fbpx
 

Kompleksowo pomożemy Ci w spełnieniu obowiązkówPozwolenie
wodnoprawne

Oferujemy kompleksową pomoc od A do Z w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego. Możesz zlecić nam obsługę kompletną lub skorzystać z dowolnie wybranej pojedynczej usługi np. tylko opracowanie operatu wodno-prawnego lub przygotowanie pisma przewodniego.

Zobacz, jakie to proste!

Nasi doświadczeni eksperci szybko wstępnie przeanalizują Twoją sytuację w zakresie konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia.

Doradzimy Ci w zakresie przepisów prawa wodnego oraz możliwości korzystania z wód lub wykonywania robót wodnych, a także w zakresie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Napiszemy Ci, jakich dokładnie informacji potrzebujemy od Ciebie do opracowania niezbędnej dokumentacji. Na podstawie pełnomocnictwa możemy także pozyskać załączniki do opracowania.

Zapewniamy także reprezentację Klienta przed organem wydającym pozwolenie wodnoprawne, również w przypadku konieczności udziału w postępowaniach administracyjnych.

Na każdym etapie możesz również skorzystać z pomocy naszego eksperta.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kompleksowo przygotujemy za Ciebie

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/06/side-view-man-working-eco-friendly-wind-power-project-with-paper-plans-min-1280x720.jpg

Ile to potrwa?

Jeśli sprawnie odpowiesz nam na kilka prostych pytań, całą usługę wykonamy nawet w ciągu kilku dni roboczych. Termin może ulec wydłużeniu, np. w przypadku konieczności pozyskania wielu załączników.

Gwarancja rzetelności

Przygotowywanie wniosków dotyczących pozwoleń środowiskowych to nasza codzienność. Dla nas nie ma w tym nic skomplikowanego, dlatego spokojnie możesz nam zaufać. Dajemy Ci 100% gwarancję poprawności merytorycznej naszych usług.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami! Jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo. Podaj nam dane kontaktowe do Ciebie i Twojej firmy (nazwa, adres, NIP, województwo i nr telefonu). Nasze dane kontaktowe znajdziesz na dole strony. Doradcy z Biura Obsługi Klienta wyślą Ci pisemną ofertę z zakresem naszej usługi, ceną oraz informacją o dalszej ścieżce postepowania. Czekamy zatem na kontakt od Ciebie!

W skrócie

Mówimy prostym językiem
o skomplikowanych sprawach

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/abstract-office-desktop-min-scaled.jpg
Co się kryje pod tą nazwą?

Pozwolenie wodnoprawne to decyzja administracyjna, która upoważnia do korzystania z wód lub wykonywania urządzeń wodnych. Wydawane jest przez organy administracji publicznej, w zależności od rodzaju zamierzonego korzystania z wód.

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane w przypadku:

 • poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,
 • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
 • korzystania z wód do celów przemysłowych, rolniczych, leśnych, energetycznych, rekreacyjnych lub innych,
 • wykonywania urządzeń wodnych, takich jak: studnie, rowy, kanały, tamy, spiętrzenia, urządzenia melioracyjne, hydrotechniczne, hydrogeologiczne.

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat.

Najprościej rzecz ujmując, obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego mają podmioty, które korzystają z wód lub wykonują roboty wodne

Obowiązkowi temu mogą podlegać m. in.:

 • Myjnie samochodowe, a także zakłady produkcyjne i inne przedsiębiorstwa, które odprowadzają ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu (w tym również gromadzenie ścieków w zbiorniku i przekazywanie dalej do oczyszczalni);
 • Prowadzenie czynności takich jak:
  • wykonanie studni >30m głębokości lub dokonujące poboru >5m3/d;
  • odprowadzanie wód opadowych z parkingów, placów itp. do rowu, rzeki, studni rozsączającej i in. urządzeń wodnych lub do wód;
  • wykonanie, likwidacja lub przebudowa urządzeń wodnych np. rów odwadniający, likwidacja stawu itp.;
  • odprowadzanie ścieków do rzeki;
 • i wiele innych.
Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Pozwolenia wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Do podstawowych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o pozwolenie wodnoprawne, należą:

 • operat wodnoprawny, spełniający wymagania określone w art. 409 ustawy Prawo wodne;
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana;
 • wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów;
 • potwierdzenie skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli jest wymagane;
 • inne wymagane dokumenty.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/11/wodno-prawne.jpg
Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy złożyć do właściwego organu administracji publicznej, wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w przepisach prawa wodnego.

W jakim zakresie obowiązuje pozwolenie wodno-prawne?

Pozwolenie wodnoprawne jest ważne tylko wówczas, gdy jest wykonywane zgodnie z jego warunkami. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, organ administracji publicznej może wydać decyzję o cofnięciu pozwolenia wodnoprawnego.

Czy zawsze potrzebne jest pozwolenie wodno-prawne?

Nie, pozwolenie wodnoprawne nie jest zawsze wymagane. Istnieją pewne wyjątki od tej zasady, w szczególności:

 • Pobór wód opadowych z powierzchni nieutwardzonych, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m³ na dobę.
 • Pobór wód powierzchniowych lub podziemnych do celów gospodarstwa domowego, jeżeli ich ilość nie przekracza 10 m³ na dobę.
 • Wprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód lub do ziemi, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m³ na dobę.
 • Wykonywanie urządzeń wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 100 m².
 • Użytkowanie wód do celów rekreacyjnych, jeżeli nie powoduje to naruszenia stanu wód.

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane w każdym przypadku, gdy zamierzone korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych może mieć wpływ na środowisko lub zasoby wodne.

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane m. in. w przypadku:
 • Budowy studni głębinowej,
 • Budowy kanalizacji sanitarnej,
 • Budowy elektrowni wodnej,
 • Poboru wód powierzchniowych do celów przemysłowych,
 • Wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,
 • i innych.

W przypadku wątpliwości, czy zamierzone korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych wymaga pozwolenia wodnoprawnego, należy skonsultować się z właściwym organem administracji publicznej lub doświadczonym ekspertem ds. ochrony środowiska.

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, załatwi formalności, a Ty możesz skupić się na celach które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-faq-1.png

Podstawy
prawne

Jakie są nowe obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej?
USTAWA Z DNIA 20 LIPCA 2017 r. PRAWO WODNE

Podstawą prawną pozwolenia wodnoprawnego jest ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478). Ustawa ta określa zasady gospodarowania wodami, w tym zasady korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych.

Pełny tekst ustawy

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001478/U/D20231478Lj.pdf

Kiedy jest wymagane pozwolenie wodnooprawne?

Zgodnie z art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478) jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

 1. usługi wodne;
 2. szczególne korzystanie z wód;
 3. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 4. rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
 5. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 6. wykonanie urządzeń wodnych;
 7. regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;
 8. zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;
 9. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
 10. prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Ponadto zgodnie z art. 390 w/w ustawy Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

 1. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:
  • a) nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • b) nowych obiektów budowlanych;
 2. gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 77 ust. 3.
Kiedy jest wymagane zgłoszenie wodnooprawne?

Zgodnie z art. 394 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478) zgłoszenia wodnoprawnego wymaga:

 1. wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów;
 2. postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe;
 3. prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych;
 4. wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym na obszarze morza terytorialnego;
 5. trwałe odwadnianie wykopów budowlanych;
 6. prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu wód podziemnych;
 7. wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane i odprowadzanie nimi wody, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 8. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych;
 9. wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na wykonanie stawu;
 10. przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m;
 11. przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach;
 12. wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód;
 13. wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód;
 14. wykonanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych ilości wód i jakości wód służących do badania przewodności i temperatury wody w celu szacowania sumarycznego stężenia chlorków i siarczanów, a także lokalizowanie tych urządzeń na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
Kiedy nie jest wymagane pozwolenie lub zgłoszenie wodnooprawne?

Zgodnie z art. 395 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478) pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego nie wymaga:

 1. uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych;
 2. holowanie oraz spław drewna;
 3. wycinanie roślin z wód lub brzegu w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych;
 4. wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi, klęski żywiołowej, ogłoszonych stanów zagrożenia epidemicznego, epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego;
 5. wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m;
 6. rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;
 7. pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z wód;
 8. pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych;
 9. wykonanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych należących do służb państwowych lub Wód Polskich, a także lokalizowanie tych urządzeń na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;
  9a) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały przeciwpowodziowe rurociągów oraz przewodów w rurociągach osłonowych służących urządzeniom, o których mowa w pkt 9;
 10. wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej, z wyjątkiem prowadzenia dróg rowerowych przez wody powierzchniowe;
 11. zatrzymywanie wody w rowach, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na zatrzymywanie wody w rowach;
 12. hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich;
 13. (uchylony)
 14. lokalizowanie, na okres do 180 dni, tymczasowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;
 15. przebudowa rowów w celu zatrzymywania wody, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na przebudowę rowów w celu zatrzymywania wody;
 16. przebudowa obiektów drenarskich w celu hamowania odpływu wody, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na przebudowę obiektów drenarskich w celu hamowania odpływu wody;
 17. ułożenie i utrzymywanie na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego kabli służących do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1050 i 2687), dla których wydane zostało pozwolenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Inne przydatne informacje

Jakie sankcje karne grożą podmiotom zobowiązanym do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego za działanie niezgodne z przepisami?

Zgodnie z art. 476 ustawy Prawo Wodne przewiduje się kary za niestosowanie się do przepisów:

 1. Kto bez wymaganej zgody wodnoprawnej albo z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym korzysta z wód lub wykonuje urządzenia wodne albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
  • <1. Kto z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym lub pozwoleniu zintegrowanym korzysta z wód lub wykonuje urządzenia wodne albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości od 1000 zł do 7500 zł.> Nowe brzmienie ust. 1 w art. 476 wejdzie w życie z dn. 1.01.2024 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1963).
 2. Tej samej karze podlega, kto nie wykonuje obowiązków określonych w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie lub cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie „Pozwolenie wodno-prawne”.

2 KROKZapoznaj się

z ofertą którą otrzymasz od nas e-mailowo.

3 KROKZaakceptuj

e-mailowo warunki współpracy.

4 KROKOpłać

wybraną usługę (na życzenie wystawiamy fakturę proforma) i poczekaj chwilę na kontakt od naszego eksperta.

5 KROKOdpowiedz na proste pytania

lub prześlij ekspertowi potrzebne dane. Jeśli masz pytania lub chcesz skonsultować coś z naszym ekspertem – korzystaj śmiało!

6 KROKZłóż dokumentację z naszym ekspertem

poprowadzi Cię on krok po kroku przez procedurę. Możesz też udzielić nam pełnomocnictwa – zrobimy to wówczas za Ciebie.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania do tej usługi

Nie wiem, czy podlegam obowiązkom uzyskania pozwolenia wodno-prawnego – co mam zrobić?

Prosimy o kontakt z naszymi Doradcami (telefonicznie lub emaliowo) – zapytają oni Państwa o profil działalności i doradzą właściwą ścieżkę postepowania. Nasza usługa zawiera w sobie profesjonalną weryfikację podlegania obowiązkom pozyskania pozwolenia wodno-prawnego lub zgłoszenia.

Ile czasu zajmuje ekspertom przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego?

Jeśli otrzymamy potrzebne dane oraz wymagane do wniosku załączniki, to zazwyczaj dokumentacja jest gotowa w ciągu kilku dni roboczych.

Jak mogę łatwo sprawdzić, czy moja firma ma jakieś obowiązki w zakresie pozwoleń lub zgłoszeń wodno-prawnych

Możesz skorzystać z naszej kompleksowej usługi, w ramach której nasz ekspert ds. ochrony środowiska zweryfikuje, czy Twoja firma podlega obowiązkom wodno-prawnym.

Analiza konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia pozwoli Ci:

 • Zidentyfikować, czy Twoja działalność podlega przepisom prawa wodnego.
 • Określić, jakie obowiązki spoczywają na Tobie w związku z przepisami prawa wodnego.
 • Uzyskać rzetelne informacje w zakresie możliwości korzystania z wód lub wykonywania robót wodnych, a także w zakresie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.
 • Przygotować się do spełnienia tych obowiązków.

Pokrewne usługi

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu-28-e1678119914166.jpg
ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone