fbpx
 

ZROBIMY TO ZA CIEBIEPozwolenia zintegrowane

oferujemy kompleksową pomoc od A do Z

Pomożemy Ci uzyskać pozwolenie zintegrowane. Posiadamy szeroko grono wykwalifikowanych ekspertów, którzy pomogą we wszystkich formalnościach

Co oferujemy?

Decydując się na współpracę z marką Doradcy 365 w zakresie pozwolenia zintegrowanego oferujemy:

 • konsultacje i stały kontakt z naszymi ekspertami. W razie pytań bądź wątpliwości będą do Państwa dyspozycji;
 • możliwość stałego monitorowania prowadzonego postępowania;
 • wszelkie formalno merytoryczne kwestie związane z pozwoleniem zintegrowanym. Dokonamy niezbędnych uzgodnień

Prezydentem Miasta, Starostwem czy Urzędem Marszałkowskim;

 • spotkania z technologami czy biurem architektonicznym celem poczynienia odpowiednich uzgodnień;
 • w razie takiej konieczności oferujemy również mediacje ze stowarzyszeniami, czy mieszkańcami;
 • prowadzenie postępowania: od wniosku aż po wydanie decyzji.

Zapewniamy krótkie terminy realizacji. Celem podjęcia czynności wskazanych powyżej, wymagane jest udzielenie pełnomocnictwa.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

W ramach procesu administracyjnego:

 1. Dopilnujemy wszelkich uzgodnień z technologami w zakresie ochrony, BHP czy ppoż;
 2. Informujemy na bieżąco o wszystkich poczynionych krokach w sprawie;
 3. Zapewniamy możliwość konsultacji;
 4. Wsparcie administracyjne w zakresie uzyskania pozwolenia zintegrowanego;
 5. Stałe monitorowanie procedury administracyjnej;
 6. Jesteśmy obecni czy oględzinach organu wydającego decyzje o przyznaniu bądź zmianie pozwolenia zintegrowanego;
 7. Zweryfikujemy wydaną decyzję pod kątem jej prawidłowości.

-Przeprowadzimy Cię przez cały proces-

Zalety współpracy z marką Doradcy 365

Wybierając Doradców masz gwarancję prawidłowo i profesjonalne sporządzonego wniosku. Wiemy, że czas jest najcenniejszym dobrem, dlatego wszystkimi formalnościami zajmiemy się za Ciebie. Nasz zespół to wykwalifikowani eksperci, którzy z zamiłowaniem i zaangażowaniem wykonują swoję pracę. Dokonamy szczegółowej analizy Twojego przedsiębiorstwa pod kątem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w oparciu o najnowsze przepisy i wszelkie wymogi.  Zapewniamy możliwość konsultacji. Pozostaniemy z Tobą w stałym kontakcie przez cały czas trwania współpracy.

ROZWIJAMY SIĘ Z NASZYMI KLIENTAMI

Dlaczego akurat MY?

D O Ś W I A D C Z E N I E

od 20 lat z sukcesami pomagamy ludziom zdobyć ich upragnione dotacje i dofinansowania

T E R M I N O W O Ś Ć

Działamy szybko i sprawnie, doskonale wiemy jak cenny jest czas

S K U T E C Z N O Ś Ć

Osiągamy zamierzone efekty, bo sukces klienta jest i naszym sukcesem

I N D Y W I D U A L N O Ś Ć

Nasze usługi są dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta

Mówimy prostym językiem
o skomplikowanych sprawach

Pozwolenie zintegrowane- co to takiego?

Pozwolenie zintegrowane jest swoistego rodzaju licencją, dokumentem traktującym o zasadach korzystania ze środowiska. Jeżeli planujemy instalację, która może powodować zanieczyszczenie środowiska, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest niezbędne.

Co należy rozumieć przez instalacje?

Zgodnie z art. 201 Ustawy Prawo ochrony środowiska „1. Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych”.

Mając na względzie natomiast rozporządzenie Ministra w zakresie rodzajów instalacji, przez instalacje które wymagają pozwolenia zintegrowanego rozumie się  m.in.

 • stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV;
 • instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

Instalacje, które nie wymagają pozwolenia zintegrowanego:

 • instalacje laboratoryjne;
 • instalacje użytkowane przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub organy właściwe w sprawach ochrony bezpieczeństwa państwa, których działalność wiąże się bezpośrednio z obronnością i bezpieczeństwem państwa;
 • instalacje używane w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej przez okres nie dłuższy niż 90 dni.

Kto może złożyć wniosek o pozwolenia zintegrowane?

 • podmiot, który ma tytuł prawny do instalacji (jest to tzw. prowadzący instalację)
 • podmiot chcący zrealizować nową instalację
 • podmioty prowadzące części instalacji. W takim przypadku występują one ze wspólnym wnioskiem o udzielenie pozwolenia. Muszą wskazać jeden z podmiotów jako głównego prowadzącego lub określić szczegółowo zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za eksploatację instalacji

Kto wydaje pozwolenie zintegrowane?

Zgodnie z art. 378 ust. 1 Ustawy prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania takiego pozwolenia jest starosta. Ale może być to również Prezydent miasta, Marszałek województwa czy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Co, jeżeli posiadam kilka instalacji?

Jeżeli eksploatujesz kilka instalacji, które mogą w sposób negatywny oddziaływać na środowisko, możesz posiadać jedno pozwolenie zintegrowane, które będzie dotyczyło wszystkich posiadanych przez Ciebie instalacji.

Jakie elementy zawiera pozwolenie zintegrowane?

Zgodnie z art. 202 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w pozwoleniu zintegrowanym ustala się:

 • warunki emisji na zasadach określonych dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4,
 • pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód,
 • oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, bez zalecania jakiejkolwiek techniki czy technologii.

Ponadto, do instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego nie stosuje się przepisów art. 224 ust. 3 i 4; dla tych instalacji ustala się w szczególności dopuszczalną wielkość emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza:

1) wymienionych w konkluzjach BAT, a jeżeli nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – w dokumentach referencyjnych BAT;

2) objętych standardami emisyjnymi.

W pozwoleniu zintegrowanym nie ustala się dopuszczalnej wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza:

1) w sposób niezorganizowany lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej z instalacji, dla których poziom tej emisji nie został określony w przepisach w sprawie standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, oraz jeżeli nie został on określony w konkluzjach BAT;

2) z instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza;

W pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, niezależnie od tego, czy dla instalacji wymagane byłoby uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

W pozwoleniu zintegrowanym ustala się także, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, warunki poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, jeżeli wody te są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego.

Raport początkowy

Wraz z wnioskiem o pozwolenie zintegrowane należy złożyć raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami.

Raport początkowy zawiera:

 • informacje na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu;
 • informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne;
 • nazwy substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu;
 • informacje na temat stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu, w tym wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych

Termin wydania pozwolenia zintegrowanego

Zazwyczaj odpowiedni organ wydaje zezwolenie w przeciągu  6 miesięcy od daty otrzymania wniosku.

Opłata rejestracyjna

Warunkiem wydania pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie opłaty rejestracyjnej. W razie nieopłacenia odpowiedni organ wyznacza termin do jej uiszczenia (7 lub 14 dni). Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona wniosek zostaje zwrócony.

BAT

BAT jest standardem, który określa wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w Unii Europejskiej. Instalacje, które wymagają pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania ochrony środowiska, które wynikają z najlepszych dostępnych technik BAT.

Między innymi instalacje nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych. W wyjątkowych przypadkach urząd może w pozwoleniu zintegrowanym zezwolić na odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych. Będzie to możliwe, jeśli stwierdzi, że ich osiągnięcie doprowadzi do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla środowiska.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu z Nami, przedstawimy Ci wszystkie szczegóły.

Dopełnimy wszystkich formalności za Ciebie. Złożymy odpowiedni wniosek i zadbamy o cały proces od A do Z. Skorzystaj z naszej pomocy już dziś.

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone