fbpx
 

Kompleksowo pomożemy Ci w spełnieniu obowiązkówRaport oceny oddziaływania
na środowisko

Oferujemy kompleksową pomoc od A do Z w przygotowaniu raportu oceny oddziaływania na środowisko. Możesz zlecić nam obsługę kompletną lub skorzystać z dowolnie wybranej pojedynczej usługi np. tylko opracowanie programu monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie dostarczonych dokumentów.

Zobacz, jakie to proste!

Nasi doświadczeni eksperci szybko wstępnie przeanalizują dokumentację techniczną Twojego przedsięwzięcia.

Doradzimy Ci w zakresie obowiązujących przepisów prawa i konieczności opracowania raportu oceny oddziaływania na środowisko.

Napiszemy Ci, jakich dokładnie informacji potrzebujemy od Ciebie do przygotowania raportu.

Na każdym etapie możesz również skorzystać z pomocy naszego eksperta.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kompleksowo przygotujemy za Ciebie

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/06/side-view-man-working-eco-friendly-wind-power-project-with-paper-plans-min-1280x720.jpg

Ile to potrwa?

Jeśli sprawnie odpowiesz nam na kilka prostych pytań, całą usługę wykonamy nawet w ciągu kilku dni roboczych.

Gwarancja rzetelności

Przygotowywanie raportów oceny oddziaływania na środowisko to nasza codzienność. Dla nas nie ma w tym nic skomplikowanego, dlatego spokojnie możesz nam zaufać. Dajemy Ci 100% gwarancję poprawności merytorycznej naszych usług.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami! Jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo. Podaj nam dane kontaktowe do Ciebie i Twojej firmy (nazwa, adres, NIP, województwo i nr telefonu). Nasze dane kontaktowe znajdziesz na dole strony. Doradcy z Biura Obsługi Klienta wyślą Ci pisemną ofertę z zakresem naszej usługi, ceną oraz informacją o dalszej ścieżce postepowania. Czekamy zatem na kontakt od Ciebie!

W skrócie

Mówimy prostym językiem
o skomplikowanych sprawach

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/risk-ass.jpg
Co się kryje pod tą nazwą?

Raport oceny oddziaływania na środowisko jest dokumentem, który przedstawia potencjalny wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko naturalne, zdrowie i warunki życia ludzi. Ma on na celu określenie, w jaki sposób i w jakim stopniu planowane przedsięwzięcie będzie ten wpływ wywierać.

Raport musi uwzględniać szczegółowe informacje dotyczące planowanych działań, na podstawie których organ będzie mógł podjąć właściwą decyzję, co do ich realizacji. Wymagania dotyczące treści raportu są ściśle określone w ustawie, w związku z czym musi być on w pełni merytoryczny i zgodny z wytycznymi.

Raport oceny oddziaływania na środowisko jest opracowywany przed realizacją inwestycji, a uzyskana decyzja DUŚ musi być załączona do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla planowanego przedsięwzięcia.

Raport oceny oddziaływania na środowisko dotyczy przedsięwzięć mogących zawsze znacząc oddziaływać na środowisko, które wymienione zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.), na przykład:

 • elektrownie wodne,
 • cukrownie,
 • strzępiarki złomu,
 • instalacje do podziemnego magazynowania gazów łatwopalnych, ropy naftowej i in.,
 • podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,
 • tory bobslejowe lub skocznie narciarskie,
 • centra handlowe o określonej powierzchni
 • i wiele innych.

Najprościej rzecz ujmując, obowiązek opracowania raportu oceny oddziaływania na środowisko ma każdy inwestor realizujący przedsięwzięcie, które może mieć potencjalny wpływ na środowisko, w szczególności dla którego wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jakie elementy musi zawierać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje umożliwiające analizę kryteriów wymienionych w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zawierać:

 1. opis planowanego przedsięwzięcia, w szczególności:
  • charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
  • główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
  • przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z fazy realizacji i eksploatacji lub użytkowania planowanego przedsięwzięcia,
  • informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,
  • informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu,
  • informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu;
 2. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym:
  • elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy,
  • właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wód;
  • wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w formie opisowej i kartograficznej, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem metodyki, stanowiące załącznik do raportu;
  • inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych;
 3. opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;
  • informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;
 4. opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową;
 5. opis wariantów przedsięwzięcia uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania na środowisko, ze wskazaniem wariantu wybranego do realizacji, racjonalnego wariantu alternatywnego oraz racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska; racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska może być tożsamy z wariantem wybranym do realizacji albo racjonalnym wariantem alternatywnym;
 6. określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi, o której mowa w art. 24ga ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
  • porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na:
   • ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
   • powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz,
   • dobra materialne,
   • zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
   • formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych,
   • elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy organ,
   • wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa powyżej;
 7. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w pkt 6;
 8. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
  • istnienia przedsięwzięcia,
  • wykorzystywania zasobów środowiska,
  • emisji;
 9. opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji, użytkowania lub likwidacji przedsięwzięcia.
W przypadku dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko raport powinien zawierać:
 • określenie założeń do:
  • ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,
  • programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,
  • analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.
W przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW raport powinien zawierać ocenę gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla, określoną na podstawie analizy:
 • dostępności podziemnych składowisk dwutlenku węgla,
 • wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku węgla.

Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, raport powinien zawierać także porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Ponadto raport powinien zawierać również:
 • odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia;
 • uzasadnienie spełnienia warunków, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, jeżeli przedsięwzięcie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ust. 1 tej ustawy;
 • wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego;
 • przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
 • przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
 • przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie;
 • wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
 • streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;
 • datę sporządzenia raportu, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów;
 • oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do raportu;
 • źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

W przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać także dane pozwalające na ustalenie braku rozwiązań alternatywnych oraz informacje pozwalające na ustalenie, czy wymogi nadrzędnego interesu publicznego przemawiają za realizacją przedsięwzięcia.

Jeżeli planowane przedsięwzięcie stanowi inwestycję liniową celu publicznego, inwestycję celu publicznego z zakresu łączności publicznej o nieliniowym charakterze lub inwestycję celu publicznego o nieliniowym charakterze związaną z ochroną ludności przed powodzią i suszą, a proponowany przez wnioskodawcę wariant przebiega przez obszar parku narodowego lub rezerwatu przyrody, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać także dane pozwalające na ustalenie braku rozwiązań alternatywnych.

W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, informacje, o których mowa powyżej, powinny uwzględniać określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać informacje o środowisku wynikające ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, istotne z punktu widzenia danego przedsięwzięcia.

Kryteria, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy
 1. bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:
  • środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi,
  • dobra materialne,
  • zabytki,
  • krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,
  • wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa powyżej,
  • dostępność do złóż kopalin;
 2. ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych;
 3. możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 4. wymagany zakres monitoringu.
Kto może opracować raport oceny oddziaływania na środowisko?

Autorem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, a w przypadku zespołu autorów – kierującym tym zespołem powinna być osoba, która:

 1. ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie:
  • nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
  • nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
  • nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
  • nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych lub
 2. ukończyła studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, i posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracach w zespołach autorów przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko lub była co najmniej pięciokrotnie członkiem zespołów autorów przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/smiling-businesswoman-giving-presentation-world-environment-day-hr-colleagues-min-scaled-e1602855531412.jpg

W razie konieczności (w zależności od rodzaju inwestycji lub od decyzji właściwego organu) pomagamy także w opracowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia.

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, załatwi formalności, a Ty możesz skupić się na celach które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-faq-1.png

Podstawy prawne

USTAWA Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 R. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Podstawą prawną dla inwestycji wpływających na środowisko jest Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2023 poz. 1094).

Pełny tekst ustawy

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20081991227/U/D20081227Lj.pdf

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2019 R. W SPRAWIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

Podstawą prawną jest również Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.).

Pełny tekst rozporządzenia

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001839/O/D20191839.pdf

Kiedy jest wymagane jest opracowanie raportu oceny oddziaływania na środowisko?

Zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2).

Inne przydatne informacje

Jakie sankcje karne grożą podmiotom zobowiązanym do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach za działanie niezgodne z przepisami?

Zgodnie z art. 136a w/w ustawy przewiduje się kary za niestosowanie się do przepisów:

 1. Jeżeli przedsięwzięcie jest realizowane lub zrealizowane, a podmiot w związku z realizacją, eksploatacją lub likwidacją tego przedsięwzięcia:
  • narusza warunki, wymogi oraz obowiązki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i e oraz pkt 2 i 5, określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • nie realizuje działań służących zapobieganiu, ograniczaniu i kompensacji znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000, określonych w decyzjach, o których mowa w art. 96 ust. 1, w ramach których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
  • narusza obowiązki i wymagania, o których mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 i 4, określone w decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwoleniach, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b
   – podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 1 000 000 zł.
 2. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się, jeżeli warunki, wymogi oraz obowiązki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86.
 3. Karę pieniężną, w drodze decyzji, wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, biorąc pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych naruszeń.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie „Raport oceny oddziaływania na środowisko”.

2 KROKZapoznaj się

z ofertą którą otrzymasz od nas e-mailowo.

3 KROKZaakceptuj

e-mailowo warunki współpracy.

4 KROKOpłać

wybraną usługę (na życzenie wystawiamy fakturę proforma) i poczekaj chwilę na kontakt od naszego eksperta.

5 KROKOdpowiedz na proste pytania

lub prześlij ekspertowi potrzebne dane. Jeśli masz pytania lub chcesz skonsultować coś z naszym ekspertem – korzystaj śmiało!

6 KROKZłóż dokumentację z naszym ekspertem

poprowadzi Cię on krok po kroku przez procedurę. Możesz też udzielić nam pełnomocnictwa – zrobimy to wówczas za Ciebie.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania do tej usługi

Nie wiem, czy podlegam obowiązkom uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – co mam zrobić?

Prosimy o kontakt z naszymi Doradcami (telefonicznie lub emaliowo) – zapytają oni Państwa o profil działalności i doradzą właściwą ścieżkę postepowania. Nasza usługa zawiera w sobie profesjonalną weryfikację podlegania obowiązkom uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ile czasu zajmuje ekspertom opracowanie raportu oceny oddziaływania na środowisko?

Jeśli otrzymamy potrzebne dane, to zazwyczaj dokumentacja jest gotowa w ciągu kilku dni roboczych, jednak termin ten jest zależny od zakresu opracowania oraz przygotowania wymaganych analiz i załączników.

Jak mogę łatwo sprawdzić, czy moja firma ma jakieś obowiązki w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Możesz skorzystać z naszej kompleksowej usługi, w ramach której nasz ekspert ds. ochrony środowiska zweryfikuje, czy Twoja firma podlega obowiązkom uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Analiza konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pozwoli Ci:

 • Zidentyfikować, czy Twoje przedsięwzięcie oddziałuje na środowisko.
 • Określić, jakie obowiązki spoczywają na Tobie w związku z przepisami prawa.
 • Uzyskać rzetelne informacje w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Przygotować się do spełnienia tych obowiązków.

Pokrewne usługi

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu-28-e1678119914166.jpg
ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone