priorytetu I. „Umiejętności” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Celem działania jest wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia .

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/02/group-of-diverse-people-having-a-business-meeting-min.jpg

Dofinansowanie jest skierowane do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, oraz
 • dużych przedsiębiorstw.

Działanie „Kadry nowoczesnej gospodarki” oferować będzie wsparcie finansowe, które może pokryć do 100% kosztów kwalifikowanych, m.in.:

DZIAŁANIA SZKOLENIOWE I DORADCZE dla pracowników przedsiębiorstw i innych pracodawców, realizowane w obszarach kluczowych dla rozwoju społecznogospodarczego kraju, w tym:

 • dostosowanie przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach,
 • działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA),
 • działania w zakresie wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz na rynku pracy.

Realizowane będą działania szkoleniowe oraz doradcze w zakresie dostosowania się do zmian gospodarczych lub w związku z okresowymi trudnościami, a także wsparcie przedsiębiorstw rozpoczynających ponownie działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy otrzymają wsparcie w realizacji usług rozwojowych za pośrednictwem BUR oraz indywidualną diagnozę potrzeb i wsparcie mentoringowe lub konsultacyjne.

Zaplanowano dwa rodzaje działań w formie szkoleń oraz doradztwa związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA):

 • wsparcie przedsiębiorców w zakresie uniwersalnego projektowania towarów i usług,
 • wsparcie przedsiębiorców w zakresie Dyrektywy EAA.

Interwencja w zakresie wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz na rynku pracy będzie skierowana do zespołów HR oraz menadżerów/kandydatów na menadżerów i będzie miała na celu przygotowanie pracodawcy do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie związaną m.in. ze starzeniem się społeczeństwa czy zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy.

Wsparcie będzie również nakierowane na podnoszenie świadomości i kompetencji z zakresu zapobiegania
dyskryminacji na rynku pracy oraz na ukazanie korzyści płynących z praktyk zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

ROZWÓJ KOMPETENCJI DOTYCZĄCYCH ZIELONEJ EKONOMII:

 • w zakresie niskiej/zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wsparcie dotyczyć będzie m.in. korzyści biznesowych wynikających ze stosowania rozwiązań wpisujących się w obszar zielonej ekonomii oraz metod budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o rozwiązania zero i niskoemisyjne w przedsiębiorstwach. Wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, powiązanych z ich wielkością oraz specyfiką branżową.

Najbliższy nabór w Działaniu 1.3 Kadry nowoczesnej gospodarki zaplanowany jest na maj 2024 r.

Wnioski przedsiębiorców przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Działanie 1.04
Rozwój systemu edukacji

Celem Działania „Rozwój systemu edukacji” jest poprawa jakości, poziomu włączenia społecznego i skuteczności systemów kształcenia i szkolenia oraz ich powiązania z rynkiem pracy – w tym przez walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w celu wspierania nabywania kompetencji kluczowych, w tym umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, oraz przez wspieranie wprowadzania dualnych systemów szkolenia i przygotowania zawodowego.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

W ramach działania realizowane będą projekty w kilku obszarach, m. in.:

KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE KADR SYSTEMU OŚWIATY:

 • działania edukacyjne dla kadr systemu oświaty i JST w obszarach kluczowych, w tym w zakresie:
  • aktualnej wiedzy o procesach uczenia się i nauczania,
  • rozwijania kompetencji kluczowych dzieci,
  • kompetencji cyfrowych i metodycznych nauczycieli,
  • sztucznej inteligencji,
  • umiejętności stosowania innowacyjnych metod nauczania i oceniania,
  • zindywidualizowanego podejścia do ucznia,
  • pracy z zespołami klasowymi zróżnicowanymi pod względem potrzeb edukacyjnych uczniów,
  • wielokulturowości oraz innowacyjnych rozwiązań w organizacji pracy szkoły,
  • cyfrowego rozwoju oświaty,
  • prawa oświatowego i dobrych praktyk w kształceniu nauczycieli.

ROZWÓJ NARZĘDZI I METODYKI KSZTAŁCENIA UKIERUNKOWANYCH NA WSPIERANIE KSZTAŁCENIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I KWALIFIKACJI DOSTOSOWANY DO WYMAGAŃ RYNKU PRACY:

 • pilotaż modułowych e-podręczników.

CYFRYZACJA W EDUKACJI:

 • rozwój ZPE, wprowadzanie nowych funkcjonalności;
 • rozwój narzędzi wspierających cyfryzację procesów edukacyjnych, egzaminów zewnętrznych, e-dostęp do danych oświatowych, rozwiązania informatyczne na rzecz wsparcia edukacyjno-specjalistycznego i funkcjonalności wynikających z bieżących potrzeb systemu oświaty;
 • finansowanie uzupełniania oferty e-materiałów do kształcenia zawodowego i ogólnego, przygotowanych zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania/racjonalnych dostosowań, m.in.:
  • materiały specjalistyczne i zaawansowane technologicznie,
  • gry edukacyjne,
  • materiały dotyczące edukacji klimatycznej,
  • wspierające uczniów migrujących,
  • materiały ukierunkowane na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych, przekrojowych i proinnowacyjnych oraz kwalifikacji dostosowanych do wymagań rynku pracy;
 • opracowanie zadań egzaminacyjnych, w tym multimedialnych, z udziałem pracodawców i wprowadzenie nowych funkcjonalności w systemie informatycznym uwzględniających przeprowadzanie egzaminów zawodowych w formule on-line dla uczniów, absolwentów i dorosłych zamierzających potwierdzić efekty wcześniejszego uczenia się.

W ramach tego działania w najbliższym czasie zaplanowano następujące konkursy:

 • E-materiały edukacyjne dla uczniów wspierające włączenie w polski system oświaty;
 • Rozwijanie metod i form wspierania indywidualnego potencjału uczniów (w szczególności uzdolnień i talentów);
 • Przygotowanie e-materiałów i e-zasobów zgodnych z zasadami projektowania uniwersalnego oraz dostosowanie już istniejących e-zasobów i e-materiałów.

Ich uruchomienie jest uzależnione od przyjęcia fiszki przez Komitet Monitorujący FERS.

Najbliższe nabory zaplanowano na kwiecień 2024 r.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Program Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) to program operacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego Polski. Budżet całego Programu wynosi 11,4 mld zł.

Wsparcie w ramach FERC koncentruje się na:

 • zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego,
 • udostępnieniu zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców,
 • zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
 • rozwoju gospodarki opartej na danych, wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,
 • rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • wsparciu rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i przedsiębiorców.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/11/cyfryzacja3.jpg

Szczegółowe cele programu

 • budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce,
 • zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego,
 • udostępnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców (4 i 5 stopień e-dojrzałości usług),
 • zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
 • rozwój gospodarki poprzez zwiększenie ilości danych wysokiej jakości otwartych do ponownego wykorzystania,
 • rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych kadr zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych, w szczególności w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Priorytety programu

W ramach FERC wyróżniono 3 priorytety:

 • priorytet I – Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego;
 • priorytet II – Zaawansowane usługi cyfrowe;
 • priorytet III – Pomoc techniczna.

Obszary wsparcia

Działania w ramach FERC, czyli Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, koncentrują się wokół następujących obszarów:

 • Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego

Celem tego obszaru jest zapewnienie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego (o przepustowości co najmniej 1 Gb/s) na terenie całej Polski. Dzięki temu obywatele, przedsiębiorcy i instytucje publiczne będą mogli korzystać z nowoczesnych technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja, big data czy internet rzeczy.

 • Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych

Celem tego obszaru jest poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych. Dzięki temu obywatele będą mogli załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, w sposób szybki, łatwy i bezpieczny.

 • Wsparcie rozwoju umiejętności cyfrowych

Celem tego obszaru jest podnoszenie umiejętności cyfrowych obywateli, przedsiębiorców i pracowników. Dzięki temu będą oni mogli efektywnie korzystać z nowoczesnych technologii cyfrowych w życiu codziennym i zawodowym.

 • Rozwój współpracy międzysektorowej na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych

Celem tego obszaru jest wspieranie współpracy między sektorami publicznym, prywatnym i społecznym w zakresie rozwoju cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych. Dzięki temu możliwe będzie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych, które będą służyć poprawie jakości życia obywateli i rozwoju gospodarczego kraju.

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FERC.01 Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego

 • Działanie FERC.01.01 Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego.

Priorytet FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe

 • Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych,
 • Działanie FERC.02.02 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
 • Działanie FERC.02.03 Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji,
 • Działanie FERC.02.04 Współpraca międzysektorowa na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • Działanie FERC.02.05 Wsparcie umiejętności cyfrowych.

Priorytet FERC.03 Pomoc techniczna

 • Działanie FERC.03.01 Pomoc techniczna.

Dla kogo wsparcie?

Program kierowany jest przede wszystkim do:

 • przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
 • administracji publicznej,
 • wymiaru sprawiedliwości, prokuratury,
 • podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmiotów leczniczych,
 • instytucji kultury.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/hands-trees-growing-seedlings-bokeh-green-background-female-hand-holding-tree-nature-field-grass-forest-conservation-concept-min-scaled-e1603047606763.jpg
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Program Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) to program operacyjny, którego głównym celem jest wsparcie zrównoważonego rozwoju Polski. Jest największym programem w całej Unii Europejskiej – zarówno pod względem alokacji, jak i liczby priorytetów rozwojowych. Budżet programu wynosi aż 29,3 mld euro (ok. 115 mld zł).

Wsparcie w ramach programu FEnIKS będzie realizowane na rzecz budowy nowoczesnej infrastruktury technicznej i społecznej.

Największe środki zostaną przeznaczone na energetykę i środowisko (9,7 mld euro) oraz transport (prawie 13 mld euro)

Szczegółowe cele programu

Głównym celem programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez:

 • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym,
 • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne,
 • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030,
 • poprawę bezpieczeństwa transportu,
 • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia,
 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Priorytety programu

W ramach FEnIKS wyróżniono 8 priorytetów:

 • priorytet I – Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności;
 • priorytet II – Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR;
 • priorytet III – Transport miejski;
 • priorytet IV – Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności;
 • priorytet V – Wsparcie sektora transportu z EFRR;
 • priorytet VI – Zdrowie;
 • priorytet VII – Kultura;
 • priorytet VIII – Pomoc techniczna.

Obszary wsparcia

Działania w ramach FEnIKS, czyli Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko koncentrują się wokół następujących obszarów:

 • Transformacja energetyczna

Celem działań w zakresie transformacji energetycznej jest przejście Polski na gospodarkę niskoemisyjną, opartą na odnawialnych źródłach energii.

 • Adaptacja do zmian klimatu

Celem działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu jest zmniejszenie skutków zmian klimatu w Polsce.

 • Poprawa bezpieczeństwa transportu

Celem działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa transportu jest zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach, kolei i w portach.

 • Ochrona zdrowia

Celem działań w zakresie ochrony zdrowia jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług medycznych dla wszystkich obywateli Polski.

 • Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Celem działań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego jest ochrona i rozwój polskiego dziedzictwa kulturowego.

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności

 • Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna,
 • Działanie FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu,
 • Działanie FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa,
 • Działanie FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • Działanie FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury.

Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR

 • Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza,
 • Działanie FENX.02.02 Rozwój OZE,
 • Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna,
 • Działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom,
 • Działanie FENX.02.05 Woda do spożycia.

Priorytet FENX.03 Transport miejski

 • Działanie FENX.03.01 Transport miejski.

Priorytet FENX.04 Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności

 • Działanie FENX.04.01 Drogi w sieci bazowej TEN-T,
 • Działanie FENX.04.02 Kolej w TEN-T,
 • Działanie FENX.04.03 Infrastruktura lotnicza w TEN-T,
 • Działanie FENX.04.04 RIS na śródlądowych drogach wodnych.

Priorytet FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR

 • Działanie FENX.05.01 Drogi w sieci kompleksowej TEN-T,
 • Działanie FENX.05.02 Porty morskie i śródlądowe drogi wodne w TEN-T,
 • Działanie FENX.05.03 Drogi i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • Działanie FENX.05.04 Kolej, kolej miejska i bezpieczeństwo na kolei,
 • Działanie FENX.05.05 Tabor kolejowy,
 • Działanie FENX.05.06 Transport intermodalny,
 • Działanie FENX.05.07 Bezpieczeństwo morskie i śródlądowe drogi wodne poza TEN-T.

Priorytet FENX.06 Zdrowie

 • Działanie FENX.06.01 System ochrony zdrowia.

Priorytet FENX.07 Kultura

 • Działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej.

Priorytet FENX.08 Pomoc techniczna

 • Działanie FENX.08.01 Pomoc techniczna.

Dla kogo wsparcie?

Program jest skierowany do szerokiego grona odbiorców, m. in. do:

 • przedsiębiorstw,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • właścicieli budynków mieszkalnych,
 • państwowych jednostek budżetowych i administracji publicznej,
 • dostawców usług energetycznych,
 • zarządców dróg krajowych i linii kolejowych,
 • służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • podmiotów zarządzających portami lotniczymi oraz portami morskimi,
 • organizacji pozarządowych,
 • instytucji ochrony zdrowia, instytucji kultury,
 • kościołów i związków wyznaniowych.

Nadchodzące konkursy

W 2024 r. dolnośląscy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna;
 • Działanie FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym;
 • Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza;
 • Działanie FENX.02.02 Rozwój OZE;
 • Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna;
 • Działanie FENX.02.05 Woda do spożycia;
 • Działanie FENX.05.06 Transport intermodalny.

Działanie FENX.01.01
Efektywność energetyczna

„Efektywność energetyczna” to dotacja w ramach Działania 1.01. Priorytetu I. „Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności” programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Celem działania jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Dofinansowanie jest skierowane m. in. do:

 • średnich oraz dużych przedsiębiorstw.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/10/lightbulb-with-plant-growing-money-jug-glass-soil-nature-saving-energy-power-finance-accounting-concept-min-scaled.jpg

Wsparcie skierowane będzie m. in. na:

 • modernizację energetyczną budynków zakładowych,
 • podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych,
 • zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych i zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia, oraz
 • instalację urządzeń OZE, a także instalację urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru, które są zgodne z zakresem art. 6 i 7 rozporządzenia 2021/1058 ERDF/CF.

W przypadku projektów kompleksowych wspierane mogą być także elementy niewynikające z audytów energetycznych, jeżeli realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii na rzecz Fali renowacji, np.:

 • zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany),
 • rozwój elektromobilności,
 • rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • infrastruktura związana z dostępnością,
 • montaż urządzeń do magazynowania energii i służących cyfryzacji budynku.

Wsparcie dla elementów wykraczających poza audyt energetyczny będzie możliwe do wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania w tym działaniu wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

Najbliższy nabór w Działaniu 1.01 Efektywność energetyczna zaplanowany jest na koniec stycznia 2024 r.

Wnioski przedsiębiorców przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Działanie FENX.01.04
Gospodarka odpadami oraz GOZ

Celem Działania „Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym” jest wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej.

W ramach działania  realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

 • Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie;
 • Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami;
 • Rozwijanie recyklingu odpadów;
 • Optymalizacja gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ.

O dofinansowanie w ramach projektów obejmujących systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych mogą ubiegać się podmioty administracji publicznej oraz przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

Dofinansowanie w ramach projektów obejmujących rozwijanie recyklingu odpadów oraz optymalizację gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ będą mogli ubiegać się przedsiębiorstwa.

Maksymalny poziom wsparcia wyniesie do 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Nabór wniosków dla projektów obejmujących systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie trwa do 29 grudnia 2023 r.

Nabór dla projektów obejmujących instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami zaplanowano od 29 grudnia 2023 r.

Dodatkowe informacje na temat planowanych naborów będą podawane sukcesywnie w ramach kolejnych aktualizacji harmonogramu programu FEnIKS.

Działanie FENX.02.01
Infrastruktura ciepłownicza

Celem Działania „Infrastruktura ciepłownicza” jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W ramach działania interwencja dotyczy rozwoju skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji (w tym także energii elektrycznej, ciepła i chłodu w procesie trigeneracji) oraz rozwoju systemów ciepłowniczych i chłodniczych (również chłodu systemowego), w tym także magazynów energii cieplnej/elektrycznej przyczyniających się do integracji energii z OZE.

Wspierana będzie modernizacja już istniejącej sieci w kierunku poprawy efektywności energetycznej oraz realizacja projektów związanych z rozwojem systemów ciepłowniczych.

Jeżeli będzie to możliwe, wspierane będzie wykorzystanie rozwiązań mających na celu wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie. W tym obszarze premiowane będą rozwiązania oparte na gazach odnawialnych.

Dofinansowanie otrzymają projekty, dla których planowane jest osiągnięcie statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i/lub chłodniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym:

 • budowy sieci ciepłowniczej (celem przyłączenia nowych odbiorców), oraz
 • modernizacji (przebudowy) sieci ciepłowniczej/chłodniczej,
 • budowy i przebudowy:
  • komór ciepłowniczych,
  • przepompowni wody sieciowej oraz węzłów cieplnych, również jako układów hybrydowych, m.in. w wyniku likwidacji grupowych węzłów cieplnych.

Maksymalny poziom wsparcia wyniesie do 79.71% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór wniosków trwa do 31 stycznia 2024 r.

Działanie FENX.02.02
Rozwój OZE

Celem Działania „Rozwój OZE” jest wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Przykładowe typy projektów, na które przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dotację w tym działaniu to:

 • Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej.
 • Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.
 • Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biomasy wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.

W przypadku projektów wykorzystujących:

 • biogaz w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej powyżej 2 MW, lub
 • stałe paliwa z biomasy w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej powyżej 20 MW,

jako źródło wytwarzania energii odnawialnej elektrycznej niezbędne będzie spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach programu przewidziane jest wsparcie większych instalacji, tj. instalacji o mocy:

 1. energia elektryczna:
  • biogaz: pow. 0,5 Mwe,
 2. energia cieplna:
  • biomasa: pow. 5 Mwth,
  • biogaz: pow. 0,5 Mwth.

Dodatkowym preferowanym elementem projektu zwiększającego produkcję energii z OZE są magazyny energii elektrycznej lub ciepła działające na potrzeby danego źródła, natomiast mogą one również stanowić oddzielną inwestycje, w celu połączenia z istniejącą instalacją do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Maksymalny poziom wsparcia wynosić będzie do 79.71% kosztów kwalifikowalnych.

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w tym działaniu wynosi 300 000 000 zł (słownie: trzysta milionów złotych).

Najbliższe nabory zaplanowano już na styczeń 2024 r.

Działanie FENX.02.03
Infrastruktura energetyczna

Celem Działania „Infrastruktura energetyczna” jest rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania energii poza transeuropejską siecią energetyczną (TENE).

Dofinansowanie będą mogły otrzymać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie będzie udzielane w kilku obszarach:

INTELIGENTNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

Wspierana będzie budowa, rozbudowa lub modernizacja linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć, stacji elektroenergetycznych, jak i projektów zawierających oba ww. komponenty.

Wspierane projekty muszą służyć integracji OZE z siecią.

Dodatkowymi korzyściami realizacji projektu mogą być podniesienie efektywności energetycznej przesyłu/dystrybucji energii elektrycznej, stworzenie lepszych warunków rozwoju elektromobilności i zwiększenie poziomu niezawodności dostaw energii do odbiorców.

Projekty będą wdrażać wybrane funkcjonalności inteligentych sieci. Wsparcie uzyskają inwestycje wdrażające minimum trzy inteligentne funkcjonalności przyczyniające się do rozwoju OZE.

INTELIGENTNA INFRASTRUKTURA GAZOWA

Wspierane będą inwestycje związane z: budową, rozbudową, przebudową, zmianą przeznaczenia, przekształceniem lub modernizacją sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu.

Inwestycje te będą technicznie przyszłościowe („future-proof”), tzn. uwzględniające przygotowanie sieci do wprowadzenia do systemu gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak np. wodór, biometan, gaz syntezowy.

Działanie będzie także wspierać projekty związane z poprawą dostępności do gazu, poprzez rozwój sieci wyspowych, w oparciu o lokalne stacje regazyfikacyjne LNG.

Ponadto, przewiduje się wsparcie infrastruktury przeznaczonej do przesyłu lub dystrybucji gazów w pełni zdekarbonizowanych, w tym biometanu lub zielonego wodoru oraz infrastruktury dystrybucji i magazynowania zielonego gazu.

Maksymalny poziom wsparcia wynosić będzie do 79.03% kosztów kwalifikowalnych.

Najbliższe nabory zaplanowano na koniec grudnia 2023 r.

Działanie FENX.02.05
Woda do spożycia

Celem Działania „Woda do spożycia” jest wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej.

Wsparcie dedykowane jest projektom przyczyniającym się do poprawy systemów zaopatrzenia w wodę, oraz podnoszenia świadomości ekologicznej w zakresie oszczędzania wody.

Priorytetowo traktowane są przedsięwzięcia związane z efektywnym gospodarowaniem wodą do spożycia i poprawą jej jakości (np. modernizacja/naprawa sieci, inteligentne systemy monitowania i zarządzania siecią wodociągową, modernizacja SUW, promowanie oszczędności wody do spożycia przez mieszkańców i przedsiębiorstwa).

W ramach działania realizowane będą projekty związane z budową i modernizacją infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody, w tym m.in.:

 • działań związanych z ograniczaniem strat wody,
 • jej odzyskiem,
 • ponownym użyciem,
 • zarządzaniem, oraz
 • zapewnieniem właściwego bezpieczeństwa dostarczania wody,

mających na celu zagwarantowanie dostępu ludzi do odpowiedniej ilości i jakości wody do spożycia.

Przedsięwzięcia związane z rozbudową systemów wodociągowych mogą być realizowane wyłącznie w sytuacji, gdy zapewniona jest już gospodarka ściekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi na danym obszarze.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty odpowiedzialne za realizację zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę.

Nabór wniosków obejmujących samodzielne projekty dotyczące systemów zaopatrzenia w wodę do spożycia trwa do 31 stycznia 2024 r.

Działanie FENX.05.06
Transport intermodalny

Celem Działania „Transport intermodalny” jest rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa działające w zakresie transportu intermodalnego.

Dofinansowanie otrzymają następujące typy projektów:

 • budowa lub przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych, w tym dedykowanej infrastruktury kolejowej (w tym bocznice)/ drogowej niezbędnej do ich włączenia w sieć linii kolejowych/ sieć drogową / sieć transportu wodnego wraz z niezbędną do funkcjonowania terminala budową/ przebudową urządzeń obcych;
 • zakup lub modernizacja urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych,
 • zakup lub modernizacja systemów telematycznych i satelitarnych (urządzeń i oprogramowania) związanych z transportem intermodalnym;
 • zakup lub modernizacja taboru kolejowego, specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze wynosi 1 mld zł (słownie: jeden miliard złotych). W przypadku nie wykorzystania alokacji w ramach pierwszego naboru, drugi nabór zostanie ogłoszony w czerwcu 2026 r.

Nabór wniosków zaplanowano na koniec czerwca 2024 r.

WYBRANE PROGRAMY LOKALNE, Z KTÓRYCH DOLNOŚLĄSKIE FIRMY RÓWNIEŻ MOGĄ SKORZYSTAĆ

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Lokalne Grupy Działania (LGD)

Jedną z osi oddziaływania Funduszy Europejskich jest wspieranie Obszarów Wiejskich ze względu m.in. na ich ograniczony dostęp do kapitału. Lokalne Grupy Działania (LGD) to partnerstwa terytorialne, które działają w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

LGD to instytucje zrzeszające organizacje i mieszkańców gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich.

W Polsce funkcjonują 324 lokalne grupy działania, których lokalne strategie rozwoju zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania LEADER, które jest jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich w Europie.

Interwencja ukierunkowana jest na budowanie lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej i przy wykorzystaniu miejscowych zasobów w sposób zapewniający najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności wiejskich, w tym poprzez wykorzystanie wiedzy, innowacji i rozwiązań cyfrowych.

Wdrożenie interwencji polega na realizacji przez lokalne grupy działania (LGD) wybranych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na obszarach wiejskich.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 na działania Lokalnych Grup Działania przeznaczono ponad 1,2 miliarda euro. Środki te są rozdzielane na podstawie konkursów organizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/01/hand-of-expert-farmer-collect-soil-and-checking-soil-health-before-growth-a-seed-of-vegetable.jpg

Szczegółowe cele programu

Celem działania LGD jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność, czyli wdrażanie projektów, które odpowiadają na potrzeby i oczekiwania mieszkańców danego obszaru.

Obszary wsparcia

LGD realizują projekty w zakresie następujących dziedzin:

 • rozwój gospodarczy: wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, turystyki, rolnictwa, czy lokalnych produktów;
 • rozwój społeczny: wsparcie edukacji, kultury, czy integracji społecznej;
 • ochrona środowiska: ochrona przyrody, czy gospodarka odpadami.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/10/portrait-young-business-woman-standing-outside-office-buildings-business-success-concept-min-640x427.jpg

Jak Doradcy365 mogą wspierać podmioty z Dolnego Śląska?

Istnieje wiele możliwości wspierania przez nas podmiotów z Polski Wschodniej. Do najpopularniejszych należą:

SKUTECZNA POMOC

Nasza pełna oferta

Oferujemy szeroki zakres usług:
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat dotacji na Dolnym Śląsku

Czy dotacje z UE wymagają biznesplanu?

Tak – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej wymagają prawie zawsze stworzenia biznes planu. Eksperci marki Doradcy365 pomagają w tym zakresie kompleksowo. Przykładowy program: https://doradcy365.pl/produkt/pozyskanie-dotacji-z-pup-dotacja-z-pup-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej/

Czy dotacje są zwrotne?

Co do zasady dotacje są bezzwrotne, jeśli Wnioskodawca spełni założone warunki, poniesie wydatki zgodnie z zaplanowanymi we wniosku harmonogramem, prawidłowo rozliczy dotację etc.

Czy trzeba mieć wkład własny/gotówkę?

To zależy od programu. Są takie, które w 100% dają środki z góry, z których dokonuje się zaplanowanych (opisanych we wniosku) zakupów. Są też takie programy, które wypłacają zaliczkę od 20% do 85% dotacji, reszta musi być pokryta ze środków własnych. Zdarza się również, że konieczne jest poniesienie najpierw całości wydatków z własnych środków (ew. z pożyczek, kredytów, leasingu), a dopiero po ich dokonaniu następuje wypłata dotacji (refundacja wydatków). Szczegółowe zasady opisane są każdorazowo w dokumentacji konkursowej, np. regulaminie konkursu i wzorze umowy o dofinansowanie.

Kiedy jest wypłacane wsparcie? Czy z góry czy jako refundacja?

Jak powyżej, to każdorazowo zależy od konkretnego programu. Niektóre oferują pełne finansowanie z góry na zaplanowane zakupy, podczas gdy inne udzielają zaliczki w wysokości od 20% do 85% dotacji, a jeszcze inne wypłacają środki na zasadzie refundacji wydatków. Dokładne terminy finansowania są zawsze szczegółowo określone w dokumentacji konkursowej.

Czy muszą być poręczyciele?

Czasami nie, a czasem 1 lub 2 osoby.

Czy muszę kogoś zatrudnić?

Najczęściej nie, ale czasem są programy, które dodatkowo premiują np. wyższą kwotą dotacji, jeśli istnieje możliwość utworzenia dodatkowych miejsc pracy nie tylko dla pomysłodawcy/właściciela firmy.

Czy zawsze musi być coś innowacyjnego?

Nie, choć dobrze jest, aby projekt miał znamiona nowoczesności i/lub innowacyjności. Eksperci Doradcy365 pomagają w określeniu wymaganej innowacyjności i mogą podsunąć pomysły na innowacje, zarówno w skali lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej (przykładowa lista takich pomysłów znajduje się tutaj).

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe. Napisz w temacie „Dotacje dla firm z Dolnego Śląska”.

2 KROKZapoznaj się

z informacjami, które otrzymasz od nas e-mailowo.

3 KROKWyślij nam informację o branży oraz krótką charakterystykę prowadzonej działalności gospodarczej.

Pozwoli nam ona na ocenę sytuacji i Twoich potrzeb.

4 KROKPorozmawiaj z ekspertem

Ustal z naszym indywidualnym ekspertem wszelkie istotne dla Ciebie aspekty np. priorytety inwestycyjne, planowane kierunki rozwoju Twojej firmy (np. eksport) i produkty finansowe którymi jesteś zainteresowany (dotacje, preferencyjne pożyczki itp.).

5 KROKGotowe!

Podczas konsultacji nasz Ekspert przedstawi Ci możliwe rozwiązania i przedstawi ofertę dalszej współpracy.
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

ŚWIETNE WIEŚCI NA TEMAT NASZEJ OBSŁUGI

Zadowoleni Klienci
Polecają naszą firmę

Szybka porada online pomogła rozjaśnić mi temat dotacji, które są możliwe do pozyskania oraz dała pogląd na to w jakim kierunku można rozwijać firmę. Pan Rafał zaproponował wiele możliwości i rozwiązań co na pewno pomoże w dalszych działaniach. Na pewno jeszcze skorzystam

Jacek Unrau

NO LIMIT

Spotkanie i konsultacja z Panem Rafałem Czerkawskim przebiegła bardzo pomyślnie. Otrzymałam maksimum informacji w zakresie wszystkich możliwości dofinansowania jakie może pozyskać firma jak również Pan Rafał wyczerpał temat w zakresie zagrożeń które mogą się pojawić. Otrzymałam odpowiedzi w zakresie wszystkich pytań które zadałam, przedstawiono mi kolejne kroki które są potrzebne do dalszej współpracy. Cieszę się że zdecydowałam sie na tą konsultacje, teraz mam jasny plan działania. Polecam!
Joanna Limberger

Comet Logistic Patryk Kozłowski

Konkretne i merytoryczne spotkanie. Wiele się dowiedziałem.
Sławomir Ziajka

Zdamyto.pl Sp. z o.o.

Bardzo merytoryczna analiza, wnioski przedstawione w sposób zwięzły i zrozumiały.
JAROSŁAW JÓŹWIAK

HVAC 360

Dzień dobry, jestem pod wrażeniem bardzo grzecznej i szczegółowej komunikacji. Całokształt usługi na najwyższym poziomie. Żadne zapytanie nie zostało pozostawione bez odpowiedz. Włącznie z cytowaniem ustawy, co dało poczucie bezpiecznej realizacji usługi.

Przed nami kolejne sprawozdanie i już wiem, że będzie wszystko sprawnie i co najważniejsze w terminie.

Katarzyna Świętochowska

Urząd Gminy Smołdzino

Współpraca z firmą DORADCY 365 ,to czysta przyjemność ,miło ,sprawnie ,bardzo rzeczowo .To nie pierwszy rok kiedy korzystam z usług i gorąco polecam !!!

MONIKA

ALTADOOR

Nieoceniona pomoc, obsługa bardzo profesjonalna. Można się dogadać w każdej kwestii. Jestem w 100% zadowolona z kolejnej współpracy. Dziękuję

Beata Midura

MDR LOGISTIC Mateusz Midura

Profesjonalnie, przejrzyście i na temat. Na konsultacji otrzymałam bardzo dużo przydatnych informacji i uzyskałam odpowiedzi na wszystkie pytania. Polecam.

Justyna Kaniewska

Profesjonalne, rzetelne i obrazowe podejście do tematu. Na konsultacje, nie czekaliśmy długo. Rady, które otrzymałam były bardzo przydatne. Cenowo – zdecydowanie lepiej niż konkurencja 🙂

ANETA SZYMONIAK

KONEKT-BIS TKANINY SP. Z O.O.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone