fbpx
 

Kompleksowo pomożemy Ci w spełnieniu obowiązkówKarta informacyjna
przedsięwzięcia

Oferujemy kompleksową pomoc od A do Z w opracowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia. Możesz zlecić nam obsługę kompletną lub skorzystać z dowolnie wybranej pojedynczej usługi np. tylko uzupełnienie karty o wymagane informacje.

Zobacz, jakie to proste!

Nasi doświadczeni eksperci szybko wstępnie przeanalizują Twoją sytuację w zakresie informacji o planowanym przedsięwzięciu, które może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Doradzimy Ci w zakresie przepisów prawa oraz konieczności opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Napiszemy Ci, jakich dokładnie informacji potrzebujemy od Ciebie do opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Na każdym etapie możesz również skorzystać z pomocy naszego eksperta.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kompleksowo przygotujemy za Ciebie

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/06/side-view-man-working-eco-friendly-wind-power-project-with-paper-plans-min-1280x720.jpg

Ile to potrwa?

Jeśli sprawnie odpowiesz nam na kilka prostych pytań, całą usługę wykonamy nawet w ciągu 1-3 dni roboczych.

Gwarancja rzetelności

Przygotowywanie kart informacyjnych przedsięwzięcia to nasza codzienność. Dla nas nie ma w tym nic skomplikowanego, dlatego spokojnie możesz nam zaufać. Dajemy Ci 100% gwarancję poprawności merytorycznej naszych usług.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami! Jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo. Podaj nam dane kontaktowe do Ciebie i Twojej firmy (nazwa, adres, NIP, województwo i nr telefonu). Nasze dane kontaktowe znajdziesz na dole strony. Doradcy z Biura Obsługi Klienta wyślą Ci pisemną ofertę z zakresem naszej usługi, ceną oraz informacją o dalszej ścieżce postepowania. Czekamy zatem na kontakt od Ciebie!

W skrócie

Mówimy prostym językiem
o skomplikowanych sprawach

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/abstract-office-desktop-min-scaled.jpg
Co się kryje pod tą nazwą?

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem, który zawiera podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, które może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Karta informacyjna opracowywana jest w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które wymienione zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.), na przykład:

 • elektrownie wodne,
 • cukrownie,
 • strzępiarki złomu,
 • instalacje do podziemnego magazynowania gazów łatwopalnych, ropy naftowej i in.,
 • podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,
 • tory bobslejowe lub skocznie narciarskie,
 • centra handlowe o określonej powierzchn
 • i wiele innych.

Dokumentacja opracowywana jest zawsze przed realizacją inwestycji, a uzyskana decyzja DUŚ musi być załączona do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla planowanego przedsięwzięcia.

Najprościej rzecz ujmując, obowiązek opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia mają podmioty, które realizują przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jakie elementy musi zawierać karta informacyjne przedsięwzięcia?

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 69, w szczególności dane o:

 1. rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
 2. powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania, pokryciu nieruchomości szatą roślinną oraz dziko występujących zwierzętach na nieruchomości,
 3. rodzaju technologii,
 4. ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
 5. przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 6. rozwiązaniach chroniących środowisko,
 7. rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
 8. możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
 9. obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
 10. wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi,
 11. przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
 12. ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
 13. przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
 14. pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów – kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/10/young-concentrated-businesswoman-glasses-striped-shirt-working-with-papers-home-min-scaled.jpg
Kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy
 1. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
  • skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,
  • powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
  • różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,
  • emisji i występowania innych uciążliwości,
  • ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,
  • przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,
  • zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;
 2. usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
  • obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,
  • obszary wybrzeży i środowisko morskie,
  • obszary górskie lub leśne,
  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
  • obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
  • obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
  • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
  • gęstość zaludnienia,
  • obszary przylegające do jezior,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
  • wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;
 3. rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:
  • zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,
  • transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
  • charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,
  • prawdopodobieństwa oddziaływania,
  • czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,
  • powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
  • możliwości ograniczenia oddziaływania.
Czym jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędnym dokumentem do rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia, które może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Kto może opracować kartę informacyjną przedsięwzięcia?

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zostać opracowana przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony środowiska.

W przypadku przedsięwzięć o znacznym oddziaływaniu na środowisko, karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zostać opracowana przez doświadczonych ekspertów ds. ochrony środowiska.

Należy pamiętać, że kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów – kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia jest dokumentem niezbędnym do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

 • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W razie konieczności (w zależności od rodzaju inwestycji lub od decyzji właściwego organu) pomagamy także w opracowaniu raportu oceny oddziaływania na środowisko.

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, załatwi formalności, a Ty możesz skupić się na celach które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-faq-1.png

Podstawy
prawne

Jakie są nowe obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej?
USTAWA Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 R. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Podstawą prawną dla inwestycji wpływających na środowisko jest Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2023 poz. 1094).

Pełny tekst ustawy

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20081991227/U/D20081227Lj.pdf

Kiedy jest wymagane jest opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia?

Zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko kartę informacyjną przedsięwzięcia należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69) lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Inne przydatne informacje

Jakie sankcje karne grożą podmiotom zobowiązanym do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach za działanie niezgodne z przepisami?

Zgodnie z art. 136a w/w ustawy przewiduje się kary za niestosowanie się do przepisów:

 1. Jeżeli przedsięwzięcie jest realizowane lub zrealizowane, a podmiot w związku z realizacją, eksploatacją lub likwidacją tego przedsięwzięcia:
  • narusza warunki, wymogi oraz obowiązki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i e oraz pkt 2 i 5, określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • nie realizuje działań służących zapobieganiu, ograniczaniu i kompensacji znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000, określonych w decyzjach, o których mowa w art. 96 ust. 1, w ramach których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
  • narusza obowiązki i wymagania, o których mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 i 4, określone w decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwoleniach, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b
   – podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 1 000 000 zł.
 2. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się, jeżeli warunki, wymogi oraz obowiązki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86.
 3. Karę pieniężną, w drodze decyzji, wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, biorąc pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych naruszeń.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie „Karta informacyjna przedsięwzięcia”.

2 KROKZapoznaj się

z ofertą którą otrzymasz od nas e-mailowo.

3 KROKZaakceptuj

e-mailowo warunki współpracy.

4 KROKOpłać

wybraną usługę (na życzenie wystawiamy fakturę proforma) i poczekaj chwilę na kontakt od naszego eksperta.

5 KROKOdpowiedz na proste pytania

lub prześlij ekspertowi potrzebne dane. Jeśli masz pytania lub chcesz skonsultować coś z naszym ekspertem – korzystaj śmiało!

6 KROKZłóż dokumentację z naszym ekspertem

poprowadzi Cię on krok po kroku przez procedurę. Możesz też udzielić nam pełnomocnictwa – zrobimy to wówczas za Ciebie.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania do tej usługi

Nie wiem, czy podlegam obowiązkom uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – co mam zrobić?

Prosimy o kontakt z naszymi Doradcami (telefonicznie lub emaliowo) – zapytają oni Państwa o profil działalności i doradzą właściwą ścieżkę postepowania. Nasza usługa zawiera w sobie profesjonalną weryfikację podlegania obowiązkom uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ile czasu zajmuje ekspertom przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Jeśli otrzymamy potrzebne dane, to zazwyczaj dokumentacja jest gotowa w ciągu 1-3 dni roboczych.

Jak mogę łatwo sprawdzić, czy moja firma ma jakieś obowiązki w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Możesz skorzystać z naszej kompleksowej usługi, w ramach której nasz ekspert ds. ochrony środowiska zweryfikuje, czy Twoja firma podlega obowiązkom uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Analiza konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pozwoli Ci:

 • Zidentyfikować, czy Twoje przedsięwzięcie oddziałuje na środowisko.
 • Określić, jakie obowiązki spoczywają na Tobie w związku z przepisami prawa.
 • Uzyskać rzetelne informacje w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Przygotować się do spełnienia tych obowiązków.

Pokrewne usługi

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu-28-e1678119914166.jpg
ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone