fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEDotacje na wsparcie
dla obywateli państw trzecich

Obecność obywateli państw trzecich w społeczeństwie polskim niesie ze sobą wymóg zapewnienia tym osobom dostępu do odpowiednich usług i wsparcia, aby mogły one w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i gospodarczym.

W odpowiedzi na te wyzwania, rządy państw Unii Europejskiej, w tym rząd Polski, oferują różnorodne programy wsparcia dla obywateli państw trzecich. W ramach tych programów realizowane są działania na rzecz obywateli państw trzecich, np. kursy języka polskiego, szkolenia z zakresu prawa pracy czy rynku pracy, a także wsparcie w zakresie integracji społecznej i zawodowej.

Do najważniejszych źródeł finansowania dotacji na wsparcie obywateli państw trzecich w Polsce należą Fundusze Unii Europejskiej, w ramach których Unia Europejska przeznacza znaczne środki na wspieranie obywateli państw trzecich przebywających w Polsce.

Na poniższej stronie przedstawiamy możliwości finansowania przedsięwzięć wspierających obywateli państw trzecich oraz najważniejsze informacje o nadchodzących konkursach.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

Fundusze Europejskie

Program Fundusze Europejskie 2021-2027 to środki finansowe przekazywane przez Unię Europejską państwom członkowskim oraz innym podmiotom na realizację określonych celów. Fundusze te są wykorzystywane do wspierania rozwoju gospodarczego, społecznego i infrastrukturalnego regionów i państw członkowskich UE.

Fundusze Europejskie to jeden z najważniejszych instrumentów polityki integracyjnej UE. Odgrywają kluczową rolę w rozwoju i modernizacji regionów i państw członkowskich UE.

W nowym rozdaniu funduszy unijnych Polska będzie mieć do dyspozycji ponad 76 mld euro.

Pochodzą one z następujących funduszy unijnych:

 • Europejski Fun­dusz Rozwoju Regionalnego,
 • Europejski Fundusz Społeczny+,
 • Fundusz Spójności,
 • Europejski Fun­dusz Morski, Rybacki i Akwakultury,
 • Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Nadchodzące programy dotacyjne
dla obywateli państw trzecich

Trwające i ogłoszone nabory dotyczące wsparcia obywateli państw trzecich to m. in.:

 • Działanie FEWM.09.03 Integracja obywateli państw trzecich w środowisku lokalnym (woj. warmińsko-mazurskie) – nabór organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego  w Olsztynie ROPS – termin składania wniosków do 24 listopada 2023 r.;
 • Działanie FEPK.07.15  Aktywna integracja (woj. podkarpackie) – Instytucja Pośrednicząca to Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – termin składania wniosków do 30 listopada 2023 r.;
 • Działanie FEMA.08.04 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich (woj. mazowieckie) – Instytucja Pośrednicząca to MJWPU – termin składania wniosków do 5 stycznia 2024 r.;
 • Działanie FEPD.08.03 Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej (woj. podlaskie) – termin składania wniosków do 30 grudnia 2023 r.;
 • Działanie FESW.09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa (woj. świętokrzyskie) – nabór organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – termin składania wniosków do 15 stycznia 2024 r.;
 • Działanie FESL.05.04 Aktywizacja zawodowa osób pracujących (woj. śląskie) – nabór organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – termin składania wniosków do 31 stycznia 2024 r.
 • Działanie FELD.07.05 Integracja obywateli państw trzecich (woj. łódzkie) – nabór organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – termin składania wniosków do 13 stycznia 2024 r.;
 • Działanie FEMA.08.03 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych (woj. mazowieckie) – Instytucja Pośrednicząca to MJWPU – termin składania wniosków trwa do 2 lutego 2024 r.;
 • Działanie FEdKP.08.23 Wspieranie integracji obywateli państw trzecich (woj. kujawsko-pomorskie) – Instytucja Pośrednicząca to Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – termin składania wniosków do 26 marca 2024 r.;
 • Działanie FEPZ.05.08 Integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich (woj. zachodniopomorskie) – termin składania wniosków do 31 marca 2024 r.;
 • Działanie FEPD.08.05 Wzmocnienie aktywnej integracji społecznej (woj. podlaskie) – termin składania wniosków do 31 maja 2024 r.;
 • Działanie FEMP.06.19 Kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich (woj. małopolskie) – termin składania wniosków do 31 maja 2024 r.;
 • Działanie FESL.07.03 Integracja społeczno-gospodarcza cudzoziemców (woj. śląskie) – termin składania wniosków do 31 lipca 2024 r.;
 • Działanie FERS.04.10 Wspieranie procesów zarządzania migracjami zarobkowym – termin składania wniosków do 1 sierpnia 2024 r.

We wszystkich dotychczasowych projektach w ramach aktywizacji zawodowej / przeciwdziałania wykluczeniu elementami przedsięwzięć podlegającymi dofinansowaniu były m. in. wsparcie tłumacza i wsparcie psychologiczne.

Działanie FEWM.09.03
Integracja obywateli państw trzecich w środowisku lokalnym

Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+
Działanie 9.3: Integracja obywateli państw trzecich w środowisku lokalnym
Nabór nr FEWM.09.03-IZ.00-001/23

Cel Działania: wybór do dofinansowania projektów mających na celu wsparcie obywateli państw trzecich wpisujące się w:

 • Cel Polityki 4: Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych;
 • Cel szczegółowy i): wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów.

Dla kogo: podmioty prowadzące działalność na terenie woj. warmińsko-mazurskiego posiadające co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze integracji cudzoziemców, pomocy i integracji społecznej lub rynku pracy, m. in.:

 • podmioty działające w sferze pomocy i integracji społecznej wsparcia rodziny, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy (na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)), z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 • instytucje kultury posiadające osobowość prawną (np. Gminny Ośrodek Kultury).

Na co: realizowane mogą być usługi w obszarze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym i zdrowotnym oraz inne usługi towarzyszące.

Oferowane wsparcie pozwoli uczestnikom projektów (obywatelom państw trzecich oraz ich rodzinom) na pełniejsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie i przyspieszy integrację z lokalną społecznością.

Zakres wsparcia obejmuje m. in.:

 • kursy języka polskiego;
 • szkolenia z zakresu wartości i kultury polskiej;
 • dostarczanie praktycznych informacji dotyczących różnych aspektów życia w Polsce;
 • wsparcie w zakresie kontaktów z lokalnymi instytucjami i społecznością lokalną;
 • pomoc psychologiczna i prawna;
 • wsparcie tłumacza;
 • włączenie poprzez kulturę (otwartość instytucji kultury, jak też możliwość ekspresji własnej kultury).

Ze środków EFS+ nie są finansowane bierne formy pomocy w postaci zasiłków. Świadczenia te mogą być uznane za wkład własny do projektu.

Wartość dofinansowania: maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna i maksymalna wartość projektu: minimalna wartość projektu nie została określona, natomiast maksymalna wartość projektu to 926 860 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych).

Budżet konkursu: 37 mln zł (słownie: trzydzieści siedem milionów złotych).

Termin i sposób składania wniosków: wnioski składa się wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie w SOWA EFS w terminie od 16 października 2023 r. do 24 listopada 2023 r.

Ważne informacje:

 • Obywatel państwa trzeciego to osoba, która nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE, ani krajów takich jak: Norwegia, Islandia, Lichtenstein oraz Szwajcaria, w tym bezpaństwowiec w rozumieniu konwencji o statusie bezpaństwowców z dnia 28 sierpnia 1954 r. i osoba bez ustalonego obywatelstwa.
 • Uczestnicy projektu muszą przebywać w Polsce legalnie, tj. na podstawie dokumentów upoważniających do pobytu i pracy, takich jak np. wiza, karta pobytu (czasowego, stałego lub rezydenta długoterminowego w UE) czy dokument potwierdzający objęcie ochroną.
 • Działania w projekcie mogą być realizowane na rzecz rodzin obywateli państw trzecich oraz na rzecz społeczeństwa przyjmującego, ale tylko w takim zakresie, w jakim odpowiada na potrzeby i problemy grupy docelowej wskazanej powyżej.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do przewidzenia w projekcie preferencji uczestnictwa osób, które po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zostały objęte w Polsce ochroną czasową.

Działanie FEPK.07.15
Aktywna integracja

Priorytet 7: FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian
Działanie 7.15: Aktywna integracja
Nabór nr FEPK.07.15-IP.01-002/23

Cel Działania: wybór do dofinansowania projektów mających na celu wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji.

Dla kogo: o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 • Przedsiębiorstwa,
 • Partnerstwa,
 • Służby publiczne,
 • Organizacje społeczne i związki zawodowe.

Na co: kompleksowe programy aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia wykorzystujące instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej, w szczególności usługi reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.

Projekty realizowane w ramach Działania 7.15 mogą być skierowane bezpośrednio do następujących odbiorców:

 • osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie (m.in. rodzina, środowisko lokalne).

Wsparcie w projekcie musi zostać skierowane do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. podkarpackiego).

Wartość dofinansowania: maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna i maksymalna wartość projektu: minimalna wartość projektu wynosi 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), natomiast maksymalna wartość projektu stanowi sumę maksymalnej wartości dofinansowania 26 825 024,55 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia cztery złote, 55/100) i wkładu własnego projektodawcy.

Budżet konkursu: 26 825 024,55 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia cztery złote, 55/100).

Termin i sposób składania wniosków: wnioski składa się wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie w SOWA EFS w terminie od 30 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Działanie FEMA.08.04
Integracja społeczno-zawodowa obywateli państwa trzecich

Priorytet 8: Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu
Działanie 8.4: Integracja społeczno-zawodowa obywateli państwa trzecich
Nabór nr FEMA.08.04-IP.01-016/23

Cel Działania: wybór do dofinansowania projektów mających na celu:

 1. wspieranie integracji społeczno-ekonomicznej obywateli państw trzecich;
  • wspieranie migrantów oraz pracodawców w procesie integracji cudzoziemców na rynku pracy (w tym poradnictwo w zakresie legalizacji pracy oraz praw pracowniczych, poradnictwo prawne, obywatelskie oraz psychologiczne);
  • usługi dla cudzoziemców, które pozwolą im na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie, m.in. kursy języka polskiego, szkolenia z zakresu wartości i kultury polskiej, szkolenia zawodowe, wprowadzenie w polski system pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, rynku pracy, pomoc w poszukiwaniu i wynajmie mieszkania, skorzystania z mieszkania chronionego czy wspomaganego wsparcie tłumacza;
  • działania na rzecz społeczności przyjmującej, osób z otoczenia migrantów oraz uwzględnienie otoczenia (diaspory, instytucje, pracodawcy);
 2. działania z zakresu tworzenia miejsc spotkań społeczności np. w instytucjach kultury na programy wspierające integrację kulturową, przybliżające polską kulturę oraz pozwalające na integrowanie się społeczności lokalnej z jej nowymi członkami (obywatelami państw trzecich);
 3. wsparcie skierowane do dzieci w środowisku szkolnym, zapewnienie opieki na czas uczestnictwa w kursach, szkoleniach czy innych formach aktywizacji społecznej czy zawodowej rodziców oraz działania integracyjne skierowane do dzieci obywateli państw trzecich oraz ich rodziców ze społecznością lokalną;
 4. tworzenie partnerstw z władzami lokalnymi, partnerami społecznymi, organizacjami reprezentującymi obywateli państw trzecich oraz sieci network;
 5. realizacja wsparcia poprzez Centra Integracji Cudzoziemców funkcjonujące według modelu wypracowanego w ramach projektu “Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce”;
 6. budowanie i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz wzmacnianie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz integracji migrantów, w tym szkolenia dla kadr pracujących ze społecznością migrantów;
 7. rozwój usług społecznych, niezbędnych do zapewnienia kompleksowego wsparcia dla obywateli państw trzecich i ich rodzin, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb (w szczególności wsparcie mieszkaniowe).

Dla kogo: wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

 • JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;
 • podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;
 • instytucje nauki i edukacji;
 • instytucje wspierające biznes;
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
 • partnerstwa publiczno-prywatne, partnerstwa instytucji pozarządowych;
 • partnerzy społeczni;
 • przedsiębiorstwa;
 • służby publiczne.

Na co: kompleksowe działania w zakresie integracji społecznej i zawodowej uzupełnione niezbędnymi usługami społecznymi na rzecz obywateli państwa trzecich, w tym migrantów oraz ich otoczenia.

Wartość dofinansowania: maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna i maksymalna wartość projektu: minimalna i maksymalna wartość projektu nie została określona.

Budżet konkursu: 38 885 203,43 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzy złote, 43/100).

Termin i sposób składania wniosków: wnioski składa się wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych w systemie MEWA 2.0 w terminie od 31 października 2023 r. do 5 stycznia 2024 r.

Ważne informacje:

 • Obywatel państwa trzeciego to osoba, która nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE, ani krajów takich jak: Norwegia, Islandia, Lichtenstein oraz Szwajcaria, w tym bezpaństwowiec w rozumieniu konwencji o statusie bezpaństwowców z dnia 28 sierpnia 1954 r. i osoba bez ustalonego obywatelstwa.
 • Uczestnicy projektu muszą przebywać w Polsce legalnie, tj. na podstawie dokumentów upoważniających do pobytu i pracy, takich jak np. wiza, karta pobytu (czasowego, stałego lub rezydenta długoterminowego w UE) czy dokument potwierdzający objęcie ochroną.
 • Działania w projekcie mogą być realizowane na rzecz obywateli państw trzecich oraz otoczenia obywateli państw trzecich (pracodawców, społeczeństwa przyjmującego i jego instytucji), w tym osób objętych ochroną czasową, migrantów, uchodźców.
 • Wsparcie w projekcie musi być skierować do osób zamieszkałych na terenie regionu mazowieckiego regionalnego. Obszar regionu Mazowieckiego regionalnego tworzą powiaty województwa mazowieckiego z wyłączeniem powiatów: m.st. Warszawa, legionowskiego, mińskiego, otwockiego, wołomińskiego, nowodworskiego, grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego i warszawskiego zachodniego.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do przewidzenia w projekcie preferencji uczestnictwa osób, które po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zostały objęte w Polsce ochroną czasową oraz osób w wieku 15-29 lat w celu zwiększenia zatrudnienia ludzi młodych oraz integracji społeczno-gospodarczej ludzi młodych.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/04/happy-volunteers-putting-their-hands-together-min-scaled.jpg

Działanie FEPD.08.03
Zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej

Priorytet 8: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego
Działanie 8.3: Zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej

Cel Działania: wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji

Dla kogo: W ramach naboru o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które posiadają akredytację i status ośrodka wsparcia ekonomii społecznej lub złożyły wniosek o akredytację i status zgodnie z kryterium szczególnym nr 4 regulaminu naboru, m. in.:

 • ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług.

W ramach kryterium weryfikowane jest czy OWES posiada akredytację i status ośrodka wsparcia ekonomii społecznej lub złożył wniosek o akredytację i status (z zastrzeżeniem, że umowa o dofinansowanie realizacji projektu może być zawarta wyłącznie z ośrodkiem, który uzyska powyższą akredytację i status).

Na co:

Ogłoszony nabór obejmuje typ projektu „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej” realizowane przez:

 • Usługi wsparcia rozwoju ekonomii społecznej dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, w szczególności usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe.
 • Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy i utrzymania tych miejsc w przedsiębiorstwach społecznych.
 • Wsparcie realizacji indywidualnego planu reintegracji w przedsiębiorstwach społecznych powiązane z wypłatą wsparcia reintegracyjnego.
 • Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w pozyskiwaniu wsparcia zewnętrznego, w szczególności w zakresie rozwoju umiejętności, kompetencji lub nabycia kwalifikacji przy wykorzystaniu Bazy Usług Rozwojowych.

Wartość dofinansowania: maksymalny % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach naboru wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu z budżetu państwa uzależniony jest od kwoty przewidzianej na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych.

Termin i sposób składania wniosków: wnioski składa się wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie w SOWA EFS w terminie do 30 grudnia 2023 r.

Działanie FESW.09.01
Aktywna integracja społeczna i zawodowa

Priorytet 9: Usługi społeczne i zdrowotne
Działanie 9.1: Aktywna integracja społeczna i zawodowa
Nabór nr FESW.09.01-IZ.00-001/23

Cel Działania: wybór do dofinansowania projektów dotyczących:

 • aktywizacji osób biernych zawodowo, osób niepełnosprawnych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez udział we wsparciu oferowanym w podmiotach reintegracji społecznej i zawodowej;
 • wsparcia dla tworzenia nowych podmiotów reintegracji społecznej (CIS, KIS, ZAZ);
 • wsparcia istniejących podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ, WTZ).

Projekty muszą przyczyniać się do osiągnięcia celu szczegółowego: wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji.

Dla kogo: W ramach naboru o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Nabór skierowany jest do następujących grup docelowych:

 • osób biernych zawodowo lub osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, będących uczestnikami/potencjalnymi uczestnikami KIS, CIS, ZAZ i WTZ;
 • podmiotów reintegracyjnych tj. istniejących i nowoutworzonych CIS, KIS, ZAZ oraz istniejących WTZ;
 • podmiotów uprawnionych do tworzenia podmiotów o charakterze reintegracyjnym.

Na co:

Kompleksowa i zindywidualizowana aktywna integracja wykorzystująca w zależności od potrzeb elementy aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej obejmująca reintegrację społeczną i zawodową realizowaną przez Kluby Integracji Społecznej (KIS) i Centra Integracji Społecznej (CIS).

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą działania obejmujące:

 • tworzenie podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS);
 • wsparcie nowych uczestników w istniejących podmiotach;
 • rozszerzenie oferty istniejących podmiotów, w tym tworzenie miejsc aktywizacji.

Kompleksowa i zindywidualizowana aktywna integracja wykorzystująca w zależności od potrzeb elementy aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej obejmująca reintegrację społeczną i zawodową realizowaną przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) oraz Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ).

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą działania obejmujące:

 • indywidualne wsparcie uczestnika WTZ pod warunkiem zaoferowania uczestnikowi realnej ścieżki dojścia do ZAZ;
 • wsparcie istniejących ZAZ oraz tworzenie nowych ZAZ.

W ramach naboru nie przewiduje się tworzenia nowych WTZ.

Wartość dofinansowania: maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna i maksymalna wartość projektu: minimalna wartość projektu nie została określona. Maksymalna kwota dofinansowania składanego projektu nie może być wyższa niż kwota środków przewidziana na nabór.

Budżet konkursu: 12 502 296 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych).

Termin i sposób składania wniosków: wnioski składa się wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu SOWA EFS w terminie od 24 listopada 2023 r. do 15 stycznia 2024 r.

Więcej informacji o konkursie: https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-program-na-lata-2021-2027/nabory-konkursy/item/5354-oglaszenie-naboru-fesw-09-01-iz-00-001-23-aktywna-integracja-spoleczna-i-zawodowa

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/10/portrait-young-business-woman-standing-outside-office-buildings-business-success-concept-min-scaled.jpg

Działanie FESL.05.04
Aktywizacja zawodowa osób pracujących

Priorytet 5: Fundusze Europejskie dla rynku pracy
Działanie 5.4: Aktywizacja zawodowa osób pracujących
Nabór nr FESL.05.04-IP.02-073/23

Cel Działania: wybór do dofinansowania projektów dotyczących nabywania, podwyższania lub dostosowywania kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, przede wszystkim poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy (w tym kwalifikacje rynkowe włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji).

Projekty muszą przyczyniać się do osiągnięcia celu szczegółowego: poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej.

Dla kogo: W ramach naboru o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • administracja publiczna,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • instytucje wspierające biznes,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • partnerstwa,
 • partnerzy społeczni,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne.

Na co:

Na działania nabywania, podwyższania lub dostosowywania kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, przede wszystkim poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy (w tym kwalifikacje rynkowe włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji), skierowane do osób pracujących zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, umów cywilnoprawnych, ubogich pracujących, jak również odchodzących z rolnictwa.

Każde wsparcie rozpoczyna się od identyfikacji potrzeb uczestnika projektu, poprzez diagnozowanie
potrzeb szkoleniowych lub walidacyjnych (potwierdzanie nabytych wcześniej kwalifikacji i kompetencji)
oraz opracowania lub aktualizacji Indywidualnego Planu Działania, lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję.

W trakcie wykonywania oceny, uwzględnione zostaną możliwości psychofizyczne danej osoby.

Szczególny nacisk powinien zostać położony na: umiejętności cyfrowe oraz umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w sektorze zielonej gospodarki; umiejętności niezbędne z punktu widzenia regionalnych/lokalnych specjalizacji; umiejętności niezbędne w zawodach związanych z usługami zdrowotnymi i opiekuńczymi.

Aby wykluczyć występowanie pomocy publicznej szkolenia muszą odbywać się z własnej inicjatywy
uczestnika, poza godzinami pracy, a wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu muszą być
niezależne od pracodawcy uczestnika usługi. Szkolenia muszą odbywać się poza miejscem pracy
uczestników, a rekrutacja do projektu musi być otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Szkolenia w
projekcie nie mogą dotyczyć obowiązkowych szkoleń wynikających z przepisów prawa.

Wartość dofinansowania: maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 89% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna i maksymalna wartość projektu: minimalna i maksymalna wartość projektu nie zostały określona.

Termin i sposób składania wniosków: wnioski będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego w terminie od 11 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Działanie FELD.07.05
Integracja obywateli państw trzecich

Priorytet 7: Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem
Działanie 7.5: Integracja i społeczeństwo obywatelskie

Cel Działania: wybór do dofinansowania projektów mających na celu wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji.

Dla kogo: wnioskodawcami mogą być, m. in.:

 • Duże przedsiębiorstwa,
 • Instytucje integracji i pomocy społecznej,
 • Instytucje kultury,
 • Instytucje rynku pracy,
 • Instytucje sportu,
 • Izby gospodarcze,
 • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • Kluby sportowe,
 • centra sportu,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • MŚP,
 • Niepubliczne instytucje kultury,
 • Niepubliczne instytucje sportu,
 • Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Organizacje zrzeszające pracodawców,
 • Ośrodki kształcenia dorosłych,
 • Podmioty ekonomii społecznej,
 • Szkoły i inne placówki systemu oświaty,
 • Uczelnie,
 • Związki zawodowe.

Na co: w ramach działania dofinansowanie otrzymają następujące typy projektów:

 • programy obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej, edukacyjnej i kulturalno-rekreacyjnej, w tym działania w ramach inicjatywy ALMA,
 • usługi aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach podmiotów reintegracji społecznej (m.in. CIS, KIS, WTZ, ZAZ),
 • budowa zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego,
 • budowa zdolności partnerów społecznych,
 • działania antydyskryminacyjne.

Wartość dofinansowania: maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna i maksymalna wartość projektu: minimalna i maksymalna wartość projektu nie została określona.

Działanie FEMA.08.03
Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych

Priorytet 8: Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu
Działanie 8.3: Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych

Cel Działania: wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji

Dla kogo: W ramach naboru o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • Partnerstwa,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • Partnerzy społeczni.

Na co:

Dofinansowanie będą mogły otrzymać m.in. projekty:

 • mające na celu promocję wartości UE zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, Karty Praw Podstawowych, niedyskryminacji i zarządzania różnorodnością w obszarze edukacji, rynku pracy, włączenia społecznego i zdrowia. Działanie te powinny przyczyniać się do realizacji celów polityk publicznych i celów EFS+;
 • polegające na organizowaniu działań promocyjnych i komunikacyjnych, warsztatów i szkoleń w zakresie niedyskryminacji i zarządzania różnorodnością, w tym dyskryminacji ze względu na orientację seksualną;
 • mające na celu podnoszenie świadomości na temat przepisów i polityk antydyskryminacyjnych,
  – współpracy ze społecznościami lokalnymi, społeczeństwem obywatelskim w celu zwalczania dyskryminacji, w tym działania promocyjne, kampanie informacyjne i inicjatywy informacyjne z udziałem „ambasadorów” (osób uznanych i szanowanych w społeczności docelowej);
 • bezpośrednio związane ze zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji – m.in. stworzenie systemu wsparcia dla osób dyskryminowanych (np. ofiar mowy nienawiści lub przemocy ze względu na orientację seksualną, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność i inne powody).

Forma prowadzonych działań możliwych do realizacji w powyższych obszarach tematycznych to m.in. działania edukacyjne, aktywizujące, promocyjne, rzecznicze, strażnicze i interwencyjne.

W ramach projektu może zostać zaplanowany dodatkowy moduł, w ramach którego realizowane mogą być m.in. działania szkoleniowe, doradcze dla pracowników organizacji, którzy będą mogli podnieść swoje kompetencje w zakresie jej działań statutowych, a także polegające na skorzystaniu z innych usług czy uzupełnienia wyposażenia niezbędnych do wzmocnienia potencjału danej organizacji. Wszelkie działania podejmowane w ramach dodatkowego modułu powinny być zbieżne z celami realizowanego projektu.

Wartość dofinansowania: maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna i maksymalna wartość projektu: minimalna i maksymalna wartość projektu nie zostały określona.

Działanie FEdKP.08.23
Wspieranie integracji obywateli państw trzecich

Priorytet 8: Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Działanie 8.23: Wspieranie integracji obywateli państw trzecich

Cel Działania: wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów.

Dla kogo: wnioskodawcami mogą być, m. in.:

 • Administracja publiczna,
 • Partnerstwa,
 • Służby publiczne,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Na co: w ramach działania dofinansowanie otrzymają następujące typy projektów:

 • Kompleksowe działania na rzecz aktywizacji społecznej i integracji OPT, w szczególności:
  • wsparcie w nauce języka polskiego, także dla osób OPT o szczególnych potrzebach, np. osób niepiśmiennych, osób starszych, młodzieży,
  • działania wspierające integrację dzieci OPT, także we współpracy ze szkołami – kierowane zarówno do dzieci OPT oraz ich rodziców, jak i szeroko rozumianej społeczności szkolnej/lokalnej,
  • poradnictwo psychologiczne, obywatelskie, prawne, antydyskryminacyjne – tworzenie oferty poradniczej lub poszerzanie istniejącego poradnictwa o aspekty kluczowe dla OPT, w tym uchodźców,
  • poradnictwo, warsztaty i asysta kulturowa mająca na celu wprowadzenie w polski system pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, w tym pomoc w pozyskaniu i wynajmie mieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami i z niepełnosprawnościami,
  • tworzenie miejsc spotkań lokalnych społeczności połączone z programami wspierającymi integrację kulturową, przybliżającymi polską kulturę i pozwalającymi na integrowanie się społeczności lokalnej z jej nowymi członkami – obywatelami państw trzecich,
  • działania obejmujące integrację społeczno-ekonomiczną i wsparcie mieszkaniowe OPT wraz ze wsparciem integracji ze społecznością lokalną/przyjmującą.
 • Budowanie potencjału instytucjonalnego dla wsparcia OPT, w szczególności poprzez:
  • tworzenie partnerstw (z władzami lokalnymi, partnerami społecznymi, organizacjami reprezentującymi obywateli państw trzecich oraz migrantów) oraz sieci network (np. sieci społecznych i zawodowych),
  • wspieranie rozwoju kadr, w tym prowadzenie szkoleń dla osób pracujących z obywatelami państw trzecich z instytucji publicznych (szkół, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia) oraz niepublicznych (np. organizacji pozarządowych, placówek służby zdrowia), by wzmacniać je w zakresie prowadzenia profesjonalnych działań na rzecz tej grupy osób,
  • inne działania mające na celu wspieranie OPT w podejmowaniu aktywności obywatelskiej, w tym zakładania nowych organizacji; wyłanianie lokalnych liderów, reprezentujących społeczność przed instytucjami, urzędami.
 • Kompleksowe działania na rzecz aktywizacji zawodowej OPT (wsparcie w wejściu i obecności na rynku pracy), w szczególności:
  • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
  • uzupełnienie (w tym w formie kursów) i potwierdzenie kwalifikacji zawodowych,
  • wsparcie w procesie legalizacji pobytu i pracy,
  • wsparcie w obszarze polskiego rynku pracy, prawa pracy, relacji w środowisku pracy, w tym napięć w miejscu w pracy na tle kulturowym,
  • kursy języka polskiego, w tym specjalistyczne i dostosowane do potrzeb kursy językowe wspierające konkretne grupy zawodowe lub osoby OPT wykonujące konkretny rodzaj pracy,
  • staże zawodowe,
  • uzupełniająco: wsparcie pracodawców, w tym doradztwo i szkolenia dotyczące zmian prawnych dotyczących legalizacji pobytu i zatrudniania obywateli państw trzecich oraz warsztaty w obszarze wielokulturowości.

Wartość dofinansowania: maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna i maksymalna wartość projektu: minimalna wartość projektu do dofinansowania to 200 tys. zł, a maksymalna wartość projektu nie została określona.

Działanie FEPZ.05.08
Integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich

Priorytet 5: Fundusze Europejskie na rzecz przyjaznego mieszkankom i mieszkańcom Pomorza Zachodniego
Działanie 5.8: Integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich

Cel Działania: wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne.

Celem działania jest poprawa dostępu do infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej i aktywizacji zawodowej obywateli państw trzecich.

Dla kogo: wnioskodawcami mogą być, m. in.:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
 • partnerstwa Jednostek Samorządu Terytorialnego,
 • Instytucje integracji i pomocy społecznej,
 • Organizacje pozarządowe.

Na co: w ramach działania dofinansowanie otrzymają następujące typy projektów:

 1. Mieszkania wspomagane lub treningowe oraz mieszkania w ramach najmu społecznego i hostele dla obywateli państw trzecich objętych indywidualnym planem integracji.
  • Planowane jest wsparcie inwestycji w zakresie tworzenia i funkcjonowania mieszkań wspomaganych lub treningowych oraz mieszkań w ramach najmu społecznego udostępnianych obywatelom państw trzecich objętych indywidualnym planem integracji. Projekty mogą obejmować roboty budowlane, zakup i dostosowanie oraz wyposażenie mieszkań jako elementu wspierającego asymilację migrantów. W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie wsparcie budowy i rozbudowy hosteli służących działaniom o charakterze interwencyjnym/tymczasowym.
 2. Infrastruktura społeczna powiązana z procesem integracji społecznej i aktywizacji zawodowej migrantów, w tym centra wielokulturowe.
  • Planowane jest wsparcie inwestycji obejmujących roboty budowlane i wyposażenie ośrodków wspierania integracji, prowadzących działania adaptacyjne służące procesom integracji migrantów. Ośrodki wspierania integracji muszą podejmować działania adaptacyjne uwzględniające specyficzne potrzeby kulturowe obywateli państw trzecich, trudności spowodowane przez sytuacje kryzysowe lub traumatyczne, wynikające z konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych.

Kluczowe warunki wsparcia:

 • Budowa nowych budynków będzie możliwa jedynie w uzasadnionych sytuacjach. Wszystkie nowo budowane obiekty muszą spełniać normy dla budynków pasywnych.
 • Wsparcie będzie możliwe pod warunkiem realizacji działań w zakresie usług integracji społeczno-gospodarczej finansowanych z EFS+ lub innych środków.

Wartość dofinansowania: maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna i maksymalna wartość projektu: minimalna i maksymalna wartość projektu nie zostały określone.

Działanie FEPD.08.05
Wzmocnienie aktywnej integracji społecznej

Priorytet 8: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego
Działanie 8.5: Wzmocnienie aktywnej integracji społecznej

Cel Działania: wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

Dla kogo: wnioskodawcami mogą być, m. in.:

 • Administracja publiczna,
 • Partnerstwa,
 • Służby publiczne,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Na co: w ramach działania dofinansowanie otrzymają następujące typy projektów:

 1. Rozwój usług wsparcia rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze, w tym m.in.:
  • asystentury rodzinnej,
  • poradnictwa specjalistycznego,
  • mediacji,
  • pomocy prawnej,
  • grup wsparcia,
  • rodziny wspierającej,
  • usług interwencji kryzysowej oraz usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym przemocy w rodzinie.
 2. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży m.in.:
  • ogniska wychowawcze i koła zainteresowań,
  • świetlice środowiskowe,
  • świetlice socjoterapeutyczne,
  • kluby młodzieżowe organizujące zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi.
 3. Usługi dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia, przebywających w rodzinach oraz w różnego rodzaju instytucjach całodobowych, np. ośrodkach wychowawczych.
 4. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz innych całodobowych instytucji opieki, w których przebywają dzieci poprzez m.in.:
  • tworzenie rodzinnych form opieki zastępczej,
  • usługi wsparcia dla rodzin zastępczych (oraz kandydatów),
  • wsparcie dzieci i młodzieży przebywających w całodobowych instytucjach opieki,
  • szkolenia kadr.
 5. Kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą oraz inne instytucje opieki całodobowej, w których przebywają dzieci i młodzież, w tym wsparcie tworzenia i funkcjonowania mieszkań treningowych i wspomaganych oraz innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe.
 6. Działania wspierające włączenie społeczne i łagodzące ubóstwo (przy wykorzystaniu usług aktywnej integracji) osób o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z uwzględnieniem szczególnych potrzeb opiekunów osób z niepełnosprawnościami (zwłaszcza członków rodzin).
 7. Wsparcie aktywizacji społecznej osób będących w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym poprzez m.in.:
  • środowiskowe usługi skierowane do osób w kryzysie bezdomności,
  • wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania mieszkań treningowych i wspomaganych oraz innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe (wsparcie na rzecz osób usamodzielnianych i rodzin), w tym poprzez wykorzystanie modelu „Najpierw mieszkanie”.
 8. Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci w obszarze adopcji (poprzez działania diagnostyczne, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, działania szkoleniowe w obszarze adopcji oraz wspieranie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, a także usługi wspierające rodziny zastępcze i adopcyjne), w ramach przedsięwzięcia priorytetowego.
 9. Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży w ramach placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy podwórkowej, które zakłada m.in. świadczenie usług doradczych, działania wspierające rozwój osobowości dzieci i młodzieży oraz więzi rodzinnych, zajęcia z wykorzystaniem aktywnych form wychowawczych), w ramach przedsięwzięcia priorytetowego.
 10. Szkolenia kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej (wyłącznie jako element wsparcia).
 11. Działania w celu wzmocnienia roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej oraz ich otoczenia w rozwoju usług (wyłącznie jako elementu wsparcia).
 12. Działania w celu integracji społecznej obywateli państw trzecich, w tym w szczególności osób pochodzących zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi polegające na wsparciu ww. usług ułatwiających ich funkcjonowanie w społeczeństwie.

Działania mające na celu wsparcie dzieci i młodzieży przebywających w całodobowych instytucjach opieki nie mogą wzmacniać potencjału instytucjonalnego tych placówek (np. zatrudnianie personelu, remonty, wyposażenie). Mogą dotyczyć wsparcia dzieci i młodzieży oraz kadr w zakresie zgodnym z ideą deinstytucjonalizacji.

Wsparcie w związku z napływem osób uciekających do Polski z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę będzie traktowane priorytetowo.

Wartość dofinansowania: maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna i maksymalna wartość projektu: minimalna i maksymalna wartość projektu nie zostały określone.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/04/kids-kindergarten-learn-draw-with-pencils-min-scaled.jpg

Działanie FEMP.06.19
Kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich

Priorytet 6: Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Działanie 6.19: Kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich

Cel Działania: wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów

Zaplanowane w ramach działania wsparcie ma prowadzić do efektywnej integracji obywateli państw trzecich, zarówno społecznej, jak i zawodowej. Podjęte działania będą prowadzić do uaktywnienia i zagospodarowania potencjału imigrantów, z uwzględnieniem potrzeb regionalnego rynku pracy, przy jednoczesnym kształtowaniu społeczności otwartej międzykulturowo.

Dla kogo: wnioskodawcami mogą być, m. in. przedsiębiorcy.

Wsparcie kierowane do przedsiębiorców jest udzielane wyłącznie w ramach pomocy de minimis.

Szczegółowe zadania beneficjenta oraz zasady realizacji przez niego wsparcia, ujęte zostaną w regulaminie naboru, który zostanie opracowany m.in. zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego określonymi dla EFS+.

Na co: w ramach działania dofinansowanie otrzymają projekty typu „Wsparcie obywateli państw trzecich”.

Planowane są działania wpierające integrację społeczno-kulturową obywateli państw trzecich, m. in.:

 • warsztaty wspierające podnoszenie znajomości języka polskiego;
 • działania kształtujące w społeczeństwie postawę otwartości, ukierunkowane na integrację społeczną (np. przybliżanie regionu, kultury, kuchni, obyczajów i tradycji polskich dla cudzoziemców oraz działania poznawcze dla Małopolan ukierunkowane na poznanie danej społeczności obywateli państw trzecich);
 • działania mające na celu wsparcie instytucji publicznych w relacjach z obywatelami państwa trzecich, np. w zakresie integracji cudzoziemców i komunikacji wielokulturowej;
 • inne działania mające ułatwić integrację społeczną imigrantów (np. różnego rodzaju aktywności kulturalne, rekreacyjne, spotkania, warsztaty itp.).

Wartość dofinansowania: maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna i maksymalna wartość projektu: minimalna i maksymalna wartość projektu nie zostały określone.

Alokacja środków: 2,5 mln euro (słownie: dwa i pół miliona euro).

Działanie FERS.04.10
Wspieranie procesów zarządzania migracjami zarobkowym

Priorytet 4: Spójność społeczna i zdrowie
Działanie 04.10 Wspieranie procesów zarządzania migracjami zarobkowym 

Cel Działania: wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów

Wspieranie procesów zarządzania migracjami zarobkowymi w celu lepszego wykorzystania potencjału migrantów zarobkowych i wsparcia pracodawców poszukujących pracowników cudzoziemskich.

Działanie ma na celu wsparcie podmiotów zaangażowanych w procesy migracyjne w obszarze zatrudnienia i integracji z rynkiem pracy (migranci, pracodawcy, urzędy).

Dla kogo: wnioskodawcami mogą być, m. in.:

 • administracja publiczna oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne,
 • instytucje rynku pracy,
 • JST oraz podległe im podmioty,
 • organizacje pozarządowe,
 • partnerzy społeczni,
 • pracodawcy.

Na co: w ramach działania dofinansowanie będzie przeznaczone na wypracowanie i wdrożenie narzędzi dostarczających kompleksowych informacji o zasadach zatrudniania i pracy w Polsce poprzez:

  • modernizację i rozwój centrum informacyjno-konsultacyjnego dotyczącego zatrudnienia cudzoziemców, przepisów o dostępie do polskiego rynku pracy, możliwości rozwojowych kariery i przedsiębiorczości oraz dostosowanie stron internetowych instytucji publicznych i innych podmiotów do potrzeb migrantów zarobkowych,
  • wypracowanie i wdrożenie działań informacyjno-promocyjnych oraz wspierających rekrutację w wybranych państwach pochodzenia cudzoziemców.

Wartość dofinansowania: maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna i maksymalna wartość projektu: minimalna i maksymalna wartość projektu nie zostały określone.

SKUTECZNA POMOC

Nasza pełna oferta

Oferujemy szeroki zakres usług:
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat dotacji na wsparcie obywateli państw trzecich

Czy przedsiębiorcy mogą startować w konkursach dotacyjnych na wsparcie obywateli państw trzecich?

Tak – niektóre konkursy są przewidziane również dla przedsiębiorców. Informacje o beneficjentach konkursu są zawarte w regulaminie konkretnego naboru.

Czy dotacje są zwrotne?

Co do zasady dotacje są bezzwrotne, jeśli Wnioskodawca spełni założone warunki, poniesie wydatki zgodnie z zaplanowanymi we wniosku harmonogramem, prawidłowo rozliczy dotację etc.

Czy trzeba mieć wkład własny/gotówkę?

To zależy od programu. Są takie, które w 100% dają środki z góry, z których dokonuje się zaplanowanych (opisanych we wniosku) zakupów. Są też takie programy, które wypłacają zaliczkę od 20% do 85% dotacji, reszta musi być pokryta ze środków własnych. Zdarza się również, że konieczne jest poniesienie najpierw całości wydatków z własnych środków, a dopiero po ich dokonaniu następuje wypłata dotacji (refundacja wydatków). Szczegółowe zasady opisane są każdorazowo w dokumentacji konkursowej, np. regulaminie konkursu i wzorze umowy o dofinansowanie.

Kiedy jest wypłacane wsparcie? Czy z góry czy jako refundacja?

Jak powyżej, to każdorazowo zależy od konkretnego programu. Niektóre oferują pełne finansowanie z góry na zaplanowane zakupy, podczas gdy inne udzielają zaliczki w wysokości od 20% do 85% dotacji, a jeszcze inne wypłacają środki na zasadzie refundacji wydatków. Dokładne terminy finansowania są zawsze szczegółowo określone w dokumentacji konkursowej.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe. Napisz w temacie „Dotacje na wsparcie obywateli państw trzecich".

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojego podmiotu w zakresie pozyskania dotacji w wybranym konkursie.
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone