fbpx
 

Kompleksowo pomożemy Ci w spełnieniu obowiązkówPostanowienie o warunkach
ochrony przeciwpożarowej

Oferujemy kompleksową pomoc od A do Z w uzyskaniu postanowienia o warunkach ochrony przeciwpożarowej. Możesz zlecić nam obsługę kompletną lub skorzystać z dowolnie wybranej pojedynczej usługi np. tylko opracowania dokumentacji uzgodnieniowej na podstawie dostarczonych dokumentów.

Zobacz, jakie to proste!

Nasi doświadczeni eksperci szybko wstępnie przeanalizują Twoją sytuację w zakresie dokumentacji technicznej obiektu na podstawie dostarczonych dokumentów.

Doradzimy Ci w zakresie przepisów prawa oraz konieczności uzyskania postanowienia o warunkach ochrony przeciwpożarowej.

Napiszemy Ci, jakich dokładnie informacji potrzebujemy od Ciebie do wniosku o wydanie postanowienia o warunkach ochrony przeciwpożarowej.

Na każdym etapie możesz również skorzystać z pomocy naszego eksperta.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kompleksowo przygotujemy za Ciebie

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/06/side-view-man-working-eco-friendly-wind-power-project-with-paper-plans-min-1280x720.jpg

Ile to potrwa?

Jeśli sprawnie odpowiesz nam na kilka prostych pytań, całą usługę wykonamy nawet w ciągu 1-3 dni roboczych.

Gwarancja rzetelności

Przygotowywanie wniosków o wydanie postanowienia o warunkach ochrony przeciwpożarowej to nasza codzienność. Dla nas nie ma w tym nic skomplikowanego, dlatego spokojnie możesz nam zaufać. Dajemy Ci 100% gwarancję poprawności merytorycznej naszych usług.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami! Jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo. Podaj nam dane kontaktowe do Ciebie i Twojej firmy (nazwa, adres, NIP, województwo i nr telefonu). Nasze dane kontaktowe znajdziesz na dole strony. Doradcy z Biura Obsługi Klienta wyślą Ci pisemną ofertę z zakresem naszej usługi, ceną oraz informacją o dalszej ścieżce postepowania. Czekamy zatem na kontakt od Ciebie!

W skrócie

Mówimy prostym językiem
o skomplikowanych sprawach

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/ppoz3.jpg
Co się kryje pod tą nazwą?

Postanowienia o warunkach ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów jest dokumentem, który uzgadnia operat przeciwpożarowy z właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Uzgadniając warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej może:

 • wyrazić zgodę na ich zastosowanie, albo
 • wyrazić zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, albo
 • nie wyrazić zgody na ich zastosowanie.

Postanowienie o warunkach ochrony przeciwpożarowej wraz z operatem ppoż. jest niezbędne do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Najprościej rzecz ujmując, obowiązek przedłożenia postanowienia o warunkach ochrony przeciwpożarowej mają wszystkie podmioty, które chcą uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Jakie formalności należy załatwić przed złożeniem wniosku o wydanie postanowienia o warunkach ochrony przeciwpożarowej?

Do wydania postanowienia o warunkach ochrony przeciwpożarowej niezbędne jest opracowanie OPERATU PRZECIWPOŻAROWEGO, który mogą opracować wyłącznie osoby uprawnione tj.:

 • rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – gdy organem właściwym jest marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska, lub
 • inżynier pożarnictwa lub osoba mająca ukończone studia wyższe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w specjalności Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego – gdy organem właściwym jest starosta.

Operat przeciwpożarowy określa wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Kontrola instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów po wydaniu postanowienia o warunkach ochrony przeciwpożarowej

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wydawane dopiero po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji lub jej części lub obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym. Kontrolę taką przeprowadza się na wniosek organu wydającego decyzję.

Jakie elementy musi zawierać operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy musi zawierać m. in.:

 1. Przedmiot i cel opracowania;
 2. Wskazanie osoby opracowującej operat z podaniem jego kwalifikacji;
 3. Podstawy prawne;
 4. Ogólną charakterystykę podmiotu w tym informacje obejmujące:
  • adres podmiotu (NIP, KRS, CEIDG),
  • podstawowy zakres działalności,
  • charakterystykę poszczególnych obiektów na terenie zakładu z podaniem ich funkcji oraz prowadzonych w nich procesach technologicznych oraz liczbie pracowników w poszczególnych obiektach,
  • wyszczególnienie rodzajów odpadów palnych przewidzianych do przetwarzania, magazynowania, składowania lub wytwarzania wraz z wskazaniem ich mas oraz kodu określonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu na terenie zakładu,
  • wskazanie obiektów, instalacji lub innych miejsc związanych z przetwarzaniem, magazynowaniem, składowaniem lub wytwarzaniem z wyszczególnieniem rodzajów odpadów z podaniem ich maksymalnej masy w tym miejscu,
  • informacje na temat możliwości wystąpienia składników, które mogą powodować, że składowane odpady są odpadami niebezpiecznymi.
 5. Informacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej obejmujące:
  • warunki ochrony przeciwpożarowej i warunki techniczne, wynikające z przeznaczenia i sposobu użytkowania obiektu, instalacji w ramach procesu technologicznego związanego z przetwarzaniem, wytwarzaniem, składowaniem lub magazynowaniem odpadów palnych lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów na terenie zakładu,
  • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
  • charakterystyka pożarowa poszczególnych rodzajów odpadów w obiekcie lub jego części, instalacji związanej z procesem technologicznym w zakresie przetwarzania, wytwarzania, składowania lub magazynowania odpadów palnych lub w innych miejscach przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów na terenie zakładu,
  • określenie przewidywanej gęstości obciążenia w obiekcie lub jego części, instalacji związanej z procesem technologicznym w zakresie przetwarzania, wytwarzania, składowania lub magazynowania odpadów palnych lub w innych miejscach przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów na terenie zakładu,
  • środki ochrony przeciwpożarowej w obiekcie lub jego części, instalacji związanej z procesem technologicznym w zakresie przetwarzania, wytwarzania, składowania lub magazynowania odpadów palnych lub w innych miejscach przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów na terenie zakładu,
  • spełnienie wymagań w zakresie klasy odporności pożarowej, stref pożarowych, instalacji i ich zabezpieczenia przeciwpożarowego itp.) dla obiekcie lub jego części, instalacji związanej z procesem technologicznym w zakresie przetwarzania, wytwarzania, składowania lub magazynowania odpadów palnych lub w innych miejscach przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów na terenie zakładu,
  • spełnienie warunków w zakresie odległości od innych terenów i obiektów,
  • warunki dojazdu pożarowego z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony,
  • zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów ze wskazaniem hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych oraz wymaganych parametrów,
  • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w tym wskazanie miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi dla obiektu lub jego części, instalacji związanej z procesem technologicznym w zakresie przetwarzania, wytwarzania, składowania lub magazynowania odpadów palnych lub w innych miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów na terenie zakładu,
  • sposobów postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
  • czytelne plany graficzne odnoszące się do obiektu lub jego części, instalacji związanej z procesem technologicznym w zakresie przetwarzania, wytwarzania, składowania lub magazynowania odpadów palnych lub w innych miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów na terenie zakładu oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
   • powierzchni,
   • wysokości obiektu lub liczby kondygnacji budynku,
   • odległości od obiektów sąsiadujących,
   • parametrów pożarowych występujących odpadów palnych,
   • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych – instalacjach,
   • obiektów budowlanych lub ich częściach, lub innych miejscach magazynowania odpadów,
   • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
   • podziału na strefy pożarowe,
   • lokalizacji wyjść ewakuacyjnych z obiektów
   • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
   • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
   • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren zakładu;
 6. Opinię o instalacjach, obiektach budowlanych lub ich częściach oraz innych miejscach przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, potwierdzającą spełnienie wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej oraz wskazanie ewentualnych warunków niezbędnych do ich spełnienia.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/06/online-approve-paperless-quality-assurance-erp-management-idea-hand-employing-laptop-computer-with-virtual-screen-document-min-scaled.jpg
Nasi Eksperci pomagają w uzyskaniu postanowienia o warunkach ochrony przeciwpożarowej na postawie opracowanego operatu ppoż.
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, załatwi formalności, a Ty możesz skupić się na celach które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-faq-1.png

Podstawy prawne

USTAWA Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 r. O ODPADACH

Podstawą prawną postanowienia o warunkach ochrony przeciwpożarowej jest ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Ustawa ta określa zasady wydawania postanowienia o warunkach ochrony przeciwpożarowej.

Pełny tekst ustawy:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf

Kiedy jest wymagane jest uzyskanie postanowienia o warunkach ochrony przeciwpożarowej?

Zgodnie z art. 183c ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska postanowienie o warunkach ochrony przeciwpożarowej jest wymagane do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Inne przydatne informacje

Jakie sankcje karne grożą podmiotom zobowiązanym do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów za działanie niezgodne z przepisami?

Zgodnie z art. 351 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przedsiębiorca eksploatujący instalację działającą bez pozwolenia lub naruszającą jego postanowienia podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Kontrolowaniem przepisów o ochronie środowiska i wymierzaniem kar zajmuje się wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 367 ust. 1 w/w ustawy podmiot ten może w drodze decyzji wstrzymać użytkowanie instalacji, w szczególności gdy właściciel instalacji notorycznie uchyla się przed wypełnieniem obowiązku zgłoszenia wytwarzania odpadów lub łamie jego postanowienia.

Eksploatacja instalacji bez wymaganego pozwolenia powoduje także podwyższenie opłaty za korzystanie ze środowiska o 500 proc.

KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie „Postanowienie o warunkach ochrony przeciwpożarowej”.

2 KROKZapoznaj się

z ofertą którą otrzymasz od nas e-mailowo.

3 KROKZaakceptuj

e-mailowo warunki współpracy.

4 KROKOpłać

wybraną usługę (na życzenie wystawiamy fakturę proforma) i poczekaj chwilę na kontakt od naszego eksperta.

5 KROKOdpowiedz na proste pytania

lub prześlij ekspertowi potrzebne dane. Jeśli masz pytania lub chcesz skonsultować coś z naszym ekspertem – korzystaj śmiało!

6 KROKZłóż dokumentację z naszym ekspertem

poprowadzi Cię on krok po kroku przez procedurę. Możesz też udzielić nam pełnomocnictwa – zrobimy to wówczas za Ciebie.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania do tej usługi

Nie wiem, czy podlegam obowiązkom uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów – co mam zrobić?

Prosimy o kontakt z naszymi Doradcami (telefonicznie lub emaliowo) – zapytają oni Państwa o profil działalności i doradzą właściwą ścieżkę postepowania. Nasza usługa zawiera w sobie profesjonalną weryfikację podlegania obowiązkom uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Ile czasu zajmuje ekspertom przygotowanie dokumentów do wydania postanowienia o warunkach ochrony przeciwpożarowej?

Jeśli otrzymamy potrzebne dane, to zazwyczaj dokumentacja jest gotowa w ciągu 1-3 dni roboczych.

Jak mogę łatwo sprawdzić, czy moja firma ma jakieś obowiązki w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Możesz skorzystać z naszej kompleksowej usługi, w ramach której nasz ekspert ds. ochrony środowiska zweryfikuje, czy Twoja firma podlega obowiązkom uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Analiza konieczności uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów pozwoli Ci:

 • Zidentyfikować, czy Twoje przedsiębiorstwo podlega temu obowiązkowi.
 • Określić, jakie inne obowiązki spoczywają na Tobie w związku z przepisami prawa.
 • Uzyskać rzetelne informacje w zakresie uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 • Przygotować się do spełnienia tych obowiązków.

Pokrewne usługi

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu-28-e1678119914166.jpg
ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone